Koning Jezus komt!

Koning Jezus komt terug! Dat is één ding wat zeker is voor de christenen.

Maar hoe, wat en wanneer. Tientallen verschillende visies over het laatste der dagen (in de volksmond ook wel ‘eindtijd’ genoemd). Hoe kan het dat hier zo gigantisch veel verschillende visies in zijn. Het antwoord is misschien verrassend maar tegelijkertijd niet zo moeilijk. Bijna alles visies hebben namelijk het fundament liggen in het nieuwe testament. En dat is nu net waar het fout gaat. Maar het oude testament gaat toch vooral over de relatie tussen het etnische Israël en God? En het nieuwe testament is toch meer voor ons? Voor de gelovigen uit de heidenvolken? Die geloven dat Jezus voor ons ons gestorven en dat Zijn gevloeide bloed vrijmaakt? Op zich is deze gedachtegang voor een groot deel kloppend, maar ook niet helemaal.

We beginnen daarom voor het gemak maar gewoon in het nieuwe testament, welke aanwijzingen geeft het NT waar we naar moeten kijken?

Openbaringen 1: 3 Zalig is hij die leest en zijn zij die horen de woorden van de profetie, en die in acht nemen wat daarin geschreven staat, want de tijd is nabij.

Openbaringen 10: 7 Maar in de dagen van de stem van de zevende engel, wanneer die op de bazuin zal blazen, zal ook het geheimenis van God volbracht worden, zoals Hij aan Zijn dienstknechten, de profeten, verkondigd heeft.

Openbaringen 22:18 Want ik getuig aan ieder die de woorden van de profetie van dit boek hoort: Als iemand iets aan deze dingen toevoegt, zal God hem de plagen toevoegen die in dit boek geschreven zijn. 19 En als iemand afdoet van de woorden van het boek van deze profetie, zal God zijn deel afdoen van het boek des levens, en van de heilige stad, van de dingen die in dit boek geschreven zijn.

2 Petrus 1: 19 En wij hebben het profetische woord, dat vast en zeker is, en u doet er goed aan daarop acht te slaan als op een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart. 20 Dit moet u allereerst weten, dat geen enkele profetie van de Schrift een eigenmachtige uitleg toelaat; 21 want de profetie is destijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar heilige mensen van God, door de Heilige Geest gedreven, hebben gesproken.

1 Petrus 1:9 en verkrijgt u het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen. 10 Naar deze zaligheid hebben de profeten, die geprofeteerd hebben over de genade die aan u bewezen is, gezocht en gespeurd.

1 Tessalonicenzen 5:20 Veracht de profetieën niet.

Matteüs 5: 17 Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen.

Het moge duidelijk zijn dat de Profetische boeken zeer belangrijk zijn. Het is natuurlijk ook opmerkelijk dat er niet staat: Als iemand afdoet van de boeken van Paulus o.i.d maar dat er staat: 19 En als iemand afdoet van de woorden van het boek van deze profetie, zal God zijn deel afdoen van het boek des levens.  

En hier gaat het dus al in ca 95 procent van de gevallen fout, want wat gebeurd er? We gebruiken het boeken Openbaringen als profetisch boek en gebruiken de rest van het NT om ons toekomstbeeld te bepalen. Met name de fanatiekelingen m.b.t het boeken Openbaringen zouden beter moeten weten. Er staat maar liefst 3x letterlijk in dat we naar de profeten moeten kijken. Openbaringen is een boek wat zijn naam eer aan doet. Het betekent letterlijk: Onthulling -> Er worden zaken onthuld die letterlijk een openbaring zijn in de geschiedenis, het heden en en voor de toekomst. Natuurlijk moet het boek Openbaringen kloppen met de kennis die we uit de profeten kunnen halen. Het grote probleem is dat een deel van het NT waaronder Openbaringen wordt gebruikt als het fundament voor bijna alle ”eindtijdvisies”. Vervolgens moeten we dan dus dit fundament kloppend zien te krijgen met het oude testament. Dat in het achterhoofd is het dus logisch dat er zo gigantisch veel interpretaties met zich meebrengt. Want het oude testament is simpelweg niet uit te leggen als het fundament in het nieuwe testament ligt. Ons fundament is het oude testament en vanuit daar kunnen we verder bouwen, gewoon bij het begin beginnen dus…

En dit is ook waarom de naam: Oude testament al verkeerd is, want wat gaan de mensen denken: Oud is niet meer voor nu, oud is afgedaan. Daar gaan we dus al flink de mist in. Beter zou het zijn om te spreken van het eerste en van het tweede testament. We moeten niet doen alsof het tweede testament het eerste vervangt. Het is slechts een uitbreiding op het eerste testament. Hopelijk gaan we dan ook inzien dat onze positie t.o.v. van Israël essentieel is om het plan van God enigszins te kunnen begrijpen.

Er was bijv. ook een man die een stellige mening had over hoe het allemaal zou verlopen in het einde der tijden, hij heeft wel is gezegd: Ik moet een studie geven over de profeten maar ik kom er maar niet uit. Dat is exact de kern van het probleem. Zijn fundament lag in het NT en toen moest hij maar gaan kijken hoe het OT daarin paste, verkeerde volgorde dus.

Dus wat zeggen de profeten over de ‘eindtijd’?

Laten we beginnen in Zacharia:

Zacharia 1: 16 Daarom, zo zegt de HEERE:
Ik ben naar Jeruzalem teruggekeerd met barmhartigheid;
Mijn huis zal erin herbouwd worden,
spreekt de HEERE van de legermachten,
en het meetlint zal over Jeruzalem uitgespannen worden.

Hier is dus duidelijk dat Gods huis herbouwd zal worden in Jeruzalem, wat het meetlint is zien we in het volgende hoofdstuk.

Zacharia 2

1 Opnieuw sloeg ik mijn ogen op en zag, en zie, er was een Man met een meetsnoer in Zijn hand. 2 Toen zei ik: Waar gaat U heen? Hij zei tegen mij: Ik ga Jeruzalem opmeten om te zien hoe groot zijn breedte en hoe groot zijn lengte zal zijn. 4 En Hij zei tegen hem: Loop snel, spreek tot die jongeman en zeg:
Jeruzalem zal niet ommuurd blijven,
vanwege de veelheid aan mensen en dieren in haar midden.

Het meetlint is dus nodig omdat er een veelheid van mensen (en van dieren) zal zijn in Jeruzalem. Wat staat er nog meer?

Zacharia 2: 10 Juich en verblijd u, dochter van Sion,
want, zie, Ik kom, en zal in uw midden wonen,
spreekt de HEERE. 11 Veel heidenvolken zullen op die dag bij de HEERE gevoegd worden en zij zullen Mij tot een volk zijn, en Ik zal in uw midden wonen. Dan zult u weten dat de HEERE van de legermachten Mij tot u gezonden heeft. 12 De HEERE zal Juda in eigendom nemen als Zijn deel in het heilige land. Hij zal Jeruzalem nog verkiezen.

Op de dag dat Jezus terugkomt en bij ons komt wonen zullen er dus velen heidenvolken (iedereen die geen Joodse wortels heeft) bij Jezus gevoegd worden. En aan de hand daarvan zullen de Joden weten Jezus gezonden is door de Heere van de legermachten. Er worden dus heidenvolken bijgevoegd. Dus van een zogenaamde scheiding tussen Jood en heiden spreekt Zacharia zeker niet!

Zacharia 8:3 Zo zegt de HEERE:
Ik ben naar Sion teruggekeerd
en Ik zal midden in Jeruzalem wonen.
Jeruzalem zal ‘stad van de waarheid’ genoemd worden,
de berg van de HEERE van de legermachten ‘de heilige berg’.

7 Zo zegt de HEERE van de legermachten:
Zie, Ik ga Mijn volk verlossen
uit het land waar de zon opkomt
en uit het land waar de zon ondergaat.                                                                                      8 Ik zal hen hierheen brengen,
zij zullen midden in Jeruzalem wonen.
Zij zullen Mij tot een volk zijn,
en Ík zal hun tot een God zijn,
in waarheid en in gerechtigheid.

15 zo heb Ik Mij in deze dagen opnieuw voorgenomen goed te doen aan Jeruzalem en aan het huis van Juda. Wees niet bevreesd!

23 Zo zegt de HEERE van de legermachten: In die dagen zal het gebeuren dat tien mannen uit alle talen van de heidenvolken, vastgrijpen, ja, de punt van de mantel van een Joodse man zullen zij vastgrijpen, en zeggen: Wij gaan met u mee, want wij hebben gehoord dat God met u is.

God komt wonen in Jeruzalem, geen hogere wiskunde toch?

Zacharia 9

10 Ik zal de strijdwagens uit Efraïm wegnemen,
en de paarden uit Jeruzalem.
De strijdboog zal weggenomen worden.
Hij zal vrede verkondigen aan de heidenvolken.
Zijn heerschappij zal zijn van zee tot zee,
van de rivier de Eufraat tot aan de einden der aarde.

Zijn Heerschappij zal zijn vanaf de rivier de Eufraat tot aan het einde der aarde. Vraagt u zichzelf is af: Ligt de rivier de Eufraat in de hemel?

Zacharia 14

4 Op die dag zullen Zijn voeten staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, ten oosten ervan. Dan zal de Olijfberg in tweeën gespleten worden naar het oosten en naar het westen. Er zal een zeer groot dal ontstaan, als de ene helft van de berg naar het noorden zal wijken en de andere helft ervan naar het zuiden.

9 De HEERE zal Koning worden
over heel de aarde.
Op die dag zal de HEERE de Enige zijn
en Zijn Naam de enige.

11 Zij zullen erin wonen, een banvloek zal er niet meer zijn: Jeruzalem zal onbezorgd wonen.

Op de dag dat Jezus terugkomt wordt hij Koning! Waarover? Over heel de aarde…

We zullen zelfs het Loofhuttenfeest gaan vieren!

16 Het zal geschieden dat al de overgeblevenen van alle heidenvolken die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, van jaar tot jaar zullen opgaan om zich neer te buigen voor de Koning, de HEERE van de legermachten, en om het Loofhuttenfeest te vieren.

Tenminste dat is te hopen voor u:

18b dan zal de plaag komen waarmee de HEERE de heidenvolken zal treffen die niet zullen optrekken om het Loofhuttenfeest te vieren.

Moet u wennen aan het idee dat de gelovigen aan de heidenvolken samen één gaan worden met de Joden (Het huis van Juda)? Niet getreurd, het nieuwe testament bevestigd dit:

Efeze 2:12 dat u in die tijd zonder Christus was, vervreemd van het burgerschap van Israël en vreemdelingen wat betreft de verbonden van de belofte. U had geen hoop en was zonder God in de wereld.

Christus niet kennen is vervreemd zijn van het burgerschap van Israël, hoe duidelijk kan het zijn?

Efeze 2:19 Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God

En als dit u niet overtuigd hebben we altijd nog Romeinen 11:

24 Want ik wil niet, broeders, dat u geen weet hebt van dit geheimenis (opdat u niet wijs zou zijn in eigen oog), dat er voor een deel verharding over Israël is gekomen, totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan. 25. En zo zal heel Israël zalig worden, zoals geschreven staat: De Verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob.

Het wachten is dus totdat de heidenvolken zullen binnengaan! zie hiervoor ook: Zo zal HEEL Israël zalig worden

Ook Hosea en Romeinen spreken hiervan:

Hosea 1

6 Zij werd opnieuw zwanger, en zij baarde een dochter. Daarop zei Hij tegen hem: Geef haar de naam Lo-Ruchama, want Ik zal Mij voortaan niet meer ontfermen over het huis van Israël, want Ik zal hen zeker wegvoeren.
7 Maar over het huis van Juda zal Ik Mij ontfermen, en Ik zal hen verlossen door de HEERE, hun God. Ik zal hen echter niet verlossen door boog, door zwaard, door strijd, door paarden of door ruiters.

9 En Hij zei: Geef hem de naam Lo-Ammi, want u bent niet Mijn volk

10 Toch zal het aantal Israëlieten zijn als het zand van de zee, dat niet gemeten en niet geteld kan worden. En het zal gebeuren dat in de plaats waar tegen hen gezegd is: U bent niet Mijn volk, tegen hen gezegd zal worden: Kinderen van de levende God.

11 Dan zullen de Judeeërs bijeengebracht worden samen met de Israëlieten. Zij zullen voor zich één Hoofd aanstellen en uit het land oprukken; want groot zal de dag van Jizreël zijn.

12 Zeg tegen uw broeders: Ammi,
en tegen uw zusters: Ruchama.

Uit bovenstaande kunnen we concluderen dat:

 • Er onderscheid gemaakt wordt tussen het huis van Israël (Dit zijn de 10 stammen) en het huis van Juda (Dit zijn de 2 stammen).
 • Huis van Israël krijgt de namen Lo-Ammi, Lo Ammi betekent: Niet mijn volk en Lo-Ruchama, Lo-Ruchama betekent: Geen ontferming/Niet geliefde 
 • Er wordt niet gesproken over de heidenvolken

Romeinen 9:

24 Hen heeft Hij ook geroepen, namelijk ons, niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen.

25 Zoals Hij ook in Hosea zegt: Ik zal Niet-Mijn-volk noemen: Mijn volk, en de Niet-geliefde: Geliefde.

Degenen die geroepen zijn komen niet alleen voort uit de Joden maar ook uit de heidenen, waarmee wordt terugverwezen naar Hosea waar gesproken wordt over Israël en Juda. Gelovigen uit de heidenvolken vallen dus onder Israël. En dat verzin ik niet maar het is Paulus die dat zegt!

Ook Ezechiël wijst in deze richting:

Ezechiël 47

21 Dit land nu moet u voor uzelf verdelen over de stammen van Israël.

22 En het zal gebeuren dat u het als erfelijk bezit zult doen toevallen aan u en aan de vreemdelingen die in uw midden verblijven, die in uw midden kinderen verwekt hebben. Zij zullen voor u zijn als een ingezetene onder de Israëlieten. Hun zal het met u in erfelijk bezit toevallen, te midden van de stammen van Israël.

23 Het zal gebeuren dat in de stam waarbij de vreemdeling verblijft, u daar zijn erfelijk bezit moet geven, spreekt de Heere HEERE.

De profeten laten er dus geen twijfel over bestaan: Jezus wordt Koning over de hele aarde, de heidenvolken zullen opgaan naar Jeruzalem om daar te gaan wonen!

En mocht u zich dit niet voor kunnen stellen vraagt u zichzelf dan eens af waar het paradijs ten tijde van Adam en Eva ook alweer was? In de hemel of hier op aarde? En ‘toevallig’ ook nog in de buurt van de rivier de eufraat?

Ook de psalmen wijzen duidelijk in deze richting:

Psalm 104: 35 De zondaars zullen van de aarde verdwijnen, de goddelozen zullen er niet meer zijn.

Psalm 37: 9 Want de kwaaddoeners zullen uitgeroeid worden, maar wie de HEERE verwachten, die zullen de aarde bezitten.
10 Nog even, en de goddeloze zal er niet meer zijn; waw
u zult op zijn plaats letten, maar hij zal er niet wezen.
11 Maar de zachtmoedigen zullen de aarde bezitten
en vreugde scheppen in grote vrede.

Psalm 37: 22 Want wie door Hem zijn gezegend, zullen de aarde bezitten; maar wie door Hem zijn vervloekt, worden uitgeroeid.

Psalm 37: 27 Keer u af van het kwade, doe het goede
en bewoon de aarde voor eeuwig.

En natuurlijk is het niet onbelangrijk wat Jezus hier zelf nog meer over zegt:

Lucas 17: 29 Op de dag echter waarop Lot uit Sodom wegging, regende het vuur en zwavel uit de hemel en bracht hen allen om. 30 Evenzo zal het zijn op de dag waarop de Zoon des mensen geopenbaard zal worden.

Jezus vergelijkt de Dag van Zijn Openbaring met de situatie zoals hij bij Lot was. En zegt u nu zelf: Werd Lot opgenomen, voer hij ten hemel of moest hij zelf Sodom ontvluchten? De achterblijvers zullen omkomen. Exact hetzelfde scenario zien we bij Noach.

Lucas 17:26 En zoals het gebeurde in de dagen van Noach, zo zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des mensen. 27 Zij aten, zij dronken, zij namen ten huwelijk en zij werden ten huwelijk gegeven tot op de dag waarop Noach de ark binnenging en de zondvloed kwam en hen allen om deed komen.

Degenen die achterbleven en niet in de ark wilden stappen kwamen om, dus stel er komt toch een moment waarop mensen weg mogen/zullen gaan, ga dan alstublieft mee! En ook Noach moest iets actiefs doen. Hij kon niet rustig wachten totdat hij opgenomen werd o.i.d

Dat het gaat om een actieve daad wordt extra bevestigd:

Lucas 21: 36 Waak dan te allen tijde en bid dat u waardig geacht zult worden om al die dingen die gebeuren zullen, te ontvluchten, en om te kunnen bestaan voor de Zoon des mensen.

Zegt u zelf: Is ontvluchten actief of passief? Wachten tot u opgenomen wordt of letterlijk weggaan?


Maar hoe zit het dan met het “Koninkrijk der hemelen”? Het is een Koninkrijk afkomstig uit de hemel. Jezus is zelf ten hemel gevaren om woningen in het huis van de Vader voor te bereiden voor ons. De voorbereiding is in de hemel. Dat die woningen dan ook per sé in de hemel zouden moeten zijn hebben wij er van gemaakt.  We ontvangen dus een hemels Koninkrijk dat naar de aarde zal komen! Net als Koning Jezus zelf! Hoe groot is dat! Dit wordt o.a. bevestigd door:

Openbaringen 21:2 En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereedgemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is.

En als we goed kijken is Mattheus de enige die standaard het Koninkrijk der hemelen gebruikt. Markus, Lukas en Johannes gebruiken allemaal: Het Koninkrijk van God. Ook dit is niet moeilijk uit te leggen. Mattheus is vooral gericht tegen de Joden. De Joden spraken en spreken vaak de naam van God niet uit omdat deze heiliger dan heilig voor de Joden is. Dus niet meer dan een stukje wijsheid van Mattheus;)


Lees ook hier of de opname waar is of niet: Opname of aanname?

 

 

 

 

 

 

3 Comments

 1. Je verdraaid een hoop Gerda, je zegt dat ik het met je eens was. Ik was het met je eens over dat die tekst niet 100 procent zeker een argument was. Ik heb nooit gezegd dat het mij een argument voor de hemel lijkt. Integendeel. Dat was ik echt niets met je eens. En dat ons burgerschap in de hemel ligt zegt natuurlijk helemaal niets. Waar denk je dat het burgerschap van Adam en Eva lag? En toch leefden ze in het paradijs, op aarde welteverstaan. Over de gelijkenis van de 5 dwaze en 5 wijze meisjes heb ik je duidelijk geantwoord waar ik het verschil in zie. De 5 dwaze meisjes geloofden in een bruiloft van het Lam, anders waren ze niet op weggegaan. Ze verwachtten de komst van Jezus. Dat kan je van een ongelovige niet zeggen of wel dan? Over de woningen exact hetzelfde. Als ik volgende week een conferentiedag organiseer tref ik de meeste voorbereidingen hier bij mij thuis. Ik maak alles zo goed mogelijk gereed. Betekent niet dat die conferentiedag dan ook maar bij mij thuis plaats moet vinden. En als we in Johannes 14 lezen dat wij de weg wel weten betekent dat niet dat wij die weg gaan. Het lijkt er eerder op dat zij wisten dat Jezus weg zou gaan en misschien ook wel hoe. Ook dat heb ik je uitgelegd. Persoonlijk vind ik het nu dus totaal niet eerlijk van je. Want wat ik hier schrijf heb ik je eerder ook al vermeld. Ook zeg je dat ik het met dingen eens was wat ik dus absoluut niet gezegd heb, niet over de dingen waarvan jij het zegt in ieder geval.

  Like

 2. Beste,
  Als er in psalm 37 vers 11 staat beschreven dat de zachtmoedigen de aarde zullen bezitten ,waarom is er dan een opname nodig naar een plaats waar we geen beschrijving kunnen van geven en waarvan er nog niemand is teruggekeerd om te zeggen of er het erwel goed is ?

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s