Staat de kerk wel echt achter (de) Reformatie?

Het is 2017, 500 jaar na het begin van “De Reformatie”.

Alom geroemd en geprezen in met de name de protestante kerken. Kerkbladen staan al maanden vol van Luther, een symposium hier, een herdenking daar. Sommigen raken er maar niet over uitgepraat. En over één ding zijn we het bijna allemaal eens. De Reformatie, dat was de geweldige tijd dat er mensen opstonden waardoor we terugkwamen bij het woord van God.

Dat Luther kort voor zijn dood een boek schreef die bijna wel zeker in de boekenkast van Adolf Hitler moet hebben gestaan weten de meesten al niet eens meer. Playmobil heeft zelfs een ‘Luther-poppetje’ laten maken, ze vlogen als warme broodjes over de toonbank. Luther en de reformatie zijn inmens populair! Prachtig toch dat er een terugkeer naar het woord van God is?!

Begrijp me niet verkeerd. Ik ben God eeuwig dankbaar voor de Reformatie in 1517, sterker nog. Ik bid dat er snel een nieuwe aankomt! Klinkt geweldig toch?

Maar beste mensen, het is minstens net zo belangrijk om ook is stil te staan bij alle heftige gebeurtenissen in deze tijd. Herdenken en beseffen we ook dat teruggaan naar het woord van God gebeurtenissen met zich meebrengt die scheidingen, pijn, moeite en bloed kunnen kosten? Herdenken we ook dat de Reformatie een tijd was waarin:

  • Kerken werden bestormd en geplunderd
  • Opstanding van het volk de realiteit was?
  • “Ketters” op de brandstapel zijn beland?
  • Samenkomsten in het geheim moesten worden gehouden? (De hagenpreken)
  • Geweld niet geschuwd werd
  • Enzovoort…

Beseffen we hoe hypocriet we eigenlijk zijn als we “De Reformatie” in 1517 ophemelen en niet openstaan voor een nieuwe reformatie?

Beseffen we hoe hypocriet we eigenlijk zijn als we “De Reformatie” in 1517 ophemelen en we bijna alles maar om de lieve vrede wil willen bewaren?

Beseffen we hoe hypocriet we eigenlijk zijn als we “De Reformatie” in 1517 ophemelen als we niet eens meer raar, of een vreemde eend in de bijt gevonden durven te worden?

Beseffen we hoe hypocriet we zijn als “De Reformatie” tegen Rome in 1517 ophemelen maar wel de Roomse Zondag en de Roomse feesten blijven vieren?

Nee, Anno 2017 prijzen we de Reformatie in 1517 het liefst de hemel in maar zodra er mensen komen die een intens verlangen hebben om terug te keren naar de bijbelse waarheid en alle op afgoden gebaseerde kerkelijke tradities weg te doen dan weten we niet hoe snel we bijbelteksten uit de context moeten rukken over het opbouwen van elkaar.

Nee, Anno 2017 prijzen we de Reformatie in 1517 het liefst de hemel in maar betitelen we de mensen die terug willen keren naar Gods woord liever als haatdragend, oproerkraaiers of slagers in het Lichaam van Christus

Nee, Anno 2017 prijzen we de Reformatie in 1517 het liefst de hemel in maar als er in 2017 een beetje weerstand komt dan zien we dat liever als werk van de Satan. Want zolang we dat maar tegen onszelf zeggen hoeven we zelf niet in actie te komen en kunnen we lekker in onze comfortzone blijven zitten.

Vindt u het gek dat een opwekking uitblijft in Nederland? Dichter bij het woord leven staat gelijk aan dichter bij God leven! Vindt u het gek dat de kerken leegstromen als de echtheid/puurheid en een uitgesproken verlangen naar God steeds gezapiger wordt?

Mijn hart huilt!

Een Reformatie begint in ons eigen hart…..

………..en als u niet weet waar u kunt beginnen staat er vast wel wat puntjes hieronder waar u wat mee kunt.

Onderstaand overzicht is met toestemming overgenomen (gedeeltelijk) van Werner Stauder  

“Christelijke” leer

Vers

Bijbelse leer:

Vers

Bekeerde Joden dienen zich bij de Kerk aan te sluiten

Bestaat niet

Bekeerde heidenen dienen zich bij Israël aan te sluiten

Joh 10:11-16

Rom 11: 16-24

Efeze 2

Rom 9 i.cm. Hosea 1

Buiten de Kerk / Gemeente geen zaligheid

Bestaat niet

Gezegend worden door Abraham’s zaad, want het heil is uit de Joden

Gen 12:3

Joh 4:22

Christelijk geloof gebaseerd op Grieks (westers) denken (Denken vanuit de mensen/beneden naar boven)

Bijbels geloof gebaseerd op Hebreeuws denken (Denken van boven naar beneden)

Rom 9:3-5

Christelijke feestdagen op de tijden van heidense feesten

Bestaat niet

Bijbelse feestdagen op de tijden die God bepaald heeft

Lev 23:1-44,

Dt 16:1-17

Num 28:16 – 29:40

De “Joodse” feestdagen

 

Bestaat niet

De feesttijden van Adonai

Lev 23:4

Lev 23:37

De “Joodse” sabbat

 

Bestaat niet

De shabbat van Adonai

Ex 35:2

Lev 23:3

De “Joodse” wetten

 

Bestaat niet

De wetten van Adonai

Ps 105:45,

Jes 24:5

Hebr 8:10, 10:16

De HERE sloot het Nieuwe Verbond met de Kerk

Bestaat niet

Adonai sloot het Nieuwe Verbond met Israël en Juda

Jer 31:31

De Kerk / Gemeente is de Bruid van Jezus

Bestaat niet

Israël is de Bruid van Adonai

Hos 2:18-19

De Kerk / Gemeente is het volk van God

Bestaat niet

Israël is het volk van God

Ex 3:10,

Zach 13:9

Mt 2:6,

Rom 11:1

De Kerk / Gemeente van Jezus Christus bestaat uit heiden-christenen en Joden-christenen

Bestaat niet

De Gemeente van Yeshua bestaat uit messiasbelijdende Joden en gelovigen uit de volken

Joh 10:11-16

Rom 11: 16-24

De Kerk heeft de meeste geboden ontbonden en de mensen zo geleerd

Bestaat niet

Wie één van de kleinste der geboden ontbindt en anderen zo leert zal klein heten in het Koninkrijk der hemelen

Mt 5:19

De Kerk leert dat degenen die de Tora houden wettisch zijn en de mensen een slavenjuk opleggen

Yeshua zegt: wie de Tora houdt en anderen leert om dat ook te doen, zal groot heten in Gods Koninkrijk

Mt 5:19

De nieuwe dag begint om middernacht

Bestaat niet

De nieuwe dag begint op de avond bij zonsondergang

Gen 1:5

De sabbat is alleen voor de Joden

Bestaat niet

De shabbat is voor alle mensen

Jes 56:2

Jes 56:6

De sabbatsrust is vervangen door de zondagsrust

Bestaat niet

Er blijft een shabatsrust voor het volk van God

Hebr 4:9

De wet is alleen voor de Joden

Bestaat niet

De Tora is voor alle mensen

Jes 24:5

Hnd 15:20

De Wet is een last

Bestaat niet

De Tora is een verlustiging

Rom 7:22

De Wet is een slavenjuk

 

Bestaat niet

De Tora is de wet der vrijheid

Jac 1:25

De zondag is heilig

 

Bestaat niet

De shabbat is heilig

Ex 20:8

Dt 5:12

Diakenen kunnen zowel mannen als vrouwen zijn

Bestaat niet

Diakenen moeten mannen zijn die zich houden aan het woord

1 Tim 3:8-13

Titus 1:6-9

Doop door besprenkeling

 

Bestaat niet

Doop door onderdompeling

Hnd 8:36-38

Door elkaar (in tongen) bidden en elkanders gebeden ook luidruchtig beamen

Bestaat niet

Om de beurt (in tongen) bidden en profeteren, en als de één spreekt moeten de anderen zwijgen

1 Kor 14:26-33

Door het geloof wordt de wet buiten werking gesteld

Bestaat niet

Door het geloof wordt de Tora niet buiten werking gesteld, maar veeleer bevestigd

Rom  3:31

Eerst de doop en daarna de geloofsbelijdenis

Bestaat niet

Eerst bekering en geloof en daarna de doop

Hnd 2:38,

Mc 16:16

Eeuwig leven in de hemel

 

Bestaat niet

Eeuwig leven op de nieuwe aarde

Opb 21:1 – 22:5

Ps 37:11, 27

2 Petr 3:13

Jes 65:17

Zach 2: 10,11

Ezechiel 47: 21-23

Geloof alleen is voldoende voor de behoudenis

Geloof zonder werken is dood geloof, rechtvaardiging niet alleen uit geloof maar ook uit bijbehorende werken.

Jac 2:14-26

Heidenen zijn ongelovigen, dus niet-christenen

 

?

Heidenen zijn mensen die niet tot Israël behoren, dus niet-joden

Ezra 6:21

Ps 79:1

Mt 10:5

Lc 18:32

Hnd 9:15 10:45

13:47

Heilige Vader

(de paus)

Bestaat niet

Niemand mag zich op aarde (geestelijke) vader laten noemen

Mt 23:9

Het Laatste Avondmaal was op Witte Donderdag

Bestaat niet

Het Sedermaal van 14 Nisan was op woensdagavond

Ex 12:1-28,

Num 9:1-14

Mt 12:39-40

Lc 22 :14-23

Jezus Christus is de Koning der Kerk / Gemeente

Bestaat niet

Yeshua haMashiach is de Koning der Joden

Mt 27:37

Mc 15:26

Lc 23:28

Joh 19:21-22

Jezus heeft de Wet ontbonden

Bestaat niet

Yeshua heeft de Tora niet ontbonden maar er de volle betekenis aan gegeven

Mt 5:17

Jezus heeft het sabbatgebod afgeschaft of vervangen

Bestaat niet

Yeshua hield zich aan het shabbat-gebod

Lc 4:16, 4:31

Mc 1:21

Jezus is op 25 december geboren (kerstmis)

Bestaat niet

Yeshua is in de maand Tishri geboren [september/oktober]

Lc 1:5, 1

Kron 24:1-19

Jezus is op Goede Vrijdag gestorven (vóór de sabbat begon)

Bestaat niet

Yeshua is op woensdag of donderdag gestorven

Joh 19:31,

Mt 12:39-40

Mt 27:63,

Mc 8:31, 9:31

Jezus is op Paaszondag opgestaan (gregoriaanse kalender)

Bestaat niet

Yeshua is op Yom haBikurim opgestaan (bijbelse kalender)

Lv 23:9-14,

Mc 16:2-8

Mt 28:1-10,

Lc 24:1-12

Kerstboom in de kerk en in christelijke huizen

Bestaat niet

Verering en versiering van bomen is door God verboden

Jer 10:2-4

Men mag alles eten

Bestaat niet

Men mag niet eten wat een gruwel in Gods ogen is

Lev 11:1-47,

Dt 14:3-21

Men moet zich kritiekloos aan het gezag van voorgangers en kerkbesturen onderwerpen

Bestaat niet

Men moet God meer gehoorzamen dan de mensen

God haat hiërarchie (leer der Nicolaïeten) in de kerk (hiërarchische structuur is anders dan gezonde leiding)

Hnd 5:29

Opb 2:15

Niet kopen of verkopen op zondag

Bestaat niet

Niet kopen of verkopen op shabbat

Neh 13: 15-22

Oudsten kunnen zowel mannen als vrouwen zijn

Bestaat niet

Oudsten moeten altijd getrouwde mannen zijn

1 Tim 3:1-7

Titus 1:6-9

Paasbrood in de kerk en in christelijke huizen met Pasen

Bestaat niet

Matzes (ongezuurde broden) met Pesach 7 dagen lang

Ex 12:1-28,

Lev 23:6-8

1 Kor 5:6-8

Pasen (oorspronkelijk het feest van de lentegodin Ishtara /Ostara (Easter /Ostern)

Bestaat niet

Pesach (Chag haMatzot – het feest van de ongezuurde broden)

Ex 12:1-28,

Lev 23:6-8

Mt 26:17-25,

Lc 22:1-23

Pater, Father

(katholieke en anglikaanse geestelijken)

Bestaat niet

Niemand mag zich op aarde vader laten noemen

Mt 23:9

Paulus heeft het sabbatgebod afgeschaft of vervangen

Bestaat niet

Paulus hield zich aan het shabat-gebod

Hnd 13:14, 13: 42-44

Hnd 17:1-2

Paulus verzet zich tegen de Wet en de tempeldienst

Bestaat niet

Paulus heeft noch tegen de Tora noch tegen de tempel iets misdreven

Hnd 25:8

Paulus wijst de Wet af

 

Bestaat niet

Paulus leefde naar de Tora

Hnd 24:14

Paulus ziet de Wet als iets negatiefs

Bestaat niet

Paulus schrijft dat de Tora heilig is, rechtvaardig en goed

Rom 7:12

Pinksteren komt 50 dagen na Pasen (gregoriaanse kalender)

Bestaat niet

Paulus komt 50 dagen na Yom haBikurim (bijbelse kalender)

Lev 23:9-16,

Dt 16:9-12

Hnd 2:1-13

Rusten in de geest

 

Bestaat niet

Rechtop staan voor Adonai

Ezech 1:28-2:2,

3:23-24

Dan 8:18,

10:9-10

Mt 17:6-7,

Hnd 22:7

Rusten op zondag

 

Bestaat niet

Rusten op shabbat

Ex 16:23,

Ex 31:15

Samenkomst op zondag

 

Bestaat niet

Samenkomst op shabbat

Lev 23:3,

Lc 4:16, 4:31

Lc 23:56

Mc 1:21,

Hnd 17:1-2

Hnd 13:14, 13:42-44

Sinterklaas op 5 december

 

Bestaat niet

Onthoudt je van alle afgoderij en vermenging daarvan

Hnd 15: 20

Spreken in tongen vaak zonder uitleg

Bestaat niet

Is er geen uitlegger bij het spreken in tongen, dan moet men zwijgen

1 Kor 14:28

Synodebesluiten en besluiten van kerkbesturen zijn bindend

Bestaat niet

De geboden van Adonai zijn bindend

Mt 7:21

Mt 19:17

1 Joh 2:3-4

Vallen in de geest

 

Opstaan door de Geest

Ezech 1:28 – 2:2, 3:23-24

Dan 8:18, 10:9-10

Mt 17:6-7,

Hnd 22:7

Voorgangers kunnen zowel mannen als vrouwen zijn

Bestaat niet

Voorgangers moeten altijd mannen zijn met niet meer dan één vrouw

1 Tim 3:1-7

Titus 1:6-9

Vrij zijn van de Wet

 

Bestaat niet

Wetteloosheid

Mt 7:21-23

Vrouwen mogen hun haar kort laten knippen

Bestaat niet

Vrouwen moeten hun haar lang dragen als een sluier

1 Kor 11:15

Vrouwen mogen in de kerk met onbedekt hoofd bidden en profeteren

Bestaat niet

Vrouwen mogen niet zonder hoofdbedekking bidden of profeteren in de samenkomst

1 Kor 11:5-6

Vrouwen mogen spreken in de gemeente

Bestaat niet

Vrouwen dienen te zwijgen in de gemeente (Geen onderwijs geven, dus geen preken etc.)

1 Kor 14: 34-38

1 Tim 2: 11-12

Zonnekalender

(door de mens ingesteld)

Bestaat niet

Maankalender

(door G’d ingesteld)

Ex 12:1

Lev 23:5, 23, 34 en 41

“Kies dan heden wie gij dienen zult…”

Jozua 24:15

 

2 Comments

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s