De immense bloedschuld van de ´kerk´…

Helaas is antisemitisme iets waar het christendom mee groot is geworden.

Het is er bij christenen haast met de paplepel ingegoten. De kerk droeg eeuwenlang anti-joodse ideeën uit en het resultaat is in de eenentwintigste eeuw nog duidelijk merkbaar. De kerk in plaats van Israël.

Nog steeds voelt een aanzienlijk deel van de christenen zich niet of amper verbonden met het Joodse volk. En dat is begrijpelijk als we in gaan zien hoe de kerk zich door alle eeuwen heen heeft gedragen tegenover Gods volk. Gods eerstgeboren zoon!

Niet alleen ongelovigen, maar ook wij christenen zijn ‘heidenen’. Lees de bijbel en het gaat altijd over Jood of heiden en niet over de kerk of heiden.

Romeinen 11:11 Ik zeg dan: Zijn zij soms gestruikeld met de bedoeling dat zij vallen zouden? Volstrekt niet! Door hun val echter is de zaligheid tot de heidenen gekomen om hen tot jaloersheid te verwekken.

De Joden zijn gestruikeld zodat wij, gelovigen uit de heidenen, überhaupt de mogelijkheid hebben om zalig te worden. Een beetje bescheidenheid richting het Joodse volk is dus wel op zijn plaats. Als gevolg van onze zaligheid hebben we de bijbelse opdracht om de Joden jaloers te maken. Niets is minder waar gebleken, we hebben jammerlijk gefaald. Helaas!

Romeinen 11:18 beroem u dan niet tegenover de takken. En als u zich beroemt: U draagt de wortel niet, maar de wortel u.

Wees niet arrogant tegenover de natuurlijke takken, Israël. Zo simpel als de opdracht is, zo moeilijk is de uitvoering gebleken. De eerste gemeenten in de Bijbel bestonden grotendeels, zo niet helemaal, uit Joden. Dit veranderde al snel.

Kerkvaders

De uitspraken van de grondleggers van kerk en christendom sluiten op zijn zachtst gezegd niet echt aan bij Romeinen 11…

Ignatius van Antiochië (100 na Christus), zei:

¨Iedereen die op wat voor manier dan ook het Pesach/Paasfeest samen met de Joden viert wordt medeplichtig met hen die de Heer hebben gedood¨

Rond 140 na Christus verklaarde Justinus de Martelaar:

“De Geschriften zijn niet van jullie (Joden) maar van ons (heidenen).”

En in Rome predikte hij:

¨Joodse gebruiken zijn een straf van God naar aanleiding van hun aanbidding van het gouden kalf¨.

Origenes (250 na Christus), een uitspraak van deze kerkvader:

¨De loop van de geschiedenis zal uitwijzen dat de Joden door God zijn verworpen en dat de kerk de plaats van Israël heeft ingenomen¨

Paul Sylvester (Paus van 314-335 na Christus) verklaarde de sabbat tot een dag van ‘afschuw voor de Joden’. Christenen behoorden de sabbat volgens hem niet te houden.

Johannes Chrysostomos (344-407 na Christus) stond bekend als zachtmoedig. Blijkbaar gold dat niet wanneer hij over de Joden sprak, enkele citaten:

¨Joden zijn erger dan wilde beesten en lager dan de verachtelijkste dieren¨

¨Ik haat de Joden, ik haat de synagoge¨

¨De synagoge is erger dan een boordeel, een demonentempel vol afgoderij¨

¨Het is de plicht van alle christenen om Joden te haten¨

¨Joden zijn geschikt voor de slacht¨

¨Ik haat de Joden, Gods vergeving is niet voor hen¨ [1]

Augustinus van Hippo (Bisschop en kerkvader, 354-430 na Christus), deed uitspraken als:

¨De Joden zijn moedwillig blind voor de Heilige Schrift¨

¨De Jood zal voor eeuwig de schuld dragen van de dood van Jezus¨ [2]

Petrus de Eerbiedwaardige (1094 na Christus) werd gezien als een voorbeeld voor de christelijke naastenliefde, maar de Jood was geen naaste van hem:

¨Ik twijfel er aan of een Jood menselijk is¨

¨Een Jood is een monsterachtig dier¨ [3]

De antisemitische uitspraken van de grondleggers van kerk en christendom sluiten op zijn zachtst gezegd niet echt aan bij Romeinen 11…..

De bekende Maarten Luther (1483 -1546 na Christus) heeft gestreden tegen Rome. Dat valt hem te prijzen. Zeer zeker heb ik bewondering voor Luther, voor de goede strijd die hij gestreden heeft. Echter ligt er een grote smet op de Reformatie. Toen pogingen van Luther om de Joden te bekeren mislukten, draaide zijn houding om als een blad aan een (olijf)boom.

Vlak voor zijn dood schreef Luther een boekje: De Joden en hun leugens. Adolf Hitler schreef in 1941 een boek en citeerde grote delen uit het boek van Luther. Hij hoefde er alleen maar op voort te borduren. Het antisemitische fundament was al gelegd door de kerkvaders. Wat citaten van Luther uit zijn boek:

¨Joden zijn: Gods- en profetenmoordenaars, bloedhonden, duivelskinderen, leugenaars, adderengebroed, volksverleiders, woekeraars, wurgers, rondlummelende schooiers¨

¨Joods eigenschappen zijn: blindheid, vervloekt, boosaardig, wraakzuchtig, gierig, begerig, lasterlijk, afgunstig, hoogmoedig, bezeten¨ [4]

Luther schreef ook:

¨Ten eerste moeten hun synagogen verbrand worden […..]¨

¨[….] Als mijn advies u niet past zoek dan een beter advies zodat u en ik verlosten van deze ondraaglijke duivelse last: De Joden¨ [5]

Hitler noemde Luther in ¨Mein Kampf¨: Één van de grootste Duitsers.

En in de 21 eeuw zijn we bovenstaande blijkbaar vergeten, we hebben als kerk het lef  gehad om 2017 doodleuk het ¨Lutherjaar¨ te noemen. We doen alsof er niets gebeurd is. Een grote schande! Over onfatsoen gesproken…

De bijbel voorzegt: De Jood zal worden gedood.

Johannes 16:2 Ze zullen u uit de synagoge werpen; ja, de tijd komt dat ieder die u doodt, denkt God een dienst te bewijzen. 3 En deze dingen zullen zij u doen, omdat zij de Vader niet gekend hebben en Mij ook niet.

De bijbel heeft voorspelt dat men dacht God een dienst te bewijzen door de Joden te doden. Het is één van de profetieën in de bijbel waarvan ik zeer verdrietig ben dat deze is uitgekomen.

De kerk van Rome

Rond 135 na Christus bestond de kerk al voornamelijk uit niet-Joodse gelovigen, de heiden-gelovigen gingen hun eigen gang. Jeruzalem raakte zogezegd uit beeld en de blik werd voortaan op Rome gericht. [6]

In 298 na Christus was er sprake van de ´Grote vervolging´, deze begon onder leiding van keizer Diocletianus. Men mocht niet meer samenkomen, heilige boeken werden verbrand. Vele gelovigen (ook niet-Joden) overleefden het niet. [7]

Met de komst van Constantijn de Grote veranderde veel, in negatieve zin helaas. Een Romeinse vorst die zou erkennen dat Jezus de Verlosser een Jood was zou al tegenstrijdig zijn. Constantijn moest niets van de Joodse gemeente, begonnen in Jeruzalem, hebben.

Exodus 3:15b De HEERE, de God van uw vaderen, de God van Abraham, de God van Izak en de God van Jakob, heeft mij naar u toe gezonden. Dit is voor eeuwig Mijn Naam, dit is Mijn Naam ter gedachtenis, van generatie op generatie.

Dat de God nog steeds de God van Abraham, Izak en Jakob is was al lang vergeten. Het is voor eeuwig Zijn Naam! Hebben wij het er nog over? Of denken wij (onbewust) bij God misschien eerder aan Luther, Calvijn en andere reformators?

De weg vanuit Jeruzalem was al ingezet maar Constantijn zou ervoor zorgen dat er nieuw centrum kwam: Rome. Voortaan de stad van de heidense, ‘christelijke’ sekte. Voor Jood en Jeruzalem was voorgoed geen plaats meer…

Ook was keizer Constantijn een fervent aanhanger van de Zonnegod ´Helius´, deze zou later genoemd worden: ´Deus sol invictus´ oftewel: ´De onoverwinnelijke zonnegod´. Dit is tevens de oorsprong van het christelijke kerstfeest, 25 december is de dag van de onoverwinnelijke zonnegod.

In 321 na Christus werd er door Constantijn een speciale wet uitgevaardigd, die luidde:

¨Alle ambtenaren van het rijk moeten op de eerste dag van de week het werk neerleggen ter ere van onze Heer, Deus sol invictus (zonnegod)¨ [8]

Men had zich al eerder afgezet tegen de viering van de bijbelse sabbat maar ten tijde van Constantijn werd het definitief: Zondag in plaats van Sabbat. ¨De Zondag moet als eerbiedwaardige dag voor de verering van de zon gevierd worden¨. Een sabbatvierende Jood zou dus vanaf nu helemaal niet meer één kunnen zijn in hetzelfde lichaam met een heidengelovige.

Tijdens het concilie van Nicea te 325 werden Joden geweerd, hiermee werden de Hebreeuwse wortels definitief doorgesneden. Romeinen 9-11 gold blijkbaar niet voor Rome en het christendom.. Tijdens deze Concilie werd het bijbelse Pesach afgeschaft. Hiervoor kwam het christelijke paasfeest in de plaats. Uiteraard mocht deze niet gevierd worden op dezelfde datum als het bijbelse Pesach. De bijbel, het boek geschreven door en in eerste instantie voor Joden werd steeds minder serieus genomen.

¨Want het zou buiten elke maatstaf ongepast zijn als wij op het heiligste aller feesten de gewoonten van de Joden zouden volgen. Laten we niets gemeen hebben met dat afschuwelijke volk¨ [9]

Vervulling profetie: Gods tijden en wetten afgeschaft

In het boek Daniël lezen we al dat er een macht zou komen die Gods ´Moadim´ (Moadim betekent: ´vastgezette tijden van God´ waar de sabbat en de andere bijbelse feesten dus onder vallen) af zou proberen te schaffen.

Daniël 7:25b Hij zal erop uit zijn bepaalde tijden en de wet te veranderen,

Helemaal afschaffen lukte natuurlijk niet want de bijbelse feesten en sabbat(ten) bleven bestaan, ze werden alleen niet meer door de meerderheid gevierd. Ook dit is nog steeds aan de orde van de dag.  Het grootste gedeelte van de kerk ziet de zondag als de heilige rustdag.

Als feesten hebben we de heidense feesten zoals kerst (zonnegod), pasen (godin Astarte) en ga zo maar door. De bijbelse sabbat en feesten worden zeer beperkt gevierd en in Daniel 7:25b lezen we de reden. Gelukkig weten we ook dat er een tijd zal komen van verandering, bijvoorbeeld dat het loofhuttenfeest weer gevierd zal worden:

Zacharia 14:16 Het zal geschieden dat al de overgeblevenen van alle heidenvolken die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, van jaar tot jaar zullen opgaan om zich neer te buigen voor de Koning, de HEERE van de legermachten, en om het Loofhuttenfeest te vieren.

Helaas zal niet iedereen mee gaan vieren, hierop reageert God:

17 Het zal geschieden dat er geen regen zal vallen op hem die uit de geslachten van de aarde niet zal opgaan naar Jeruzalem om zich voor de Koning, de HEERE van de legermachten, neer te buigen.

Constantijn introduceerde hiërarchie in de kerk, een onbijbels principe wat vandaag de dag nog steeds zichtbaar is.

Ook werd Jezus opeens onlosmakelijk gekoppeld aan Zijn moeder Maria. Dezelfde koppeling die we al in het oeroude babylon zagen herleeft weer. Astarte (Ishtar), Semiramis, Irene, Plutus, Tammuz. Aan dit rijtje afgoden werd Maria doodleuk toegevoegd.

Waar het in de bijbel over gemeentes met gelovigen gaat gaat het vanaf Constantijn over de kerk. Een religieus heidens machtsinstituut met bovendien een onbijbelse hiërarchie. Een kerk zonder Israël. De Joden hadden definitief afgedaan en de kerk heeft haar plaats ingenomen. De grootste dwaling aller tijden was definitief ingezet.

Onder keizer Theodosius I werd, rond het jaar 380, het christendom de officiële staatsgodsdienst van het Romeinse rijk. Het Christendom was de nieuwe religie. Dat terwijl de term ´Christendom´ nergens in de bijbel voorkomt. De wortels van het Christendom liggen dus helaas in Rome in plaats van in Jeruzalem, aan ons de taak om Rome gedag te zeggen en langzaam maar zeker weer terug te keren naar Jeruzalem, zijn wij hiertoe bereid? [10]

In het begin van de Romeins christelijke kerk was het verboden om met Joden om te gaan. Zowel zakelijk als privé, zakelijke connecties werden niet getolereerd en een huwelijk tussen een Jood en christen was uit de boze.

Tijdens het twaalfde concilie van Toledo zien we het besluit tot een nieuw verbod: Het verbod op de Joodse godsdienst:

¨Ruk de Joodse pest met wortel en tak uit¨ [11]

Koning Erwig krijgt bijval van de Roomse bisschoppen en mede hierdoor komt de wet tot stand. De Joodse godsdienst wordt verboden en alle Joden in Spanje krijgen het bevel om zich te laten dopen binnen een jaar. Zo niet dan was het gevolgd: Honderd zweepslagen, het uitrukken van het haar en alle persoonlijke bezittingen behoorden voortaan de staat toe. Hierop vluchtten veel Joden of doken onder.

Rome had de leiding in de verdrukking van de Joden. Paus Innocentius (1161-1216), wat ´onschuldig´ betekent deed zijn naam niet echt eer aan. Joodse kinderen werden met geweld weggeplukt bij hun ouders omdat ze per sé een christelijke opvoeding moesten hebben.

Ook moesten Joden aan bepaalde kledingvoorschriften voldoen om zich te onderscheiden van de rest van de bevolking, de voorlopers van de Jodenster. Joden werden steeds meer naar de onderste lagen van de maatschappij gedrukt. Honderden Joden pleegden zelfmoord als gevolg van hun benarde situaties. [12]

Ook werden Joden vals beschuldigd van alles en nog wat, bij deze een voorbeeld:

Op een winterdag in 1181 verdwenen drie jongens die op het ijs hadden gespeeld. Enkele christenen meldden zich en zwoeren te hebben gezien hoe Joden de drie jongens in een huis hadden gelokt en hadden geslacht alsof het offerdieren waren. Als gevolgd hiervan volgde er een proces tegen de Joden en liefst 300 Joden stierven op de brandstapel. Toen de winter voorbij was en het ijs ontdooide werden de drie lichamen van kinderen gevonden, ze waren niet geslacht maar simpelweg verdronken….. [13]

Kruistochten

Concilie van Clermont (26-11-1095)

Paus Urbanus II vraagt op dit concilie aan vorsten en ridders om Jeruzalem te  ´bevrijden´, dit onder de leus: ¨God wil het¨. Hierop kwamen tienduizenden christenen in beweging. Voordat dit leger goed en wel gestructureerd was door Godfried van Bouillon hadden grote groepen zich al op de Joden geworpen. Kruisvaarders sleepten de Joden naar de kerk en vermoordde iedereen die zich niet wilde laten dopen. Dit vond plaats in Normandië, Frankrijk, Vlaanderen en in het Rijnland. Nadat de kruisvaarders over de Rijn trokken plunderden en moordden ze er lustig op los, drie maanden lang. [14]

Tussen 18 en 20 mei vielen 800 Joodse slachtoffers. Op 18 mei brak het plunderen en moorden los. Op 20 mei trokken de kruisvaarders naar de burcht van bisschop Adalbert, deze probeerde de Joden te overtuigen om zich te laten dopen om zo hun leven te redden, de Joden vroegen bedenktijd, toen de bedenktijd over was werd het vertrek geopend. Geen enkele Jood leefde nog, ze hadden allen zelfmoord gepleegd. De kruisvaarders ontdeden de doden van hun kleding en gooiden ze naakt in het graf…. [15]

Avondmaal na massamoord

15 juli 1099 was de dag waarop Jeruzalem werd veroverd. Het was een hevige strijd en overal lagen afgehakte handen, hoofden en benen in de straten. Volgens Raymond Aquila was het een passende bestraffing, over dezelfde Raymond gaat het verhaal dat hij, nadat een synagoge vol met Joodse vluchtelingen in brand was gestoken, citeerde: Psalmen 118: 24 Dit is de dag die de HEERE gemaakt heeft, laten wij op deze dag ons verheugen en verblijd zijn. 25 Och HEERE, breng toch heil; och HEERE, geef toch voorspoed.

Meer dan 960 (!) Joden vonden de verbrandingsdood, naar aanleiding hiervan werd in de grafkerk het ´heilig´ avondmaal gevierd, ´gewoon´ om de massamoord te vieren. Godfried van Bouillon werd tot ´beschermer´ benoemd van deze heilige grafkerk, tot op de dag van vandaag is zijn zwaard daar te bewonderen. De schaamte ver, heel ver voorbij! Anno 2018 heeft men hier nog steeds geen afstand van genomen. [16]

Pogroms

Pogroms (= verwoesting) kwamen vooral in Rusland, Oekraïne en Polen voor. Tijdens de burgeroorlog van 1648-1654 duurde het niet lang voordat de agressievelingen zich tegen het Joodse volk keerden. 744 weerloze Joodse gemeenschappen werden verwoest, geschat wordt dat het aantal doden rond de 500.000 ligt. [17]

De Shoah/Holocaust

Hoe heeft het kunnen gebeuren dat een Holocaust ooit mogelijk was in dat Christelijke Europa. Europa barstte van de kerken en haar christenen. Wanneer antisemitisme geen plaats had gehad in de ´kerk´ en in het leven van de christenen had Hitler nooit echt voet aan de grond kunnen krijgen, toch? Helaas, niets is minder waar gebleken. 6.000.000 moorden waarvan minimaal 1.000.000 op een kind.

Het christelijke Europa zweeg, juist daar waar ons gelovige gezicht moesten laten zien gaven we niet thuis. Het christendom faalde opnieuw en niet zo´n klein beetje ook. De Evangelische Luthers kerk steunde Hitler in al zijn gruwelijkheden. Foto´s van geestelijke leiders die de ´Sieg heil´ groet doen slaan we liever over, de waarheid is triest en tegelijkertijd impopulair. Toen de Joden vanuit de massagraven, in de laatste minuten van hun leven, naar de Duitse soldaten keken zagen ze op de gordels staan: ¨God mitt uns¨

Waar is het schaamrood op onze kaken?

Met bovenstaande in ons achterhoofd zult u begrijpen hoe het schaamrood ons op de kaken zou moeten staan als we bedenken dat vele kerkmensen denken dat ze nog steeds het ´hoofdproduct´ van God zijn.  In sommige kerken wordt nog steeds geleerd dat heidenen mensen buiten de kerk zijn in plaats van buiten Israël. 

Waarom dan toch?

Gods hele heilsplan draait om Israël en uit genade mogen wij er als heidenen bij horen, waarom wordt dat vaak omgedraaid? Gods heilsplan draait zogenaamd om ons en een Jood mag daar bij gaan horen? Waarom weet de gemiddelde kerkganger zo weinig over de ´kerk´geschiedenis? Waarom weet bijna niemand dat er circa honderd miljoen Joden en bijbelgetrouwe gelovigen omgebracht zijn door met name de ´kerk´

Waarom heerst er in de reformatorische kringen veelal de opvatting: ¨de dominee heeft altijd gelijk¨? Waar staat het woordje dominee überhaupt in de bijbel? Waarom durfden we vorig jaar doodleuk het Lutherjaar te noemen en hoe kunnen we dit rijmen met de opdracht om het Joodse volk jaloers te maken?  Waarom zien we de protestanten langzaam weer samenhullen met Rome (Zoals John Bunyan al voorspeld had).

Waarom blijft de reformatie vooral hangen in 1517 en durven we niet te blijven reformeren? Waarom weet bijna niemand dat de huidige kerkstructuur overeenkomt met de leer der Nicolaïeten waar de Bijbel tegen waarschuwt? Waarom hoor ik christenen de Islam bestempelen als religie van haat terwijl de ´kerk´ minimaal hetzelfde op haar geweten heeft?

Waarom zie ik (vooral jonge) mensen die gewoon de bijbel lezen keer op keer de discussie winnen van geleerde dominee´s en theologen over uiteenlopende theologische vraagstukken?  Hoe kan dat in vredesnaam? Waarom noemen we onszelf christenen terwijl God ons in de hele bijbel aanspreekt met gelovigen en/of heiligen, het christendom komt in de bijbel gewoonweg niet voor, hoe kan dat?

Waarom durf ik mij geen christen meer te noemen, en dan met name als ik in Israël ben?! Waarom durven we zo slecht keuzes maken als het ons wat kost, onze populariteit, vriendengroep of positie in de familie? Waarom moet de waarheid vaak het onderspit delven als het lastig wordt? Waarom zijn we zo verschrikkelijk lauw?  Waarom waarom?

aa3

De paus die Hitler de hand schud. Het zegt al genoeg.

Bronnen:

[1] Malcom Hay, the roots of Christian Anti-semitism uit Terug van weggeweest, Bart Repko, pag. 120

[2] http://stanvanhoucke.blogspot.nl/2009/09/christelijke-antisemieten.html uit Terug van weggeweest, Bart Repko, pag 120

[3] Malcom Hay, the roots of Christian Anti-semitism pag 56,57 uit Terug van weggeweest, Bart Repko, pag 121
[4] René Süss, Luthers Theologisch testament uit Terug van weggeweest, Bart Repko, pag 121

[5] Michael Brown, bloed aan onze handen, pag 32. uit Terug van weggeweest, Bart Repko, pag 121

[6] Terug van weggeweest, Bart Repko, pag 103

[7] Terug van weggeweest, Bart Repko, pag 103

[8] Terug van weggeweest, Bart Repko, pag 104

[9] Terug van weggeweest, Bart Repko, pag 104,105

[10] Terug van weggeweest, Bart Repko, pag 105,106

[11] Terug van weggeweest, Bart Repko, pag 107

[12] Terug van weggeweest, Bart Repko, pag 107,108

[13] Werner Keller, En zij werden verstrooid onder de volken, pag 216

[14] Terug van weggeweest, Bart Repko, pag 110

[15] Werner Keller, En zijn werden verstrooid onder de volken, pag 199-201

[16] Terug van weggeweest, Bart Repko, pag 111,112

[17] The Jew in the modern world uit Terug van weggeweest, Bart Repko, pag 112

3 Comments

 1. Even dit: hebben de joden de Christus gekruisigd? Hij werd toch niet vermoord? Christus heeft Zijn leven vrijwillig gegeven. De kruisdood hoorde bij het plan. Al zou er geen jood in de buurt zijn geweest dan nog zou Hij daar Zijn leven hebben gegeven.
  Het was niet de wil van de mens of van een groep mensen dat Hij daar stierf. Het was de wil van God zelf.
  Net als het niet het plan van Jozef en Maria was dat Hij in Bethlehem geboren werd. Dat was ook al onderdeel van het plan.
  Laten we daarom een volk geen schuld en geen eer geven over iets waarvan uitsluitend de eer aan de Heere God toekomt.

  Like

  1. Hoi,
   Hij is indirect wel vermoord. Als Hij niet was veroordeeld was dan was Hij niet aan het kruis gegaan.
   Zeer zeker dat in Gods plan past. Ik geef ook niemand de schuld, ik zet er alleen een feit neer. De bijbel zegt het overigens zelfs ook:

   Handelingen 3
   13 De God van Abraham, Izak en Jakob, de God van onze vaderen, heeft Zijn Kind Jezus verheerlijkt, Die u hebt overgeleverd. U hebt Hem verloochend vóór Pilatus, toen die oordeelde dat men Hem zou loslaten.
   14 U echter hebt de Heilige en Rechtvaardige verloochend en gevraagd dat u een moordenaar geschonken zou worden,
   15 maar de Vorst van het leven hebt u gedood, Die God uit de doden opgewekt heeft, waarvan wij getuigen zijn.

   ¨De Vorst van het leven hebt u gedood…..¨

   Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s