Is geloofszekerheid wel echt bijbels?

Geloofszekerheid, onder veel gelovigen is het aanwezig. Maar in o.a. de reformatorische hoek wordt er vaak mee geworsteld. ¨Je kunt van jezelf toch niet zomaar zeggen dat je een kind van God bent?¨. Veelal wordt het door dominee´s, ouderlingen en anderen elkaar aangepraat: Je mag jezelf geen kind van God noemen, dat is immers maar voor een heel klein groepje mensen?

Je moet jezelf wel eerst bewezen hebben toch? Iets meer gebrokenheid ervaren en iets netter leven, pas dan kan je misschien zeggen dat je een kind van God bent toch? En vrijmoedig tot God komen? Dat gaat toch zomaar niet! Niet zelden wordt er beweerd dat twijfelen aan het geloof goed is.

Wat zegt de bijbel eigenlijk? Moedigt de bijbel geloofszekerheid of geloofstwijfel aan?

Efeziërs 5:30a Want wij zijn leden van Zijn lichaam.

Hier wordt het antwoord eigenlijk al gegeven: ‘Wij zijn leden van Zijn lichaam’, hoezo je kunt niet van jezelf zeggen dat je bij Hem hoort?

Hetzelfde geldt voor onderstaande teksten, hoe duidelijk willen we het hebben?

Romeinen 12:5 zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden van elkaar.

1 Korintiërs 10:17 Omdat het brood één is, zijn wij, die velen zijn, één lichaam, want wij allen hebben deel aan het ene brood.

Mocht het niet voldoende zijn dan hebben we hieronder nog ‘slechts’ vijftien teksten die benadrukken dat men van God is, mogelijk gemaakt door Jezus!:)

1 Korintiërs 6:20 U bent immers duur gekocht. Verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest, die van God zijn.

1 Korintiërs 12:14 Want ook het lichaam bestaat niet uit één lid, maar uit vele.

1 Korintiërs 12:27 Samen bent u namelijk het lichaam van Christus, en ieder afzonderlijk Zijn leden.

1 Korintiërs 3:16 Weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de Geest van God in u woont?

1 Korintiërs 3:23 U echter bent van Christus en Christus is van God.

1 Korintiërs 6:11 Sommigen van u zijn dat wel geweest, maar u bent schoongewassen, maar u bent geheiligd, maar u bent gerechtvaardigd, in de naam van de Heere Jezus en door de Geest van onze God.

1 Korintiërs 7:23 U bent duur gekocht; word dus geen slaven van mensen.

2 Korintiërs 13:5a Onderzoek uzelf of u in het geloof bent, beproef uzelf. Of weet u niet van uzelf dat Jezus Christus in u is? 

Galaten 4:7 Dus nu bent u geen slaaf meer, maar een zoon; en als u een zoon bent, dan bent u ook erfgenaam van God door Christus.

Efeziërs 1:13 In Hem bent ook u, nadat u het Woord van de waarheid, namelijk het Evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt; in Hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte,

Efeziërs 2:13 Maar nu, in Christus Jezus, bent u, die voorheen veraf was, door het bloed van Christus dichtbij gekomen.

Kolossenzen 2:10 En u bent volmaakt geworden in Hem, Die het Hoofd is van iedere overheid en macht.

1 Tessalonicenzen 1:6 Ook bent u navolgers geworden van ons en van de Heere, toen u het Woord aannam temidden van veel verdrukking, met blijdschap van de Heilige Geest,

1 Tessalonicenzen 5:5 U bent allen kinderen van het licht en kinderen van de dag. Wij zijn niet van de nacht en ook niet van de duisternis.

1 Petrus 5:14 Groet elkaar met een kus van de liefde. Vrede zij u allen, die in Christus Jezus bent. Amen.

Als men elkaar nog is de leugen voorhoudt dat men geen zekerheid van het geloof kan hebben kunt u ze haarfijn wijzen op de volgende teksten:

1 Petrus 1:18 in de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel, die u door de vaderen overgeleverd is, 19 maar met het kostbaar bloed van Christus, als van een smetteloos en onbevlekt Lam.

Kolossensen 2:2 Opdat hun harten vertroost mogen worden, en zij samengevoegd zijn in de liefde, en dat tot allen rijkdom der volle verzekerdheid des verstands, tot kennis der verborgenheid van God en den Vader, en van Christus.

2 Timotheüs 1:12b Want ik weet, Wien ik geloofd heb, en ik ben verzekerd, dat Hij machtig is, mijn pand, bij Hem weggelegd, te bewaren tot dien dag.

Hebreeën 10:22,23 Zo laat ons dan toegaan met een waarachtig hart, in volle zekerheid des geloofs, onze harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten, en het lichaam gewassen zijnde met rein water. Laat ons de onwankelbare belijdenis vasthouden; (want Die het beloofd heeft, is getrouw).

Hebreeën 11:1 Het geloof nu is een vaste grond der dingen, die men hoopt, en een bewijs der zaken, die men niet ziet.

1 Johannes 5:12,13 Die den Zoon heeft, die heeft het leven; die den Zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet. Deze dingen heb ik u geschreven, die gelooft in den Naam des Zoons van God; opdat gij weet, dat gij het eeuwige leven hebt, en opdat gij gelooft in den Naam des Zoons van God.

1 Johannes 5:19a Wij weten, dat wij uit God zijn.

Het erin stampen van de uitverkiezing heeft zijn slechte vruchten voortgebracht. We moeten maar vooral stil blijven zitten, ons gedragen als keurige kerkmensen en vooral niet denken dat we door Jezus een persoonlijke relatie met God kunnen ontwikkelen toch?

Degenen die dit soort dingen leren maken de tegenstander van God blij, erg blij. Satan wil niets anders dan dat wij denken dat het voor ons te laat is, dat we te slecht zijn om bij God te komen, dat geloven maar voor een heel klein groepje mensen is weggelegd. De duivel geniet als geen ander van dit soort duistere opvattingen.

Hoeveel duizenden mensen zijn er wel niet van het geloof in Jezus afgehouden door dit soort onbijbelse prediking?

Johannes 6:37b en wie tot Mij komt, zal Ik beslist niet uitwerpen.

De belofte hierboven is ontzagwekkend groot en tegelijkertijd heel eenvoudig..

Degenen die dit soort dingen prediken zouden zich er van bewust moeten zijn dat hun wil 100% procent in strijd is met de wil van God:

1 Timotheüs 2:4 Die wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen.

Mocht dit soort dingen u ook aangeleerd zijn, raak dan niet ontmoedigd! We mogen vrijmoedig tot God naderen omdat er Iemand was die ons vrijkocht met Zijn bloed, en ik hoef u vast niet te vertellen wie dat is…..!:)

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s