Bent u blij om gehaat te worden?

Rare titel denkt u misschien, niemand die gehaat wordt is daar toch blij om? Iedereen wil toch graag in een goed blaadje staan bij de mensen om ons heen?

We hebben als gelovigen de neiging om keuzes te maken die ervoor zorgen dat we geliefd blijven (bij de mensen welteverstaan), vaak durven we de bijbelse waarheid niet meer te laten zegevieren omdat we van tevoren weten dat we er niet populairder op zullen worden wanneer we gaan strijden voor Gods waarheid.

Helaas is het bij ons als gelovigen vaak niet de vraag of we water bij de wijn doen maar hoeveel water we bij de wijn doen.

Meestal baseren we onze keuzes (helaas) op basis van de gevolgen: Is de consequentie van een keuze negatief voor onszelf en kost het ons wat dan haken we vaak al snel af en kiezen we voor de makkelijkste weg.

De bijbel vraagt ons niet om keuzes te baseren op basis van de gevolgen, integendeel!    De bijbel zegt ook niet dat we geliefd zullen zijn (bij de mensen), integenedeel!                De bijbel zegt ook niet dat we geen vrienden en/of familie zullen verliezen, integendeel!

Matteüs 10:22 En u zult door allen gehaat worden omwille van Mijn Naam; maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden.

We zullen gehaat worden, niet om angst in te boezemen, maar misschien is het goed om af te vragen: Hoeveel en welke compromissen hebben wij al gesloten in ons leven?

Durven we scherp te zijn als de waarheid van Gods woord in het geding is? Durven we uit te komen voor wat de bijbel ons leert?

Als we iemand voor het hoofd zouden kunnen stoten houden we dan standaard onze mond? Natuurlijk is het niet goed om mensen voor het hoofd te stoten als het niet nodig is maar is dit bij ons niet al het standaard uitgangspunt geworden?

Kiezen we voor eenheidsworst of voor de waarheid van God? Durven we elkaar te vermanen als broeders en zusters zijnde? Zijn de volgende bijbelteksten nog van toepassing in ons leven of kiezen we liever voor de lieve vrede?

2 Timoteüs 4:2 predik het Woord. Volhard daarin, gelegen of ongelegen. Weerleg, bestraf, vermaan, en dat met alle geduld en onderricht. 3 Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat zij zullen zoeken wat het gehoor streelt, en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerten. 4 Ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels. 5 Maar u, wees nuchter in alles. Lijd verdrukkingen. Doe het werk van een evangelist. Vervul uw dienstwerk ten volle.

Preek het woord, of het de mensen nu gelegen komt of juist niet, volhard erin! Ook als we dan dus soms de vinger op de zere plek moeten leggen! Maar waarom moet dat dan? Nou omdat de tijd gekomen is dat men de gezonde leer niet meer verdraagt. De tijd is gekomen dat men zoekt wat het gehoor streelt.  Mede daarom is het nodig dat elke vorm van lauwheid verdwijnt uit ons leven! We zullen verdrukkingen lijden maar dat mogen we als genade gaan zien!

Marcus 13:13 En u zult door allen gehaat worden omwille van Mijn Naam, maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden.

Lucas 21: 17 En u zult omwille van Mijn Naam door allen gehaat worden. 18 Maar er zal beslist geen haar van uw hoofd verloren gaan 19 Door uw volharding zult u uw leven verkrijgen.

2 Korintiërs 6: 4 Maar in alles bewijzen wij onszelf als dienaars van God, in veel volharding: in verdrukkingen, in noden, in benauwdheden, 5 in slagen, in gevangenissen, in oproer, in ingespannen arbeid, in nachten zonder slaap, in vasten,

2 Tessalonicenzen 1:4 zodat wij zelf over u roemen in de gemeenten van God vanwege uw volharding en geloof in al uw vervolgingen en in de verdrukkingen die u verdraagt:

1 Timoteüs 4:16 Geef acht op uzelf en op de leer. Volhard daarin. Want wanneer u dat doet, zult u zowel uzelf behouden als hen die u horen.

Hebreeën 12:1 Welnu dan, laten ook wij, nu wij door zo’n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en de zonde, die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt,

Hoeveel teksten willen we hebben die oproepen tot volharding? Bent u nog net zo radicaal in het maken van keuzes als toen u net tot geloof kwam? Bent u nog net zo vurig als eerst of is de lauwheid uw leven al binnengeslopen?

Openbaringen 2:3 En u hebt moeilijkheden verdragen, en volharding getoond. Om Mijn Naam hebt u zich ingespannen en u bent niet moe geworden.

Zijn wij ook bereid om moeilijkheden te verdragen?

Openbaringen 2:10b Wees trouw tot in de dood, en Ik zal u de kroon van het leven geven.

Hou vol! En u zult de kroon van het leven krijgen!

2 Timoteüs 2:12 Als wij volharden, zullen wij ook met Hem regeren. Als wij Hem verloochenen, zal Hij ons ook verloochenen.

Er is geen middenweg, of we blijven volharden of Jezus zal ons gaan verloochenen. De bijbel kent geen enkele compromis! Wat wordt het voor u?

Openbaringen 14:12 Hier zien we de volharding van de heiligen. Hier komen openbaar die de geboden van God en het geloof in Jezus in acht nemen.

Geloven we in Jezus met alles wat in ons is? En zijn we bezig met wat we zelf graag willen of met wat God van ons vraagt? Is onze eigen wil wet in ons leven of die van God?

Openbaringen 3

16 Maar omdat u lauw bent en niet koud en ook niet heet, zal Ik u uit Mijn mond spuwen. 15 Ik ken uw werken, en weet dat u niet koud en niet heet bent. Was u maar koud of heet!

Bent u ook lauw misschien? God spuugt lauwheid uit! Wordt dan heet, of koud!

Johannes 12

25 Wie zijn leven liefheeft, zal het verliezen, en wie zijn leven haat in deze wereld, zal het behouden tot het eeuwige leven.

Haten we deze wereld en het leven wat daarbij hoort of hebben we het hier eigenlijk wel naar onze zin en vinden we het allemaal wel prima?!

Efeziërs 5:11 En neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar ontmasker ze veeleer.

Zijn we bereid om misstanden uit ons leven weg te doen? Zijn we bereid om misstanden in de kerk, gemeente, vriendengroep, familie of waar dan ook aan te kaarten? Of kiezen we herhaaldelijk maar voor de veilige weg en houden we onze mond?

Efeziërs 5:14 Daarom zegt Hij: Ontwaak, u die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten.

Bent u in slaap gedommeld? Wordt dan wakker!

Lucas 6:22 Zalig bent u, wanneer de mensen u haten, en wanneer zij u uitstoten en u smaden en uw naam als slecht verwerpen omwille van de Zoon des mensen. 23a Verblijd u op die dag en spring op van vreugde

Bent u ook blij als u gehaat wordt om de naam van Jezus? Bent u ook blij als u een buitenbeentje bent in uw familie, op uw werk of in de vriendengroep? Alleen maar omdat je een volgeling van Jezus bent, in woord en in daad?!

Of heeft u misschien al zoveel water bij de wijn gedaan dat de wijn vrijwel smakeloos is geworden?

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s