Opname of aanname?

Vele gelovigen geloven dat ´de gemeente´ een keer wordt opgenomen. De meesten gaan ervan uit dat de ´grote verdrukking´ nog moet plaatsvinden. Deze opname zou dan plaats vinden voor, tijdens of na deze grote verdrukking. Één van de sleutelteksten die hiervoor gebruikt wordt kunnen we vinden in hoofdstuk 4 van 1 thessalonicenzen. Deze tekst wil ik behandelen in dit blog, met af en toe uitstapjes naar andere tekstgedeeltes.

1 Tessalonicenzen 4:13 Maar ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn, opdat u niet bedroefd bent zoals ook de anderen, die geen hoop hebben. 14 Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, terugbrengen met Hem. 15 Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. 16 Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. 17 Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. 18 Zo dan, troost elkaar met deze woorden.

Vooral vers 17 lijkt een zogenaamde opname te impliceren en/of te beschrijven. Maar als we de context bestuderen en schrift met schrift vergelijken gaan we toch echt tot andere conclusies komen.


De bedoeling van Paulus

Onbegrijpelijk is dat (vaak) de context en de bedoeling van Paulus totaal buiten beschouwing wordt gelaten. Paulus had er bepaalde bedoelingen mee en die kunnen we lezen in vers 13 en 18:

13 Maar ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn, opdat u niet bedroefd bent zoals ook de anderen, die geen hoop hebben.

18 Zo dan, troost elkaar met deze woorden.

De bedoelingen van Paulus zijn dus 1) Dat wij niet onwetend zijn ten aanzien van hen die ontslapen zijn en 2) Om elkaar te troosten. De bedoeling van Paulus is dus niet te beschrijven hoe het in het laatste der dagen zal gaan.

Laten wij alsjeblieft hetzelfde doen als Paulus en elkaar bemoedigen. We hoeven ons niet druk te maken over of de gelovigen die ontslapen (=overleden) zijn het Koninkrijk van Jezus zullen missen of niet. Aan ons de keuze of we de tekst willen gebruiken zoals Paulus deze bedoeld heeft.


Wat staat er echt?

Vers 15

Vers 15 Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan.

In deze tekst staat er ´komst. In de Griekse grondtekst staat: ´parousia´ wat niet alleen ´komst´ maar ook  ´aanwezigheid´ betekent, in Filippenzen 2:12 staat bijv. ook het woordje ´parousia´ in de grondtekst en wordt het met ´aanwezigheid´ vertaald: Filippenzen 2:12 Daarom, mijn geliefden, zoals u altijd gehoorzaam geweest bent, niet alleen zoals in mijn aanwezigheid, maar nu veel meer in mijn afwezigheid, werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven. Er zijn ook enkele Engelse vertalingen die het woord in deze tekst ook gewoon neerzetten als ´presence´ wat dus ´aanwezigheid´ betekent. De vertaling naar ´komst´ is in mijn ogen beperkt.

Het is natuurlijk wel zo dat Jezus eerst moet komen voordat Hij ook fysiek aanwezig is op aarde dus misschien is daarom gekozen voor het woordje ´komst´ en niet voor ´komst´ en  ´aanwezigheid´. Wat staat er dus echt in vers 15b? ´Wij die levend zullen overblijven tot de komst/aanwezigheid van de Heere zullen de ontslapenen/overledenen beslist niet voorgaan´. Het is op zich niet erg om gewoon ´komst´ te blijven lezen als we maar beseffen dat het een komst is om vervolgens aanwezig te blijven en niet om gelijk weer weg te gaan.

Vers 16

Vers 16 Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan.

Hier wordt duidelijk dat de Heere (Jezus) zal komen naar aarde, hier wordt dus duidelijk wel over de terugkomst (zonder dat het ook direct over ´aanwezigheid´ gaat )gesproken. De doden zullen eerst opstaan. Dit gebeurt niet in een oogwenk maar in een bepaalde periode (in zijn eigen orde). Dit kunnen we opmaken uit de volgende tekst

1 Korintiërs 15: 23 Ieder echter in zijn eigen orde: Christus als Eersteling, daarna wie van Christus zijn, bij Zijn komst (= parousia = komst en aanwezigheid). 24 Daarna komt het einde, wanneer Hij het koningschap aan God en de Vader heeft overgegeven, wanneer Hij alle heerschappij en alle macht en kracht heeft tenietgedaan. 25 Want Hij moet Koning zijn, totdat Hij alle vijanden onder Zijn voeten heeft gelegd. 26 De laatste vijand die tenietgedaan wordt, is de dood. 

23) De opstanding van de doden zullen dus plaatsvinden bij de aanwezigheid van Jezus hier op aarde en gaan door tot het einde 24) Na de opstanding van de doden komt het einde, als Hij het Koningschap heeft overgedragen en aan alle (vijandelijke) heerschappij, macht en kracht heeft tenietgedaan, 25) Jezus is dus Koning totdat Hij alle vijanden tenietgedaan heeft. 26) De laatste van deze vijanden is de dood.

Essentieel punt: Het gaat hier over het vrederijk (Wat begint als Jezus terugkomt op aarde). En pas na dit vers wordt er in vers 17 gesproken over ´opgenomen in de wolken´ Hiermee kunnen alle theorieën over een opname voor het aanbreken van het 1000-jarig vrederijk dus al de prullenbak in.

Vers 17

17 Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn.

Bovenstaand vers is na vers 16 en dus na de opstanding van de doden in het vrederijk. Daarna zullen het aardse en hemelse bij elkaar komen om vervolgens voor altijd verenigd te zijn met de Heere!


Andere ´argumenten´ voor een opname
Veranderen in een oogwenk
Veel gehoord ´argument´ is ook dat we zullen veranderd worden in een oogwenk. Daarom wil ik ook inzoomen op deze bijbeltekst:

1 Korintiërs 15:52 in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij zullen veranderd worden.

Dit gebeurt dus duidelijk bij de laatste bazuin. In het Bijbelboek Openbaringen vinden we onze antwoorden wanneer dat dit is. We kijken eerst hoeveel bazuinen er zijn:

Openbaringen 8:6 En de zeven engelen die de zeven bazuinen hadden, gingen zich gereedmaken om op de bazuin te blazen.

Er zijn zeven bazuinen, de zevende bazuin is dus de laatste. Hieronder lezen we wat er bij de laatste bazuin nog meer gebeurt

Openbaringen 11

15 En de zevende engel blies op de bazuin, en er klonken luide stemmen in de hemel, die zeiden: De koninkrijken van de wereld zijn van onze Heere en van Zijn Christus geworden, en Hij zal Koning zijn in alle eeuwigheid.

Let op de overeenkomsten tussen bovenstaand vers en 1 Korinthe 15: 24 en 25 die hierboven ook al behandeld zijn. Dit is duidelijk als het vrederijk al lang en breed is aangebroken. Het veranderen in een oogwenk is dus pas van toepassing als Jezus al naar aarde is gekomen / Het vrederijk al reeds is aangebroken.
 Het vaderhuis
Ook veel gehoord is het ´argument´ van het vaderhuis, het gaat dan om deze tekst:
Johannes 14:2 In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken.
Men leest deze tekst meestal als: In het huis van God zijn veel woningen, als dat niet zo was zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En deze plaats is in de hemel.

Jezus zegt echter alleen dat hij de plaatsen gaat voorbereiden in het Huis van zijn vader, niet meer en niet minder. Het nieuwe Jeruzalem is nu nog wel in de hemel maar zal zich toch echt vestigen op de aarde. Dit is denk ik ongeveer te vergelijken met dat er tegenwoordig huizen gebouwd worden waarbij de muren al in de fabriek gemaakt worden. Vervolgens worden de muren verplaatst en op locatie aangekomen staat er binnen de kortste keren een compleet huis. God komt bij de mensen wonen en niet andersom! Zie ook Openbaringen 21:

Openbaringen 21:2 En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereedgemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is. 3 En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn.

Let ook op de overeenkomst tussen Johannes 14:2 en Openbaringen 21:3: Gereedmaken! Jezus gaat naar de hemel om het vaderhuis gereed te maken! En wanneer het gereed is zal het nieuwe Jeruzalem neerdalen uit de hemel.


Het is in strijd met de rest van de bijbel
Vaak wordt deze tekst gebruikt als basis voor een opname, dit kan m.i. echter niet kloppen omdat:
 • Als we een theorie over de laatste dagen hebben moet deze sowieso 100% overeenkomen met de profetische woorden, en degenen die de toekomst hebben voorspeld zijn de profeten, en juist deze profeten reppen met geen woord over een evt. opname.
 • Dan zou Jezus totaal 3 keer naar aarde komen wat nergens in de hele bijbel terug te vinden is, namelijk 1) Geboren, gestorven aan het kruis, opgestaan en ten hemel gevaren. 2) Om de gemeente op te halen met een vermeende opname 3) Om het begin van het aardse Koninkrijk ´in te luiden´. De bijbel zegt duidelijk dat Jezus totaal in 2 keer naar aarde komt: Hebreeën 9:28 zo zal ook Christus, Die eenmaal geofferd is om de zonden van velen weg te dragen, voor de tweede keer zonder zonde gezien worden door hen die Hem verwachten tot zaligheid.
 • Onvervulde belofte aan Abraham: Er is  geen hemel of een opname maar een stuk land aan Abraham beloofd. Dit geldt voor het hele nageslacht van Abraham, alle gelovigen dus. (Galaten 3:7)
 • Een opnametheorie zegt dus: De goddelozen blijven achter en degenen die met Jezus leven worden opgenomen. Dit spreekt de volgende verzen voor de volle 100 procent tegen:

Psalmen 37:
9 Want de kwaaddoeners zullen uitgeroeid worden,
maar wie de HEERE verwachten,die zullen de aarde bezitten.
10 Nog even, en de goddeloze zal er niet meer zijn;
u zult op zijn plaats letten, maar hij zal er niet wezen.
11 Maar de zachtmoedigen zullen de aarde bezitten en vreugde scheppen in grote vrede.

Psalmen 37:
28 Want de HEERE heeft het recht lief
en zal Zijn gunstelingen niet verlaten;
voor eeuwig worden zij bewaard,
maar het nageslacht van de goddelozen wordt uitgeroeid.
29 De rechtvaardigen zullen de aarde bezitten

en voor eeuwig daarop wonen.

Psalmen 104:35 De zondaars zullen van de aarde verdwijnen,
de goddelozen zullen er niet meer zijn.
Loof de HEERE, mijn ziel!
Halleluja!

Spreuken 2:21 De vromen zullen immers de aarde bewonen,
en de oprechten zullen erop overblijven.
22 De goddelozen echter zullen van de aarde uitgeroeid worden,
trouwelozen zullen ervan weggerukt worden.

 • Ook geloven vele aanhangers van de opnametheorie dat er een verschil is tussen Israël en gelovigen uit de heidenvolken, ook dit spreekt de bijbel voor 100% tegen, lees hiervoor Zo zal HEEL Israël zalig worden!

Waarom de instructies in Mattheus 24?

17 Wie op het dak is, moet niet naar beneden gaan om iets uit zijn huis te halen,
18 en wie op de akker is, moet niet terugkeren naar wat hij achterliet om zijn kleren te halen.

Als de opnametheorie zou kloppen dan zouden bovenstaande verzen natuurlijk overbodige informatie zijn, als men opgenomen zou worden dan heb je geen keuze meer om iets uit je huis terug te keren om wat spulletjes te pakken, je vliegt dan automatisch de lucht in en dit zou dan compleet overbodige informatie zijn.


Waarom waakzaam?

Waarom wordt er zo vaak opgeroepen tot waakzaamheid? Omdat er een opname aankomt of omdat het Koninkrijk van God eraan zit te komen?

Matteüs 24:42 Wees dan waakzaam, want u weet niet op welk moment uw Heere komen zal.

Waakzaam vanwege de komst van de Heere! Niet omdat we opgenomen worden en ooit de lucht in zullen vliegen…

Openbaringen 3:3 Bedenk dan hoe u het hebt ontvangen en gehoord, en houd het vast en bekeer u. Als u dan niet waakzaam bent, zal Ik bij u komen als een dief en u zult beslist niet weten op welk uur Ik bij u zal komen.

Ook hier zien we het: Waken! Zodat Jezus voor ons niet onverwacht zal komen!

Matteüs 25:1 Dan zal het Koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan tien meisjes, die hun lampen namen en op weg gingen, de bruidegom tegemoet. 13 Wees dan waakzaam, want u weet de dag en ook het uur niet waarop de Zoon des mensen komen zal.

Lucas 21:34 Wees op uw hoede dat uw hart niet op enig moment bezwaard wordt door roes en dronkenschap en door zorgen over de alledaagse dingen, en dat die dag u niet onverwachts overkomt. 35 Want als een strik zal hij komen over allen die op het hele aardoppervlak wonen. 36 Waak dan te allen tijde en bid dat u waardig geacht zult worden om al die dingen die gebeuren zullen, te ontvluchten, en om te kunnen bestaan voor de Zoon des mensen.

Wees op uw hoede opdat de dag (de dag des oordeels en niet de dag van de opname o.i.d). en waak ten alle tijde om te ontvluchten! Vluchten? Jazeker!


Wat zou Jezus doen?

Stel dat de opname daadwerkelijk bestaat, dan is het zeer vreemd dat Jezus geen enkele aandacht hier aan schenkt. Jezus heeft het constant over het Koninkrijk van God. Hoe vaak het Koninkrijk van God voorkomt?

Mattheus: 53 keer , Marcus: 19 keer, Lucas: 45 keer. Aangezien een evt. opname plaats zou vinden voor het aanbreken van het komende Koninkrijk is het verre van logisch dat Jezus het wel meer dan 100 (!) keer over het Koninkrijk en een evt. opname totaal links laat liggen

Lucas 4:43 Maar Hij zei tegen hen: Ik moet ook andere steden het Evangelie van het Koninkrijk van God verkondigen, want daarvoor ben Ik uitgezonden.

Jezus is zelf uitgezonden om het Koninkrijk van God te verkondigen, niet om een zogenaamde opname te verkondigen.

Dit is één van de teksten die gaat over evangelisatie:

Handelingen 8:12 Maar toen zij Filippus geloofden, die het Evangelie van het Koninkrijk van God en van de Naam van Jezus Christus verkondigde, werden zij gedoopt, zowel mannen als vrouwen.

Wat leerde de Heere Jezus zijn discipelen bidden? ‘Laat de opname komen’ of ‘Laat uw Koninkrijk komen’?

Blijkbaar ligt de focus op de Vader, Zijn Zoon en het Koninkrijk.

De focus van Jezus (en zijn discipelen) ligt zeer duidelijk op het komende Koninkrijk, laat onze aandacht daar dan alsjeblieft ook op gericht zijn!


Er zijn verspreiders van de opnametheorie die het hebben over ´het geheim/mysterie van de opname o.i.d.´ Het grootste geheim is dat de opname gewoonweg niet bestaat!

6 Comments

 1. Pingback: Koning Jezus komt!
 2. Een aantal opmerkingen (er zijn er meer te maken):

  1. Je punt m.b.t. komst/aanwezigheid: lees vers 16: Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan.
  Hier wordt duidelijk over een komst gesproken. Er staat echter niet dat de Heer op aarde komt. Hij daalt neer uit de hemel, maar er staat niet dat Zijn voeten op de Olijfberg staan.
  2. “Dit gebeurt niet in een oogwenk maar in een bepaalde periode (in zijn eigen orde).” Hierbij haal je 1 Korinthe 15:23-26 aan. Lees je echter ook vers 52? Daar staat namelijk letterlijk: in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij zullen veranderd worden.
  3. Je zegt dat de opstanding over een periode plaats vindt (wat dus niet waar is) tijdens de aanwezigheid van Christus op aarde, wat dus op zichzelf een aanname is zonder goede argumenten (alleen dat je het woord parousia als aanwezigheid kan lezen en zelfs al zou dat de enig mogelijke lezing zijn, dan nog bewijst het niet dat dit gaat over een langdurende aanwezigheid).
  4. “Essentieel punt: Het gaat hier over het vrederijk (Wat begint als Jezus terugkomt op aarde). En pas na dit vers wordt er in vers 17 gesproken over ´opgenomen in de wolken´ Hiermee kunnen alle theorieën over een opname voor het aanbreken van het 1000-jarig vrederijk dus al de prullenbak in.” Er staat niet dat Jezus terugkomt op aarde en er wordt over een Olijfberg niet gerept. Dus is “vrederijk” hier een aanname zonder grond. De conclusie is daarom gebouwd op drijfzand en heel voorbarig.
  5. De uitleg van vers 17 “En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn”: “Daarna zullen het aardse en het hemelse bij elkaar komen om vervolgens voor altijd verenigd te zijn met de Heere”. Waar is dit op gebaseerd?
  6. Wat doe je met het feit dat de Heer komt met al zijn heiligen (Zach. 14:5, Rom. 8:17, 1 Thess. 3:13)? Welke heiligen zijn dit en waar komen ze vandaan? Moeten ze niet eerst zijn opgestaan om samen met Hem te verschijnen? Romeinen 8 spreekt hier ook verder van (zie vers 17-30 waar het gaat over de opstanding en de verheerlijking).
  7. “Als we een theorie over de laatste dagen hebben moet deze sowieso 100% overeenkomen met de profetische woorden, en degenen die de toekomst hebben voorspeld zijn de profeten, en juist deze profeten reppen met geen woord over een evt. opname.”
  Zegt helemaal niks. De profeten begrepen/wisten heel veel dingen niet met betrekking tot de gemeente. Paulus zegt dat hij verborgenheden openbaart die daarvoor niet bekend waren (lees ook 1 Petrus 1:10).
  8. Je haalt Hebreeën 9:28 aan, maar dit vers zegt helemaal niets over of Christus nog komt om Zijn bruid te halen. Als je het vers als volledig wilt beschouwen (buiten dit bestaat er niets), dan moet je concluderen dat de ongelovigen Christus niet zullen zien bij en na Zijn komst, omdat er staat dat zij die Hem verwachten Hem zullen zien zonder zonde en dat andere er niet bij staat.
  9. “Onvervulde belofte aan Abraham” en “Ook geloven vele aanhangers van de opnametheorie dat er een verschil is tussen Israël en gelovigen uit de heidenvolken”.
  We zijn geestelijk kinderen van Abraham en hebben als heidenen geen deel aan de landbelofte. Met het aanhangen van de tegenwoordige “Israël uit de heidenen”/Efraïm-theorie doe je afbreuk aan de Schrift en laat je de hemelse heerlijkheid, het Vaderhuis en de bruiloft van het Lam aan je voorbijgaan. Verder kun je niks meer met de 24 oudsten in Openbaring.

  Thomas, broeder, ik wil je best serieus nemen en je kritiek op de leer van de opname ter harte nemen, maar kom dan met een serieuze onderbouwing.

  Like

  1. 1. Je punt m.b.t. komst/aanwezigheid: lees vers 16: Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan.
   Hier wordt duidelijk over een komst gesproken. Er staat echter niet dat de Heer op aarde komt. Hij daalt neer uit de hemel, maar er staat niet dat Zijn voeten op de Olijfberg staan.

   Het klopt zeker dat er niet staat dat Zijn voeten op de olijfberg zullen staan. Maar ik ben benieuwd welke andere mogelijkheden jij ziet, blijft Jezus een tijdje tussen hemel en aarde zweven?

   2. “Dit gebeurt niet in een oogwenk maar in een bepaalde periode (in zijn eigen orde).” Hierbij haal je 1 Korinthe 15:23-26 aan. Lees je echter ook vers 52? Daar staat namelijk letterlijk: in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij zullen veranderd worden.

   2) Ik behandel in het stuk ook vers 52, dus dat heb ik zeker gelezen.

   3. Je zegt dat de opstanding over een periode plaats vindt (wat dus niet waar is) tijdens de aanwezigheid van Christus op aarde, wat dus op zichzelf een aanname is zonder goede argumenten (alleen dat je het woord parousia als aanwezigheid kan lezen en zelfs al zou dat de enig mogelijke lezing zijn, dan nog bewijst het niet dat dit gaat over een langdurende aanwezigheid).
   3) Hoe verklaar jij ´ieder in zijn eigen orde´ ?

   4. “Essentieel punt: Het gaat hier over het vrederijk (Wat begint als Jezus terugkomt op aarde). En pas na dit vers wordt er in vers 17 gesproken over ´opgenomen in de wolken´ Hiermee kunnen alle theorieën over een opname voor het aanbreken van het 1000-jarig vrederijk dus al de prullenbak in.” Er staat niet dat Jezus terugkomt op aarde en er wordt over een Olijfberg niet gerept. Dus is “vrederijk” hier een aanname zonder grond. De conclusie is daarom gebouwd op drijfzand en heel voorbarig.

   4) Staat er ergens in jouw bijbel dat Jezus ergens anders terug zal komen, schrift met schrift vergelijkend kun je dit niet afdoen als ´gebaseerd op drijfzand en heel voorbarig´

   5. De uitleg van vers 17 “En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn”: “Daarna zullen het aardse en het hemelse bij elkaar komen om vervolgens voor altijd verenigd te zijn met de Heere”. Waar is dit op gebaseerd?

   5) Je bedoeld denk ik het aardse en het hemelse elkaar raken? Staat inderdaad nergens letterlijk maar ik leid dit af uit o.a. ´een nieuwe hemel en een nieuwe aarde´ Als je hier een ander inzicht over hoor ik het graag.

   6. Wat doe je met het feit dat de Heer komt met al zijn heiligen (Zach. 14:5, Rom. 8:17, 1 Thess. 3:13)? Welke heiligen zijn dit en waar komen ze vandaan? Moeten ze niet eerst zijn opgestaan om samen met Hem te verschijnen? Romeinen 8 spreekt hier ook verder van (zie vers 17-30 waar het gaat over de opstanding en de verheerlijking).

   6) De heiligen lijken mij de heilige engelen, heilige engelen zijn natuurlijk ook heiligen. Niet alleen gelovigen. Nergens in de bijbel staat dat er mensen meekomen. In tegenstelling tot engelen:
   Matteüs 25:31 Wanneer de Zoon des mensen komen zal in Zijn heerlijkheid en al de heilige engelen met Hem, dan zal Hij zitten op de troon van Zijn heerlijkheid.
   2 Tessalonicenzen 1:7 en aan u die verdrukt wordt, samen met ons verlichting te geven bij de openbaring van de Heere Jezus vanuit de hemel met de engelen van Zijn kracht,
   Marcus 8:38 Want wie zich voor Mij en Mijn woorden geschaamd zal hebben in dit overspelig en zondig geslacht, voor hem zal de Zoon des mensen Zich ook schamen wanneer Hij zal komen in de heerlijkheid van Zijn Vader, met de heilige engelen.
   Lucas 9:26 Want wie zich voor Mij en Mijn woorden geschaamd zal hebben, voor hem zal de Zoon des mensen Zich schamen, wanneer Hij zal komen in Zijn heerlijkheid en in die van de Vader en in die van de heilige engelen.

   7. “Als we een theorie over de laatste dagen hebben moet deze sowieso 100% overeenkomen met de profetische woorden, en degenen die de toekomst hebben voorspeld zijn de profeten, en juist deze profeten reppen met geen woord over een evt. opname.”
   Zegt helemaal niks. De profeten begrepen/wisten heel veel dingen niet met betrekking tot de gemeente. Paulus zegt dat hij verborgenheden openbaart die daarvoor niet bekend waren (lees ook 1 Petrus 1:10).

   7) De profeten profeteerden maar zij wisten zelf niet altijd de exacte betekenis ervan en/of in welke periode dit zou gebeuren. De profeten kregen woorden van God door en vertelden dit door. Dat is m.i. de enige juiste uitleg van de tekst.

   8. Je haalt Hebreeën 9:28 aan, maar dit vers zegt helemaal niets over of Christus nog komt om Zijn bruid te halen. Als je het vers als volledig wilt beschouwen (buiten dit bestaat er niets), dan moet je concluderen dat de ongelovigen Christus niet zullen zien bij en na Zijn komst, omdat er staat dat zij die Hem verwachten Hem zullen zien zonder zonde en dat andere er niet bij staat.

   8) Ik heb helemaal niet gezegd dat het gaat over dat Jezus zijn bruid zou komen halen. Er staat gewoon hoeveel keer Jezus gezien zal worden op aarde.

   9. “Onvervulde belofte aan Abraham” en “Ook geloven vele aanhangers van de opnametheorie dat er een verschil is tussen Israël en gelovigen uit de heidenvolken”.
   We zijn geestelijk kinderen van Abraham en hebben als heidenen geen deel aan de landbelofte. Met het aanhangen van de tegenwoordige “Israël uit de heidenen”/Efraïm-theorie doe je afbreuk aan de Schrift en laat je de hemelse heerlijkheid, het Vaderhuis en de bruiloft van het Lam aan je voorbijgaan. Verder kun je niks meer met de 24 oudsten in Openbaring.

   9) Wie heeft het hier over Efraïm? De Efraïm theorie is overigens niet te generaliseren want er zijn veel verschillende versies van waaronder een aantal in de vervangingsleer zit. Israël uit de heidenen bestaat niet. We zijn bijgevoegd bij Israel. Niet zelf Israël. Misschien bedoelde je dat ook. Als je de gelovigen uit de heidenvolken los ziet van (gelovigen) uit Israël dan doe je juist afbreuk aan de schrift en ben ik benieuwd wat je met Rom 9 i.c.m. met Hosea 1 doet, En met Efeze 2 en met Romeinen 11. Verder heb ik meeste van de genoemde punten ook wel behandeld in andere blogs. Ik zal er echter over nadenken om ze ook in dit blog erbij te zetten.

   Like

   1. Graag wil ik jullie wijzen op een geweldig plan van de Here Jezus en de Here God, dat door het opname-denken van de gemeente, overschaduwd is. Want bijna iedereen vergeet dat op bergen Israëls het ontkomen is!

    De nieuwe website https://vissersvanefraim.nl geeft hier meer duidelijkheid over.

    Wellicht is het de moeite waard, om hier een spreekbeurt of lezing over te laten verzorgen. Indien dit wenselijk is, wil ik daar graag aan mee werken.

    Hebben jullie interesse vul dan onderaan op de website het contactformulier in en klik op de button bericht verzenden.

    Ik hoop van je een gunstig antwoord te mogen vernemen.

    God´s Rijpe Zegen toegewenst voor jullie prachtige werk waar je elkaar mee probeert waakzaam te maken.
    h.g. Jan

    Like

 3. Dag Tobias,

  Goed om een broeder te vinden die zich verdiept in het Woord van God. Het allerbelangrijkste in je leven is de Here Jezus schrijf je, dat geld ook voor mij. Op sommige gedeelten van deze site zou ik je wel van dieper inzicht in Gods Woord willen helpen. Dit doe ik liever per mail. Ik vind echter geen mail adres op je site.

  Hartelijke groet ,

  Willem Koeman

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s