Kerk(geschiedenis): Dood aan de Jood!

Helaas is antisemitisme iets waar het christendom mee is groot gebracht, het is zogezegd met de paplepel ingegoten en het resultaat is in de 21 eeuw nog duidelijk voelbaar/merkbaar. De kerk in plaats van Israël. Vele christenen voelen zich niet verbonden met het Joods volk. En dat is begrijpelijk als we in gaan zien hoe de kerk zich door alle eeuwen heen heeft gedragen tegenover Gods volk. Gods eerstgeboren zoon!

Vandaag de dag is het moeilijk om bij een heel aantal mensen uit de kerk aan het verstand te peuteren dat heidenen mensen buiten Israël zijn en niet buiten de kerk. Kan ik het die mensen kwalijk nemen? Enerzijds niet, de meesten zijn zo opgevoed en hebben deze giftige gedachte aangeleerd gekregen, anderzijds is het heel simpel, lees de bijbel en het zal altijd gaan over: Jood of heiden en niet over kerk of heiden.

Natuurlijk hebben de Joden Jezus laten kruisigen. Maar de kerkvaders hebben blijkbaar Romeinen 11 niet goed gelezen

Romeinen 11:11 Ik zeg dan: Zijn zij soms gestruikeld met de bedoeling dat zij vallen zouden? Volstrekt niet! Door hun val echter is de zaligheid tot de heidenen gekomen om hen tot jaloersheid te verwekken.

De Joden zijn gevallen zodat wij (gelovigen uit de heidenen) überhaupt de mogelijkheid hebben gekregen om zalig te worden, een beetje bescheidenheid was dus wel op zijn plaats geweest. Als gevolg van onze zaligheid hadden we de bijbelse opdracht om de Joden jaloers te maken. Niets is minder waar gebleken. Helaas!

Romeinen 11:18 beroem u dan niet tegenover de takken. En als u zich beroemt: U draagt de wortel niet, maar de wortel u.

Wee niet arrogant tegenover de natuurlijke takken (de Joden), zo simpel als de opdracht is zo moeilijk is de uitvoering gebleken. De eerste gemeentes in de bijbel bestonden grotendeels, zo niet helemaal, uit Joden, dit veranderd al snel. Door antisemitisme zijn er al snel geen Joodse gemeenteleiders meer. Het zou gruwelijk misgaan

Veel overtuigingen van christenen in de 21e eeuw zijn nog steeds besmet met antisemitisme, veelal door onwetendheid…

Kerkvaders

De antisemitische uitspraken van de grondleggers van kerk en christendom sluiten op zijn zachtst gezegd niet echt aan bij Romeinen 11…..

 

Ignatius van Antiochië (100 na Christus)

Van deze antisemtische kerkvader is de volgende uitspraak:

¨Iedereen die op wat voor manier dan ook het Pesach/Paasfeest samen met de Joden viert wordt medeplichtig met hen die de Heer hebben gedood¨

 

Justinus de Martelaar

Rond 140 na Christus verklaarde Justinus de Martelaar: ¨De Geschriften zijn niet van jullie (Joden) maar van ons (heidenen). In Rome predikte hij:

¨Joodse gebruiken zijn een straf van God naar aanleiding van hun aanbidding van het gouden kalf¨.

 

Origenes (250 na Christus)

Een uitspraak van deze kerkvader:

¨De loop van de geschiedenis zal uitwijzen dat de Joden door God zijn verworpen en dat de kerk de plaats van Israël heeft ingenomen¨

 

Paul Sylvester (Paus van 314-335 na Christus)

Paul Sylvester verklaarde de sabbat tot een dag van ¨afschuw voor de Joden¨ christenen behoorden de sabbat zogenaamd niet te houden (Veel gelovige niet-Joden deden dat in die tijd wel)

 

Johannes Chrysostomos

Deze kerkvader stond bekend als zachtmoedig, blijkbaar gold dat niet wanneer hij over de Joden praatte:

¨Joden zijn erger dan wilde beesten en lager dan de verachtelijkste dieren¨

¨Ik haat de Joden, ik haat de synagoge¨

¨De synagoge is erger dan een boordeel, een demonentempel vol afgoderij¨

¨Het is de plicht van alle christenen om Joden te haten¨

¨Joden zijn geschikt voor de slacht¨

¨Ik haat de Joden, Gods vergeving is niet voor hen¨

 

Augustinus van Hippo (Bisschop en kerkvader, 354-430 na Christus)

Van deze kerkvader zijn de uitspraken als:

¨De Joden zijn moedwillig blind voor de Heilige Schrift¨

¨De Jood zal voor eeuwig de schuld dragen van de dood van Jezus¨

 

Petrus de Eerbiedwaardige (1094 na Christus)

Deze man werd gezien als een voorbeeld voor de christelijke naastenliefde, blijkbaar was de Jood geen naaste van hem:

¨Ik twijfel er aan of een Jood menselijk is¨

¨Een Jood is een monsterachtig dier¨

 

Maarten Luther (1483 -1546 na Christus)

Luther heeft gestreden tegen Rome. Dat valt hem te prijzen. Zeer zeker heb ik bewondering voor Luther voor de goede strijd die hij gestreden heeft. Echter ligt er een grote antimetische smet op ´De Reformatie´Toen pogingen van Luther om de Joden te bekeren draaide zijn houding om als een blad aan een boom.

Vlak voor zijn dood schreef Luther een boekje: ¨De Joden en hun leugens¨. Hitler heeft in 1941 een boek geschreven en citeerde grote delen uit het boek van Luther. Hitler hoefde alleen maar voort te borduren op het antisemitische fundament wat reeds was gelegd door het christendom en haar kerkvaders. Wat citaten van Luther uit zijn boek:

¨Joden zijn: Gods- en profetenmoordenaars, bloedhonden, duivelskinderen, leugenaars, adderengebroed, volksverleiders, woekeraars, wurgers, rondlummelende schooiers¨

¨Joods eigenschappen zijn: blindheid, vervloekt, boosaardig, wraakzuchtig, gierig, begerig, lasterlijk, afgunstig, hoogmoedig, bezeten¨

Luther schreef ook:

¨Ten eerste moeten hun synagogen verbrand worden […..]¨

¨[….] Als mijn advies u niet past zoek dan een beter advies zodat u en ik verlosten van deze ondraaglijke duivelse last: De Joden¨

Hitler noemde Luther in ¨Mein Kampf¨: Één van de grootste Duitsers.

En in de 21 eeuw zijn we bovenstaande blijkbaar vergeten, we hebben als kerk het gore lef  gehad om 2017 doodleuk het ¨Lutherjaar¨ te noemen. We doen alsof er niets gebeurd is. Een grote schande!

 

De bijbel voorspelt: De Jood zal worden gedood.

Johannes 16:2 Ze zullen u uit de synagoge werpen; ja, de tijd komt dat ieder die u doodt, denkt God een dienst te bewijzen. 3 En deze dingen zullen zij u doen, omdat zij de Vader niet gekend hebben en Mij ook niet.

De bijbel heeft voorspelt dat men dacht God een dienst te bewijzen door de Joden te doden. Het is één van de profetieën in de bijbel waarvan ik zeer verdrietig ben dat deze is uitgekomen.

 

De kerk van Rome

Rond 135 na Christus bestond de kerk al voornamelijk uit niet-Joodse gelovigen, de heiden-gelovigen gingen hun eigen gang. Jeruzalem raakte zogezegd uit beeld en de blik werd voortaan op Rome gericht

In 298 na Christus was er sprake van de ´Grote vervolging´, deze begon onder leiding van keizer Diocletianus. Men mocht niet meer samenkomen, heilige boeken werden verbrand. Vele gelovigen (ook niet-Joden) overleefden het niet.

 

Constantijn de Grote

Met de komst van Constantijn de Grote veranderde veel, in negatieve zin helaas. Een Romeinse vorst die zou erkennen dat Jezus de Verlosser een Jood was zou al tegenstrijdig zijn. Constantijn moest niets van de Joodse gemeente, begonnen in Jeruzalem, hebben.

Exodus 3:15b De HEERE, de God van uw vaderen, de God van Abraham, de God van Izak en de God van Jakob, heeft mij naar u toe gezonden. Dit is voor eeuwig Mijn Naam, dit is Mijn Naam ter gedachtenis, van generatie op generatie.

Dat de God nog steeds de God van Abraham, Izak en Jakob is was al lang vergeten. Het is voor eeuwig Zijn Naam! Hebben wij het er nog over? Of denken wij bij God onbewust misschien eerder aan Luther, Calvijn etc?

De weg vanuit Jeruzalem was al ingezet maar Constantijn zou ervoor zorgen dat er nieuw centrum kwam: Rome. Voortaan de stad van de heidense, christelijke sekte. Voor Jood en Jeruzalem was voorgoed geen plaats meer…

Keizer Constantijn de Grote was ook een fervent aanhanger van de Zonnegod ´Helius´, deze zou later genoemd worden: ´Deus sol invictus´ oftewel: ´De onoverwinnelijke zonnegod´. Dit is tevens de oorsprong van het christelijke kerstfeest, 25 december is de dag van de onoverwinnelijke zonnegod.

In 321 na Christus werd er door Constantijn een speciale wet uitgevaardigd, die luidde als volgt:

¨Alle ambtenaren van het rijk moeten op de eerste dag van de week het werk neerleggen ter ere van onze Heer, Deus sol invictus (zonnegod)¨

Men had zich al eerder afgezet tegen de viering van de bijbelse sabbat maar ten tijde van Constantijn werd het definitief: Zondag in plaats van Sabbat. ¨De Zondag moet als eerbiedwaardige dag voor de verering van de zon gevierd worden¨.

Tijdens het concilie van Nicea te 321 werden Joden geweerd, hiermee werden de Hebreeuwse wortels definitief doorgesneden. Romeinen 11 gold blijkbaar niet voor Rome en haar christelijke sekte. Tijdens deze Concilie werd het bijbelse Pesach afgeschaft. Hiervoor kwam in het christelijke paasfeest in de plaats. Uiteraard mocht deze niet gevierd worden op dezelfde datum als het bijbelse Pesach. De bijbel, het boek geschreven door en in eerste instantie voor Joden wordt steeds minder serieus genomen.

¨Want het zou buiten elke maatstaf ongepast zijn als wij op het heiligste aller feesten de gewoonten van de Joden zouden volgen. Laten we niets gemeen hebben met dat afschuwelijke volk¨

 

Vervulling profetie: Gods tijden en wetten afgeschaft

In het boek Daniël lezen we al dat er een macht zou komen die Gods Moadim (=vastgezette tijden = Sabbat en Gods feesten) af zou proberen te schaffen.

Daniël 7:25b Hij zal erop uit zijn bepaalde tijden en de wet te veranderen,

Helemaal afschaffen lukte natuurlijk niet want de bijbelse feesten en sabbat(ten) bleven bestaan, ze werden alleen sporadisch gevierd. Ook dit is nog steeds aan de orde van de dag. Verreweg het grootste gedeelte van de kerk die de zondag als de heilige rustdag. Als feesten hebben ze de heidense feesten als kerst (zonnegod), pasen (Astarte) en ga zo maar door. De bijbelse sabbat en feesten worden zeer beperkt gevierd en in Daniel 7:25b leest u waarom. Gelukkig weten we ook dat er een tijd zal komen dat het loofhuttenfeest wel weer gevierd zal worden:

Zacharia 14:16 Het zal geschieden dat al de overgeblevenen van alle heidenvolken die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, van jaar tot jaar zullen opgaan om zich neer te buigen voor de Koning, de HEERE van de legermachten, en om het Loofhuttenfeest te vieren.

Helaas zal niet iedereen mee gaan vieren, hierop reageert God:

17 Het zal geschieden dat er geen regen zal vallen op hem die uit de geslachten van de aarde niet zal opgaan naar Jeruzalem om zich voor de Koning, de HEERE van de legermachten, neer te buigen.

Dus vraagt u zich maar alvast af, bent u bereid om kerst e.d. achter u te laten en in te ruilen voor het bijbelse loofhuttenfeest?


Constantijn introduceert hiërarchie in de kerk, een onbijbels principe wat vandaag de dag nog steeds zichbaar is in de kerk.

Ook werd Jezus opeens onlosmakelijk gekoppeld aan Zijn moeder Maria. Dezelfde koppeling die we al in het oeroude babylon zagen herleeft weer. Astarte (Ishtar), Semiramis, Irene, Plutus, Tammuz. Aan dit rijtje afgoden werd Maria doodleuk toegevoegd.

Waar het in de bijbel over gemeentes met gelovigen gaat gaat het vanaf Constantijn over de kerk. Een religieus heidens machtsinstituut met bovendien een onbijbelse hiërarchie. Een kerk zonder Israël. De Joden hadden definitief afgedaan en de kerk heeft haar plaats ingenomen. De grootste dwaling aller tijden was definitief ingezet.

 

Theodosius I

Onder keizer Theodosius I werd, rond het jaar 380, het christendom de officiële staatsgodsdienst van het Romeinse rijk. Het Christendom was de nieuwe religie. De term Christendom wordt overigens nergens in de bijbel gebruikt. De wortels van het Christendom liggen dus in Rome en niet in Jeruzalem, aan ons de taak om Rome gedag te zeggen en langzaam maar zeker weer terug te keren naar Jeruzalem, bent u hiervoor bereid? Voor de duidelijkheid: Het Christendom is dus een religie die bewust niets met Israël te maken wil hebben. Men heeft zich willens en wetens ontdaan van haar Hebreeuwse roots…

In het begin van de Romeins christelijke kerk was het verboden om met Joden om te gaan. Zowel zakelijk als privé, zakelijke connecties werden niet getolereerd en een huwelijk tussen een Jood en christen was uit de boze.

 

Koning Erwig

Tijdens het twaalfde concilie van Toledo zien we het besluit tot een nieuw verbod: Het verbod op de Joodse godsdienst:

¨Ruk de Joodse pest met wortel en tak uit¨

Met bijval van de Roomse bisschoppen komt de wet tot stand. De Joodse godsdienst wordt verboden en alle Joden in Spanje krijgen het bevel om zich te laten dopen binnen een jaar. Zo niet dan was het gevolgd: Honderd zweepslagen, het uitrukken van het haar en alle persoonlijke bezittingen behoorden voortaan de staat toe. Hierop vluchtten veel Joden of doken onder.

 

Paus Innocentius III (1161-1216)

Onder leiding van Paus Innocentius (=onschuldig) werden de Joden naar de onderste lagen van de maatschappij gedrukt. Ze moesten aan bepaalde kledingvoorschriften voldoen zodat ze te onderscheiden waren van de rest van de bevolking, de voorlopers van de Jodenster was geboren. Ook werden Joodse kinderen met geweld bij hun ouders weggeplukt omdat ze zo nodig een ´christelijke´ opvoeding moesten krijgen. Het zou uiteindelijk leiden tot de inquisite

Joden werden vals beschuldigd van alles en nog wat, een voorbeeld:

Op een winterdag in 1181 verdwenen drie jongens die op het ijs hadden gespeeld. Enkele christenen meldden zich en zwoeren te hebben gezien hoe Joden de drie jongens in een huis hadden gelokt en hadden geslacht alsof het offerdieren waren. Als gevolgd hiervan volgde er een proces tegen de Joden en liefst 300 Joden stierven op de brandstapel. Toen de winter voorbij was en het ijs ontdooide werden de drie lichamen van kinderen gevonden, ze waren niet geslacht maar simpelweg verdronken…..

 

 

Wordt vervolgd…….

 

 

Bronnen:

Terug van weggeweest – Bart Repko

En zij werden verstrooid onder de volken – Werner Keller

Weg uit Babylon – Wim verwoerd