De immense bloedschuld van het christendom

Heeft het christendom het Joodse volk tot jaloersheid verwekt in de kerkgeschiedenis?

WAAROM DEZE BLOG?
Deze blog is geschreven vanuit een intens hartsverlangen om meer christenen bekend te laten worden met de kerkgeschiedenis in relatie tot het Joodse volk. Hoe meer kennis er is hoe groter de bewustwording zal zijn van de impact die de kerkgeschiedenis heeft (gehad) op het Joodse volk. Bewustwording geeft ook de mogelijkheid op bekering, bekering kan soms moeilijk zijn maar is in alle gevallen zegenrijk, deze mogelijkheid wil ik mijn medechristenen niet onthouden.
Psalm 79:10b Laat de wraak voor het vergoten bloed van Uw dienaren
bekend worden voor onze ogen onder de heidenvolken.

INHOUD VAN DEZE BLOG
Wat heeft de Bijbel ons te vertellen hoe we met Gods verbondsvolk, het Joodse volk, om moeten gaan? Welke opdrachten staan er in de Bijbel en is het gelukt om gehoorzaam te zijn aan deze opdrachten? Heeft dit het zicht van de Joden op wie de ware Messias is vertroebeld? Wat zegt de Bijbel over gevolgen van antisemitisme?

WAT ZEGT DE BIJBEL
Romeinen 11 is een belangrijk hoofdstuk is een Bijbel hoe wij als heidengelovigen om moeten/mogen gaan met het volk Israël. Hieronder enkele verzen uit Romeinen 11.

Romeinen 11:1 Ik zeg dan: Heeft God Zijn volk verstoten? Volstrekt niet! Ik ben immers ook een Israëliet, uit het nageslacht van Abraham, van de stam Benjamin.
God heeft Zijn volk niet verstoten, oftewel: De kerk is niet in plaats van Israël gekomen. God is niet klaar met Israël. De geschreven beloftes voor Israël gelden nog steeds.

Romeinen 11:11 Ik zeg dan: Zijn zij soms gestruikeld met de bedoeling dat zij vallen zouden? Volstrekt niet! Door hun val echter is de zaligheid tot de heidenen gekomen om hen tot jaloersheid te verwekken.
Dat er Joodse mensen de Heere Jezus niet erkennen als Messias is in de eerste plaat hun eigen verantwoording, maar er zit een dieper doel achter. Doordat zij zijn gevallen is het evangelie naar de heidenvolken gekomen. Zonder deze val waren er dus geen christenen geweest. De opdracht voor ons, als christenen, is om hen tot jaloersheid te verwekken.

Romeinen 11:18 beroem u dan niet tegenover de takken. En als u zich beroemt: U draagt de wortel niet, maar de wortel u.
Beroem u niet, wees niet arrogant, voelt u zich vooral niet beter dan het Joodse volk, dat is de boodschap van Paulus in dit vers.

Romeinen 11:20. Dat is waar. Door ongeloof zijn zij afgerukt en u staat door het geloof. Heb geen hoge dunk van uzelf, maar vrees.
21. Want als God de natuurlijke takken niet gespaard heeft, dan is het ook mogelijk dat Hij u niet spaart.
Het is waar dat zonder het geloof in Messias Jezus een Jood niet bij God kan komen. Maar Paulus roept ons om om geen hoge dunk van onszelf te hebben. Als het mogelijk dat God de natuurlijke takken (De etnische Israëlieten) niet spaart is het mogelijk dat wij, christenen, ook niet gespaard worden, dit is dus een heel serieuze waarschuwing!

HOE IS HET GEGAAN IN DE KERKGESCHIEDENIS – KERKVADERS

De kerkgeschiedenis leert ons dat Romeinen 11 een moeilijk te begrijpen hoofdstuk was voor het christendom. Al in de vroege eeuwen ging men helaas serieus de mist in, de gevolgen zijn en waren desastreus, hieronder kunt u lezen wat er zoals misging, het is goed om te beseffen wat hieronder staat beschreven slechts een topje van de ijsberg is. Hieronder een aantal uitspraken van theologen, kerkvaders en anderen die een grote invloed hadden binnen het christendom.

Ignatius van Antiochië (100 na Christus) deed uitspraken als:

¨Iedereen die op wat voor manier dan ook het Pesach samen met de Joden viert wordt medeplichtig met hen die de Heer hebben gedood¨

“De Joden zijn een verbond aangegaan met de duivel” [-1]

Rond 140 na Christus verklaarde Justinus de Martelaar (100-165 na Chr.):

“De Geschriften zijn niet van jullie (Joden) maar van ons (heidenen).” [0]

In Rome predikte hij:

¨Joodse gebruiken zijn een straf van God naar aanleiding van hun aanbidding van het gouden kalf¨.

Origenes (250 na Christus), een uitspraak van deze kerkvader:

¨De loop van de geschiedenis zal uitwijzen dat de Joden door God zijn verworpen en dat de kerk de plaats van Israël heeft ingenomen¨

Eusebius (263-339 na Chr.)

Eusebius schreef dat de vervloekingen uit het eerste testament voor de Joden waren, de beloften uit het eerste testament waren niet voor de Joden maar voor de christenen. [0,1]
Vandaag de dag zien we dit nog steeds in onze kerken, in veel gevallen weten we alleen het oude testament te vinden als er beloftes in staan. Dit passen we graag rechtstreeks toe op ons christenen. De vervloekingen slaan we liever over, die zijn immers voor het Joodse volk? Hoe eerlijk zijn we hierin?

Eusebius schreef zelfs dat de helden van het oude testament geen Joden waren maar in feite proto-christenen [0,2]

Paul Sylvester (Paus van 314-335 na Christus) verklaarde de sabbat tot een dag van ‘afschuw voor de Joden’. Christenen behoorden de sabbat volgens hem niet te houden.

Johannes Chrysostomos (344-407 na Christus) stond bekend als zachtmoedig, hoe zachtmoedig hij was met betrekking tot het Joodse volk kunt u hieronder lezen:

¨Joden zijn erger dan wilde beesten en lager dan de verachtelijkste dieren¨

¨Ik haat de Joden, ik haat de synagoge¨

¨De synagoge is erger dan een boordeel, een demonentempel vol afgoderij¨

¨Het is de plicht van alle christenen om Joden te haten, God heeft de Joden ook altijd gehaat¨

¨Joden zijn geschikt voor de slacht¨

¨Ik haat de Joden, Gods vergeving is niet voor hen¨

”Een Jood is niet beter dan een geit of een varken”

In een serie van 8 preken met als thema ‘tegen de Joden’ schrijft Chrysostomos bovenstaande uitspraken, deze prekenserie is erg populair geworden is internationaal verspreid, veel christenen zijn hierdoor beïnvloed. [0,3], [1]

Augustinus van Hippo (Bisschop en kerkvader, 354-430 na Christus), deed uitspraken als:

¨De Joden zijn moedwillig blind voor de Heilige Schrift¨

¨De Jood zal voor eeuwig de schuld dragen van de dood van Jezus¨ [2]

Athanasius van Alexandrië (296 – 373 na Chr.) zei:

“Het Romeinse rijk moet het zwaard van het oordeel opnemen tegen de Joden” [2,1]

Petrus de Eerbiedwaardige (1094 na Christus) werd gezien als een voorbeeld voor de christelijke naastenliefde, we kunnen ons na het lezen van onderstaande citaten sterk afvragen of hij Joodse mensen beschouwde als zijn naasten.

¨Ik twijfel er aan of een Jood menselijk is¨

¨Een Jood is een monsterachtig dier¨ [3]

De antisemitische uitspraken van de grondleggers van het christendom sluiten op zijn zachtst gezegd niet echt aan bij Romeinen 11. Voor het einde van de vierde eeuw was er dan ook al een behoorlijk stevig antisemitisch fundament gelegd binnen het christendom.

De bekende Maarten Luther (1483 -1546 na Christus) heeft gestreden tegen Rome. Dat valt hem te prijzen. Zeer zeker moeten wij bewondering hebben voor de daden van Luther, Luther heeft een bikkelharde en moeilijke strijd gestreden tegen de Rooms Katholieke kerk. Echter ligt er, mede dankzij Luther, ook een grote smet op de Reformatie. Toen pogingen van Luther om de Joden te bekeren mislukten draaide zijn houding om als een blad aan een (olijf)boom.

Vlak voor zijn dood schreef Luther een boekje: “De Joden en hun leugens”. Adolf Hitler schreef in 1941 een boek en citeerde grote delen uit het boek van Luther.  Hitler noemde Luther in ¨Mein Kampf¨: ”Eén van de grootste Duitsers die ooit heeft bestaan.  Na onderstaande citaten uit het boek van Luther zult u beter begrijpen waarom Adolf Hitler dit opschreef in één van zijn boeken:

¨Joden zijn: Gods- en profetenmoordenaars, bloedhonden, duivelskinderen, leugenaars, adderengebroed, volksverleiders, woekeraars, wurgers, rondlummelende schooiers¨

¨Joods eigenschappen zijn: blindheid, vervloekt, boosaardig, wraakzuchtig, gierig, begerig, lasterlijk, afgunstig, hoogmoedig, bezeten¨ [4]

Luther schreef ook:

¨Ten eerste moeten hun synagogen verbrand worden […..]¨

¨[….] Als mijn advies u niet past zoek dan een beter advies zodat u en ik verlosten van deze ondraaglijke duivelse last: De Joden¨ [5]

Het jaar 2017 hebben we als kerk gebombardeerd tot het ”Luther-jaar”, is dat verstandig geweest gezien de uitspraken van Luther in combinatie met de Goddelijke opdracht in Romeinen 11 om het Joodse volk jaloers te maken? De vraag stellen is hem beantwoorden. Het illustreert dat er nog veel te winnen is in de bewustwording van christenen.

HOE IS HET GEGAAN IN DE KERKGESCHIEDENIS – DE KERK VAN ROME

In het jaar 135 na Christus bestond de gemeente al voornamelijk uit niet-Joodse gelovigen, de meerderheid was christen. Jeruzalem raakte zogezegd al langzaam uit beeld en de blik ging langzaam richting Rome. [6]

In 298 na Christus was er sprake van de ´Grote vervolging´, deze begon onder leiding van keizer Diocletianus. Men mocht niet meer samenkomen, heilige boeken werden verbrand. Vele gelovigen (ook niet-Joden) overleefden het niet. [7]

Met de komst van Constantijn de Grote veranderde er veel, in negatieve zin helaas. Een Romeinse vorst die zou erkennen dat Jezus de Verlosser een Jood was zou al tegenstrijdig zijn. Constantijn moest niets van de Joodse gemeente, begonnen in Jeruzalem, hebben.

Exodus 3:15b De HEERE, de God van uw vaderen, de God van Abraham, de God van Izak en de God van Jakob, heeft mij naar u toe gezonden. Dit is voor eeuwig Mijn Naam, dit is Mijn Naam ter gedachtenis, van generatie op generatie.

Dat God nog steeds de God van Abraham, Izak en Jakob is was al lang vergeten. Het is voor eeuwig Zijn Naam! En hoe zit dat bij ons?  Denken wij (onbewust) bij God misschien eerder aan Luther, Calvijn, Augustinus en andere reformators of kerkvaders?

De weg vanuit Jeruzalem was al ingezet maar Constantijn zou ervoor zorgen dat er nieuw centrum kwam: Rome. Het Joodse volk telde niet langer mee binnen het christendom. Antisemitisme was aan de orde van de dag en zou steeds breder gedragen worden binnen het christendom

Ook was keizer Constantijn een fervent aanhanger van de Zonnegod ´Helios´, deze zou later genoemd worden: ´Deus sol invictus´ oftewel: ´De onoverwinnelijke zonnegod´.

En terzijde:
Dit is tevens de reden waarom het heidense kerstfeest plaatsvind op 25 december, 25 december is de dag van de onoverwinnelijke zonnegod. Dat de meeste christenen kerst vieren hebben we dus o.a. te danken aan Constantijn de Grote. Kerst heeft niets met de geboorte van Jezus te maken, Jezus werd immers rond het Loofhuttenfeest geboren (een hele andere tijd in het jaar), de eerste christenen vierden geen kerst. Nergens in de Bijbel stemt God ermee in dat we een christelijk sausje over een demonisch feest gieten. We zouden ons beter op de Bijbelse feesten uit Lev. 23 kunnen richten, zij wijzen immers allemaal maar naar één Persoon: Jezus de Messias!

In 321 na Christus werd er door Constantijn een speciale wet uitgevaardigd, die luidde:

¨Alle ambtenaren van het rijk moeten op de eerste dag van de week het werk neerleggen ter ere van onze Heer, Deus sol invictus (zonnegod)¨ [8]

Men had zich al eerder afgezet tegen de viering van de Bijbelse Sabbat maar ten tijde van Constantijn werd het definitief: Zondag in plaats van Sabbat.
¨De Zondag moet als eerbiedwaardige dag voor de verering van de zon gevierd worden¨.
Een Sabbatsvierende Jood zou dus vanaf nu helemaal niet meer één kunnen zijn in hetzelfde lichaam met een heidengelovige. Ook een Sabbatsvierende christen had dus een probleem vanaf het jaar 325. Het in praktijk brengen van Efeze 2:12.19 werd dus onmogelijk gemaakt. Waar Jezus de tussenmuur tussen Jood en heiden had afgebroken werd dit werk van Jezus jammerlijk genoeg steeds meer tenietgedaan. Aan ons dus de opdracht om dit weer te herstellen en de Bijbelse sabbat in acht te nemen.

Tijdens het concilie van Nicea te 325 werden Joden geweerd, zij waren dus niet welkom op deze synode, niets anders dan antisemitisme.  Tijdens deze synode werden ook antisemitische en onbijbelse beslissingen genomen, zo werd het Bijbelse Pesach afgeschaft. Hiervoor kwam het christelijke paasfeest in de plaats (=Easter in het Engels was staat voor de zonnegodin Astarte). Uiteraard mocht het paasfeest niet gevierd worden op dezelfde datum als het Bijbelse Pesach. Dit om zoveel mogelijk scheiding te creëren tussen Jood en heiden, hoe onbijbels willen we het hebben? En zijn we in deze bereid om ons te bekeren en het Bijbelse Pesach weer te gaan vieren?

Een voorbeeld van wat Constantijn de Grote schreef aan het concilie/synode van Nicea:
„Het is de heiligste van alle feesten onwaardig om de gewoonte van de Joden te volgen. Het is onze plicht om niets gemeenschappelijk te hebben met de moordenaars van onze Here. Wij wensen ons af te zonderen van het verfoeilijke volk der Joden, zo een verdorven volk.”

Met vergelijkbare woorden werden het Bijbelse Pesach en de Bijbelse Sabbat dan ook het ‘christelijke’ huis uitgezet:
¨Want het zou buiten elke maatstaf ongepast zijn als wij op het heiligste aller feesten de gewoonten van de Joden zouden volgen. Laten we niets gemeen hebben met dat afschuwelijke volk¨ [9]

HET TRACHTEN OM GODS TIJDEN EN WETTEN TE VERANDEREN

In het boek Daniël lezen we al dat er een macht zou komen die Gods ´Moadim´ (Moadim betekent: ´vastgezette tijden van God´ waar de Sabbat en de andere Bijbelse feesten dus onder vallen) af zou proberen te schaffen.

Daniël 7:25b Hij zal erop uit zijn bepaalde tijden en de wet te veranderen,

Helemaal afschaffen lukte natuurlijk niet want de Bijbelse feesten en Sabbat(ten) bleven bestaan, ze werden alleen niet meer door de meerderheid gevierd. Ook dit is nog steeds aan de orde van de dag.  Het grootste gedeelte van de kerk ziet de zondag als de heilige rustdag, de eerste dag van de week terwijl Gods in Zijn heilige en tot in eeuwigheid geldende scheppingsorde de zevende dag heiligde (Gen. 2:2,3).

Als feesten hebben de meeste christenen de heidense feesten zoals kerst (zonnegod), pasen (zonnegodin Astarte) etc.
De Bijbelse Sabbat en feesten worden zeer beperkt gevierd en in Daniel 7:25b lezen we de reden hiervan.
Gelukkig weten we ook dat er een tijd zal komen van verandering, bijvoorbeeld dat het loofhuttenfeest weer gevierd zal worden:

Zacharia 14:16 Het zal geschieden dat al de overgeblevenen van alle heidenvolken die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, van jaar tot jaar zullen opgaan om zich neer te buigen voor de Koning, de HEERE van de legermachten, en om het Loofhuttenfeest te vieren.

Helaas zal niet iedereen mee gaan vieren, hierop reageert God:

17 Het zal geschieden dat er geen regen zal vallen op hem die uit de geslachten van de aarde niet zal opgaan naar Jeruzalem om zich voor de Koning, de HEERE van de legermachten, neer te buigen.

Waar het in de Bijbel over gemeentes met gelovigen gaat gaat het vanaf Constantijn over de kerk, niet als gemeente maar als een religieus heidens machtsinstituut met bovendien een onbijbelse hiërarchie. Een kerk zonder Israël.
In de vierde eeuw waren, volgens de Romeinse staatskerk, de Joden tweedeklas burger, uitgesloten van de maatschappij en voor eeuwig gebrandmerkt. [10]

Onder keizer Theodosius I werd, rond het jaar 380, het christendom de officiële staatsgodsdienst van het Romeinse rijk. Het christendom was de nieuwe religie. Er was geen enkele Jood meer te bekennen. Het christendom had er geen boodschap aan dat de Bijbel duidelijk aangeeft dat het lichaam van Christus uit Jood en heiden bestond en nog steeds zou moeten bestaan.

Een aanzienlijk deel van wortels van het Christendom liggen dus helaas in Rome in plaats van in Jeruzalem, aan ons de taak om Rome gedag te zeggen en langzaam maar zeker weer terug te keren naar Jeruzalem, zijn wij hiertoe bereid? [10]

In het begin van de Romeins christelijke kerk was het verboden om met Joden om te gaan. Zowel zakelijk als privé, zakelijke connecties werden niet getolereerd en een huwelijk tussen een Jood en christen was uit de boze.

Tijdens het twaalfde concilie van Toledo zien we het besluit tot een nieuw verbod: Het verbod op de Joodse godsdienst:

¨Ruk de Joodse pest met wortel en tak uit¨ [11]

Koning Erwig krijgt bijval van de Roomse bisschoppen en mede hierdoor komt de wet tot stand. De Joodse godsdienst wordt verboden en alle Joden in Spanje krijgen het bevel om zich te laten dopen binnen een jaar. Zo niet dan was het gevolgd: Honderd zweepslagen, het uitrukken van het haar en alle persoonlijke bezittingen behoorden voortaan de staat toe. Hierop vluchtten veel Joden of doken onder.

Rome had de leiding in de verdrukking van de Joden. Paus Innocentius (1161-1216), wat ´onschuldig´ betekent deed zijn naam niet echt eer aan. Joodse kinderen werden met geweld weggeplukt bij hun ouders omdat ze per sé een christelijke opvoeding moesten hebben.

Ook moesten Joden aan bepaalde kledingvoorschriften voldoen om zich te onderscheiden van de rest van de bevolking, de voorlopers van de Jodenster.
Joden werden steeds meer naar de onderste lagen van de maatschappij gedrukt. Honderden Joden pleegden zelfmoord als gevolg van hun benarde situaties. [12]

Ook werden Joden vals beschuldigd van alles en nog wat, bij deze een treffend voorbeeld:

Op een winterdag in 1181 verdwenen drie jongens die op het ijs hadden gespeeld. Enkele christenen meldden zich en zwoeren te hebben gezien hoe Joden de drie jongens in een huis hadden gelokt en hadden geslacht alsof het offerdieren waren. Als gevolgd hiervan volgde er een proces tegen de Joden en liefst 300 Joden stierven op de brandstapel. Toen de winter voorbij was en het ijs ontdooide werden de drie lichamen van kinderen gevonden, ze waren niet geslacht maar simpelweg verdronken….. [13]

HOE IS HET GEGAAN IN DE KERKGESCHIEDENIS – KRUISTOCHTEN

Paus Urbanus II vraagt op het concilie van Clermont (november 1095) dit concilie aan vorsten en ridders om Jeruzalem te  ´bevrijden´, dit onder de leus: ¨God wil het¨. Hierop kwamen tienduizenden christenen in beweging. Voordat dit leger goed en wel gestructureerd was door Godfried van Bouillon hadden grote groepen zich al op de Joden geworpen. Kruisvaarders sleepten de Joden naar de kerk en vermoordde iedereen die zich niet wilde laten dopen. Dit vond plaats in Normandië, Frankrijk, Vlaanderen en in het Rijnland. Nadat de kruisvaarders over de Rijn trokken plunderden en moordden ze er lustig op los, drie maanden lang. [14]

Tussen 18 en 20 mei vielen 800 Joodse slachtoffers. Op 18 mei brak het plunderen en moorden los. Op 20 mei trokken de kruisvaarders naar de burcht van bisschop Adalbert, deze probeerde de Joden te overtuigen om zich te laten dopen om zo hun leven te redden, de Joden vroegen bedenktijd, toen de bedenktijd over was werd het vertrek geopend. Geen enkele Jood leefde nog, ze hadden allen zelfmoord gepleegd. De kruisvaarders ontdeden de doden van hun kleding en gooiden ze naakt in het graf…. [15]

AVONDMAAL OM MASSAMOORD TE VIEREN

15 juli 1099 was de dag waarop Jeruzalem werd veroverd. Het was een hevige strijd en overal lagen afgehakte handen, hoofden en benen in de straten. Volgens Raymond Aquila was het een passende bestraffing, over dezelfde Raymond gaat het verhaal dat hij, nadat een synagoge vol met Joodse vluchtelingen in brand was gestoken, citeerde: Psalmen 118: 24 Dit is de dag die de HEERE gemaakt heeft, laten wij op deze dag ons verheugen en verblijd zijn. 25 Och HEERE, breng toch heil; och HEERE, geef toch voorspoed.

Meer dan 960 (!) Joden vonden de verbrandingsdood, naar aanleiding hiervan werd in de grafkerk het ´heilig´ avondmaal gevierd, ´gewoon´ om de massamoord te vieren. Godfried van Bouillon werd tot ´beschermer´ benoemd van deze heilige grafkerk, tot op de dag van vandaag is zijn zwaard daar te bewonderen.  Men heeft hier tot op de dag dus nog steeds geen afstand van genomen. [16]

POGROMS

Pogroms (= verwoesting) kwamen vooral in Rusland, Oekraïne en Polen voor. Tijdens de burgeroorlog van 1648-1654 duurde het niet lang voordat de agressievelingen zich tegen het Joodse volk keerden. 744 weerloze Joodse gemeenschappen werden verwoest, geschat wordt dat het aantal doden rond de 500.000 ligt. [17]

DE SHOAH/HOLOCAUST

Hoe heeft het kunnen gebeuren dat een Holocaust ooit mogelijk was in het Christelijke Europa? Hebben we ons dat wel is afgevraagd? Vrijwel iedereen ging in Europa en toch bleek dat er in dat christelijke Europa draagvlak was voor het gebeuren van de grootste genocide van de geschiedenis.
Wanneer antisemitisme geen plaats had gehad in de ´kerk´ en in het leven van de christenen had Hitler nooit echt voet aan de grond kunnen krijgen, toch? 6 miljoen Joodse schepsel werden vermoord, minimaal 1 miljoen hiervan was kind, hartverscheurend!  Overigens: toen de Joden vanuit de massagraven, in de laatste minuten van hun leven, naar de Duitse soldaten keken zagen ze op de gordels staan: ¨God mitt uns¨

Het christelijke Europa zweeg, juist daar waar ons gelovige gezicht moesten laten zien gaven we, uitzonderingen daar gelaten, niet thuis.
De Evangelische Luthers kerk steunde Hitler in zijn gruwelijke satanistische overtuigingen. Foto´s van geestelijke leiders die de ´Sieg heil´ groet doen zijn bij de meeste christen nog steeds niet bekend, wist u overigens dat op Luthers kerken vandaag de dag nog steeds kerken zijn met de Judensau? Of kerken die een hakenkruis op de klok hebben? Zou u, wanneer u een niet Jezus-belijdende Jood was dan jaloers worden op het christendom? Zou dit eraan bijdragen omJoodse mensen naar hun eigen Messias te leiden denkt u? 

WAAROM DAN TOCH?

Waarom durfden we 2017 het Lutherjaar te noemen en hoe kunnen we dit rijmen met de opdracht om het Joodse volk jaloers te maken?
Waarom zien we de protestanten langzaam weer samenhullen met Rome (Zoals John Bunyan al voorzegt had).

Waarom blijft de reformatie vooral hangen in 1517 en durven we niet te blijven reformeren?
Waarom denken de meeste christenen de Islam te kunnen bestempelen als religie van haat terwijl het christendom de allergrootste vijand is geweest van het Joodse volk.

Waarom denken sommige Joden dat het nieuwe/tweede testament een handboek is om Joden te vervolgen, is dat toeval?
Waarom weten sommige Joden niet eens dat Jezus een Jood is, zou dat kunnen zijn omdat wij van Jezus een christelijke figuur met lang haar en blauwe ogen hebben gemaakt?
Waarom zijn er Joden die denken dat Jezus niet de Messias kan zijn omdat wij zo slordig met Gods wetten/onderwijzing/instructies zijn omgegaan?

Beseffen wij dat er Joden hun eigen Messias niet herkennen doordat het christendom zo heeft gefaald? Zonder Jezus wacht de hel, ook voor de Jood, beseft u wat een impact de kerkgeschiedenis heeft (gehad) in de levens van Joodse mensen?

Beseffen we dat het christelijke Europa een bloedschuld heeft opgebouwd in de loop der geschiedenis en dat Gods reactie niet mals zal zijn? (Genesis 9:6, Psalm 9:13, Psalm 79:10, Jeremia 51:45, Habakuk 2:12, Openbaring 16:6, Openbaring 20:4).

Is het toeval dat sinds er 6 miljoen Joden in het christelijke Europa zijn vermoord er steeds minder mensen geloven in de levende God terwijl in de meeste andere continenten serieuze opwekkingen gaande zijn? Wie Israël vervloekt zal immers zelf vervloekt worden.

De zonden van Europa zijn opgestapeld tot aan de hemel. En God gaat daar plagen over geven, de toekomst ziet er voor Europa inktzwart uit. De Bijbel roept ons op Weg te gaan uit Babylon, zodat wij de plagen zullen ontlopen die Babylon zullen treffen.[19]

Hij was een Jood

Aanbevolen literatuur:

– Bloed aan onze Handen, Dr. Michaël L. Brown
– Toen het kruis werd tot een Zwaard, Merrill Bolender
– Terug van weggeweest, Bart Repko
– En zij werden verstrooid onder volken, Werner Keller
– Weg uit Babylon, Wim Verwoerd
– Verraden, Stan Telchin

Aanbevolen ARTIKELEN:

https://www.rd.nl/kerk-religie/kerkvaders-zetten-aan-tot-anti-joods-geweld-1.146742-

Bronnen:

[-1] Toen het kruis werd tot een zwaard, Merill Bolender, pag. 27
[0] Toen het kruis werd tot een zwaard, Merill Bolender, pag. 27
[0,1] Toen het kruis werd tot een zwaard, Merill Bolender, pag. 28
[0,2] Toen het kruis werd tot een zwaard, Merill Bolender, pag. 28
[0,3] Toen het kruis werd tot een zwaard, Merill Bolender, pag. 29
[1] Malcom Hay, the roots of Christian Anti-semitism uit Terug van weggeweest, Bart Repko, pag. 120

[2] http://stanvanhoucke.blogspot.nl/2009/09/christelijke-antisemieten.html uit Terug van weggeweest, Bart Repko, pag 120
[2,1] Toen het kruis werd tot een zwaard, Merill Bolender, pag. 29

[3] Malcom Hay, the roots of Christian Anti-semitism pag 56,57 uit Terug van weggeweest, Bart Repko, pag 121 | Toen het kruis werd tot een zwaard, Merill Bolender, pag. 30
[4] René Süss, Luthers Theologisch testament uit Terug van weggeweest, Bart Repko, pag 121

[5] Michael Brown, bloed aan onze handen, pag 32. uit Terug van weggeweest, Bart Repko, pag 121

[6] Terug van weggeweest, Bart Repko, pag 103

[7] Terug van weggeweest, Bart Repko, pag 103

[8] Terug van weggeweest, Bart Repko, pag 104

[9] Terug van weggeweest, Bart Repko, pag 104,105

[10] Terug van weggeweest, Bart Repko, pag 105,106

[10,1] Toen het kruis werd tot een zwaard, Merill Bolender, pag. 29

[11] Terug van weggeweest, Bart Repko, pag 107

[12] Terug van weggeweest, Bart Repko, pag 107,108

[13] Werner Keller, En zij werden verstrooid onder de volken, pag 216

[14] Terug van weggeweest, Bart Repko, pag 110

[15] Werner Keller, En zijn werden verstrooid onder de volken, pag 199-201

[16] Terug van weggeweest, Bart Repko, pag 111,112

[17] The Jew in the modern world uit Terug van weggeweest, Bart Repko, pag 112

[18]

[19] Weg uit Babylon, WIm Verwoerd, hele boek.

3 Comments

 1. Even dit: hebben de joden de Christus gekruisigd? Hij werd toch niet vermoord? Christus heeft Zijn leven vrijwillig gegeven. De kruisdood hoorde bij het plan. Al zou er geen jood in de buurt zijn geweest dan nog zou Hij daar Zijn leven hebben gegeven.
  Het was niet de wil van de mens of van een groep mensen dat Hij daar stierf. Het was de wil van God zelf.
  Net als het niet het plan van Jozef en Maria was dat Hij in Bethlehem geboren werd. Dat was ook al onderdeel van het plan.
  Laten we daarom een volk geen schuld en geen eer geven over iets waarvan uitsluitend de eer aan de Heere God toekomt.

  Like

  1. Hoi,
   Hij is indirect wel vermoord. Als Hij niet was veroordeeld was dan was Hij niet aan het kruis gegaan.
   Zeer zeker dat in Gods plan past. Ik geef ook niemand de schuld, ik zet er alleen een feit neer. De bijbel zegt het overigens zelfs ook:

   Handelingen 3
   13 De God van Abraham, Izak en Jakob, de God van onze vaderen, heeft Zijn Kind Jezus verheerlijkt, Die u hebt overgeleverd. U hebt Hem verloochend vóór Pilatus, toen die oordeelde dat men Hem zou loslaten.
   14 U echter hebt de Heilige en Rechtvaardige verloochend en gevraagd dat u een moordenaar geschonken zou worden,
   15 maar de Vorst van het leven hebt u gedood, Die God uit de doden opgewekt heeft, waarvan wij getuigen zijn.

   ¨De Vorst van het leven hebt u gedood…..¨

   Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s