Zondag of Shabbat?

Vreemd hè! Dat er in zoveel kerken elke zondag de 10 woorden/geboden worden voorgelezen dat de Sabbatdag de dag des Heeren is. Dat is ongeveer hetzelfde als dat ik rijdend op mijn motor door de straten schreeuw dat men alleen met het OV moet reizen terwijl ik zelf lekker blijf motorrijden…

 • Waarom geldt de Sabbat (nog steeds)? (Ook voor niet-Israëlieten/)
  • God heeft de Sabbat nooit afgeschaft,
  • Het 4e woord/gebod: Hij zei toen tegen hen: Dat is het wat de HEERE gesproken heeft. Morgen is het de rustdag, de heilige sabbat voor de HEERE! Wat u bakken wilt, bak het, en kook wat u koken wilt, en laat alles wat er overblijft voor uzelf liggen om het tot de volgende morgen te bewaren.
  • Jesaja 56:
   • 2 Welgelukzalig is de mens, die zulks doet, en des mensen kind, dat daaraan vasthoudt; die den sabbat houdt, zodat gij dien niet ontheiligt, en die zijn hand bewaart van enig kwaad te doen.
   • 3 En de vreemde, die zich tot den HEERE gevoegd heeft, spreke niet, zeggende: De HEERE heeft mij gans en al van Zijn volk gescheiden (Ah dus de sabbat geldt niet alleen voor de oorspronkelijke Israëlieten?!); en de gesnedene zegge niet: Ziet, ik ben een dorre boom.
   • 4 Want alzo zegt de HEERE van de gesnedenen, die Mijn sabbatten houden, en verkiezen hetgeen, waartoe Ik lust heb, en vasthouden aan Mijn verbond;
   • 6 En de vreemdelingen die zich bij de HEERE voegen
    om Hem te dienen en om de Naam van de HEERE lief te hebben,
    om Hem tot dienaren te zijn;
    allen die de sabbat in acht nemen, zodat zij hem niet ontheiligen,
    en die aan Mijn verbond vasthouden:
  • Handelingen 13:
   • 42 En toen de Joden weggegaan waren uit de synagoge, drongen de heidenen erop aan dat op de volgende sabbat dezelfde woorden tot hen gesproken zouden worden. Paulus vierde dus ook de sabbat!
   • 44 En op de volgende sabbat kwam bijna heel de stad samen om het Woord van God te horen.
  • Handelingen 15:21 Want Mozes heeft van oude tijden af in elke stad mensen die hem prediken, want hij wordt elke sabbat in de synagogen voorgelezen.
  • De 10 geboden gelden niet meer! (De 10 geboden zijn trouwens letterlijk door God zelf in 2 stenen gegriefd, God liet gaf geen opdracht aan Mozes maar vond ze blijkbaar zo belangrijk dat Hij ze er zelf in heeft gezet).
   • In dat geval mogen we dus:
    1. Afgoden dienen
    2. Afgodsbeelden maken
    3. Vloeken
    4. De sabbat ontkennen/ontheiligen
    5. Ongehoorzaam/Respectloos zijn tegen onze ouders
    6. Moorden
    7. Overspel plegen
    8. Stelen
    9. Liegen
    10. Begeren/Jaloers zijn (in de slechte zin van het woord)
  • Het maakt God echt niet uit welke dag je nu precies viert
   • Denk je dat Hij dan het 4e gebod niet wat anders geformuleerd had?
   • De Sabbat is om 2 redenen gegeven
    • Een dag rust per week (Vrijwel iedereen beaamt dit)
    • Het is een heilige dag voor de Heere (Waarom vergeet vrijwel iedereen dit?)

2. Zogenaamde redenen tegen de Sjabbat/voor de zondag ontkracht:

 • De Shabbat geldt alleen voor de Joden –
  • Het Joodse volk is pas in de tijden van Abraham/Israël ontstaan
  • De Shabbat is nooit afgeschaft, dat hebben mensen ervan gemaakt. De oorsprong van gaan houden van de zondag i.p.v. de shabbat heeft niets te maken met de opstandingsdag van Jezus, dat hebben mensen er later zelf bij bedacht. En nogmaals Jesaja 56: 6 En de vreemdelingen die zich bij de HEERE voegen om Hem te dienen en om de Naam van de HEERE lief te hebben,
   om Hem tot dienaren te zijn; allen die de sabbat in acht nemen, zodat zij hem niet ontheiligen, en die aan Mijn verbond vasthouden:
 • De Sabbat geldt alleen in het OT omdat er in het NT niet over gesproken wordt.
  • Matteüs 28:19 Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.
   • En wat gebood Jezus o.a. ?Matteüs 23:3 daarom, al wat zij (De schriftgeleerden en de Farizeeën u zeggen dat u in acht moet nemen, neem dat in acht en doe het; maar doe niet naar hun werken, want zij zeggen het, maar doen het zelf niet. Jezus zegt hier herhaalt wat hij in Mattheus 5 heeft gezegd: De thora is niet afgeschaft. We hebben hem alleen juist te benaderen, vanuit liefde en niet vanuit wetticisme en/of om er mee te pronken.
  • Mattheüs 24; 20 En bid dat uw vlucht niet zal plaatsvinden in de winter en ook niet op een sabbat. 
  • Mattheus 15/Markus 2/Lukas 2 – Aren plukken op de Sabbat
  • Markus 3/Lukas 2 – Genezing op de Sabbat
  • Lukas 23:56 En toen zij teruggekeerd waren, maakten zij specerijen en mirre gereed. En op de sabbat rustten ze overeenkomstig het gebod. (Jezus is al voor dit gedeelte gekruisigd, dit is een tekst NA de woorden van Jezus: Het is volbracht!
  • Handelingen 13:44 En op de volgende sabbat kwam bijna heel de stad samen om het Woord van God te horen.
  • Handelingen 18:4 En hij sprak iedere sabbat in de synagoge en probeerde Joden en Grieken te overtuigen.
  • Vaak wordt er gezegd dat er 9 geboden van de 10 worden herhaald en dat het sabbatsgebod niet voorkomt. Enerzijds is dat waar maar als je zegt dat het daarmee af is geschaft kan je de volgende tekst doorstrepen in je bijbeltje:
   • 2 Korintiërs 3:3 Het is immers openbaar geworden dat u een brief van Christus bent, door onze bediening opgesteld, geschreven niet met inkt, maar door de Geest van de levende God, niet op stenen tafelen, maar op tafelen van vlees, van de harten.
   • Wat staat er op de stenen tafelen? De hele thora? Nee! Staan er 9 woorden/geboden op? Nee! Staan er 10 woorden/geboden op? Ja! We gaan het doen door de Geest van God en niet uit wetticisme. De 10 woorden van God worden als het goed is in ons hart geschreven. Dan komt het van binnenuit en is het geen moeten maar een niets liever willen!
 • Markus 10 vanaf vers 17 – De rijke jongeling
  • De rijke jongeling valt op zijn knieën voor Jezus neer en vraagt wat hij moet doen om zalig te worden, Jezus antwoord is o.a: Je kent de geboden, houd je aan de geboden 5,6,7,8,9 en 10.
  • Sommige mensen vinden dit een argument dat gebod 4 dus niet van toepassing is voor ons. Als dat zo zou zijn dan zou dat dus ook gelden voor gebod 1,2,3. Als we dus zeggen, gebod 4 geld niet voor ons dan zeggen we ook:
   1. Dat God niet de enige ware God is
   2. Afgodsbeelden maken is toegestaan
   3. Vloeken is niet erg, ga vooral je gang
 • Jezus is opgestaan op de zondag dus vieren we nu we zondag – Het lijkt er inderdaad op dat Jezus of zondagochtend of zaterdagavond is opgestaan, laten we er even van uitgaan dat dit de zondag is – Waar staat het dan de bijbel dat de wekelijkse rustdag voortaan op de dag van de opstanding wordt gehouden? Juist, nergens terug te vinden en dus door de mensen toegevoegd. Vaak wordt er dan gezegd: Ja het staat er niet letterlijk maar het NT legt de nadruk op de eerste dag van de week dus je kunt het er wel uit afleiden. Dat is gewoon niet waar, zie onderstaande afbeelding wat vaker voorkomt in het NT….sabbat-zondag-NT
 • Het vieren van de sabbat is puur wetticisime!
  • Wetticisme is niets anders dan regels boven de liefde plaatsen, het houden aan regels van mensen is het toppunt van wetticisme. Het vieren van de sabbat kan inderdaad wetticisme zijn. Als het voor iemand een ‘moeten’ is en geen ‘willen’ is het wetticisme en dan kan je het natuurlijk net zo goed niet doen.
  • Zondag is door de mens bedacht/verzonnen/toegevoegd, zondag houden is wettisch!
  • De shabbat is al ingesteld bij de schepping, voordat de mens geschapen was en dus voor de zondeval. De shabbat bestond al eerder dan de wet, hoe zou dat dan ooit wettisch kunnen zijn als we de shabbat houden uit liefde voor God?
 • Maar in het NT staat dat het niet uitmaakt dat welke dag je houdt, juist in een stukje wat over verdraagzaamheid gaat! Dat klopt, alleen dat dit over de wekelijkse rustdag gaat is slecht te onderbouwen, zeker als we het hele hoofdstuk lezen.
  • Romeinen 14: 5/6
   • 5 De een acht wel den enen dag boven den anderen dag; maar de ander acht al de dagen gelijk. Een iegelijk zij in zijn eigen gemoed ten volle verzekerd.
   • 6 Die den dag waarneemt, die neemt hem waar den Heere; en die den dag niet waarneemt, die neemt hem niet waar den Heere. Die daar eet, die eet zulks den Heere, want hij dankt God; en die niet eet, die eet zulks den Heere niet, en hij dankt God.                                                    
    • Waar zit het hem dan in? Waarschijnlijk gaat dit over vastendagen waarover getwist werd. In vers 6 kan je heel mooi de koppeling zien tussen de dagen en het eten.
    • Dit is ook logisch als je bedenkt dat er toen nog helemaal geen zondagsheiliging bestond. Of het houden van geen of andere dag. Waarom zou Paulus iets schrijven wat helemaal niet aan de orde is?
    • Verder gaat het hele hoofdstuk over verdraagzaamheid i.c.m. eten..
 • Handelingen 20:7 En op de eerste dag van de week, toen de discipelen bijeengekomen waren om brood te breken, sprak Paulus hen toe, omdat hij de volgende dag wilde vertrekken; en hij liet zijn toespraak voortduren tot middernacht. Dit zou een argument zijn voor de zondagsviering. Dat de eerste dag van de week in de bijbel begint bij zonsondergang vergeten de meesten blijkbaar, dat het zeer waarschijnlijk over zaterdagavond gaat wordt bevestigd door vers 9: En een zekere jongeman, van wie de naam Eutychus was, zat in het venster en werd door een diepe slaap overmand, doordat Paulus zo lang sprak. Hij viel, door de slaap overmand, van de derde verdieping naar beneden en werd dood opgetild.
  • Zegt u nu zelf. Als iemand zo moe is dat hij overmand wordt door slaap en uit een raam valt zou dat dan ’s ochtends of ’s middags geweest zijn?
 • En alsof dat nog niet genoeg is, zie vers 8: En er waren veel lampen in de bovenzaal waar zij bijeenwaren.
  • Overdag heb je die lampen niet nodig toch? Of branden de lampen bij u thuis dag en nacht?
 • Het was sabbat geweest ! Paules maakte zijn toespraak af die door de zonsondergang doorliep tot de 1e dag der week ! Hij wilde tenslotte de volgende dag bij daglicht verder reizen!
 • Handelingen 24:14 Maar dit erken ik voor u: dat ik volgens die Weg die zij sekte noemen, op die manier de God van de vaderen dien, en dat ik alles geloof wat er in de Wet en in de Profeten geschreven staat. 
  • Paulus hield zich zelf aan de thora (=onderwijzing van God). In die tijd bewandelde hij al de weg waarvan sommigen deze sektarisch vinden.

3. Wat is dan wel de oorsprong van het vieren van de zondag?

Verandering van Shabbat naar zondag, 2 voorbeelden waarin de Rooms Katholieke Kerk het zelf bevestigd:

 1. Van dezelfde kardinaal Gibbons is ook de uitspraak: “De Katholieke Kerk heeft uit hoofde van haar goddelijke zending de dag veranderd van Zaterdag naar Zondag.”
 2. In een Roomse catechismus, die de apostolische zegen van paus Pius X meekrijgt, staat te lezen: “Vraag: Wat is de Sabbatdag? Antwoord: De zaterdag is de Sabbatdag. Vraag: Waarom vieren wij zondag in plaats van de Sabbatdag? Antwoord: We vieren zondag in plaats van de Sabbatdag, omdat de Katholieke Kerk op het Concilie van Laodicea (in het jaar 364) de plechtigheid van de zaterdag op de zondag heeft overgebracht” (Rev. Peter Geiermann; The Convert’s Catechismus of Catholic Doctrine; blz. 659 uit A. de Linge, Daniël een profeet voor onze tijd, blz. 122)

Bovenstaande is ook een vervulling van een kenmerk van het vierde beest: Daniël 7: 25 Hij zal erop uit zijn  bepaalde tijden en de wet te veranderen, en zij zullen in zijn hand worden overgegeven, voor een tijd, tijden en een halve tijd. In de grondtekst staat het woordje “Moadim”. Moadim betekent: Vastgestelde tijden/feesten van God. Dit zijn dus de bijbelse feesten waaronder de sabbat ook valt. Het is dus een profetie in Daniël dat er geprobeerd zal worden om de bijbelse feesten incl. de sabbat te veranderen. En u ziet het: Hoeveel gelovigen vieren er nog sabbat en de bijbelse feesten zoals bijv. het loofhuttenfeest? We hebben er heidense feesten zoals kerst voor teruggekregen en we hebben ons losgemaakt van onze hebreeuwse wortels.

Een goede studie die ik aanraad hierover is: De antichrist onder ons

Veel gehoord: Joh Tobias, het zou best kunnen dat de antichrist hierachter zit maar als hij dat eeuwen geleden heeft veranderd maakt dat dan zoveel uit? Ik denk niet aan de antichrist als ik zondag houdt dus ik heb er niets mee te maken. Dat dit een niet waar is zal ik uitleggen aan de hand van een metafoor:

 • Een voetballer zegt hij niks met de uitvinder van voetbal te maken als je voetbalt. Dat is natuurlijk niet waar. Als die uitvinder het niet uitgevonden had gedaan dan had jij nooit gevoetbald.
 • Als Baál/Babel/Babylon/Zonnegod(in) de zondag niet had bedacht en ingesteld uit ANTISEMITISME (Degenen die Shabbat bleven vier belandden op de brandstapel zoals bijv. de Waldenzen) dan had hier nooit de zondag gehouden kunnen worden!

 

 • Tobias, denk je nu echt dat God zich druk maakt over de heidense oorsprong? We denken nu toch aan Jezus (geldt ook voor bijv. Kerst/Het zonnewendefeest)
  • Leest u het verhaal over het gouden kalf maar eens in Exodus 32, is kijken wat God zegt over mensen die hem via afgoden denken te aanbidden:
   • Exodus 32:
    • 4/5   Hij nam ze van hen aan, hij bewerkte ze met een graveerstift en maakte er een gegoten kalf van. Toen zeiden zij: Dit zijn uw goden, Israël, die u uit het land Egypte geleid hebben.
     Toen Aäron dat zag, bouwde hij er een altaar voor, en Aäron kondigde aan: Morgen is er een feest voor de HEERE!
    • 8. Zij zijn al snel afgeweken van de weg die Ik hun geboden had: zij hebben voor zichzelf een gegoten kalf gemaakt, zij buigen zich ervoor neer, offeren eraan en zeggen:  Dit zijn uw goden, Israël, die u uit het land Egypte geleid hebben. 
    • De Israëlieten zeiden exact hetzelfde als veel christenen in de 21e eeuw

Hebben we er ook wel is over nagedacht hoe krom het is dat veel mensen die niet achter de sabbat staan wel de sabbatsprincipes hanteren zoals: Niet kopen/verkopen of rusten. Als men vrij is van de sabbat is men ook vrij van de wetten/principes. Die gelden alleen op de sabbat. In geen enkel geval op een andere dag.

Boven alles gaat: Doe niets zonder liefde, misschien bent u van plan om de shabbat te gaan vieren, doe dit alleen als u het uit liefde voor God doet. Is het voor u een ‘moeten’? Doe het dan gewoon niet en breng het in gebed!:)

25 Comments

 1. Ik ben het bijna met alles eens . Maar van dat Paulus de volgende dag op reis gaat. Is gewoon op zondag. Op zaterdagavond begint de eerste dag . Daarom viel ook die jongen door slaap overmand uit het raam. Paulus sprak ‘avonds en ging de volgende morgen op reis.

  Liked by 1 persoon

    1. Nee. Want ik ben bezig met een nieuwe updaten en die komt ook op de site. anders circuleren er teveel versies.
     je mag een link leggen naar de pagina.zodat mensen steeds de laatste versie kunnen downloaden.
     Misschien ga ik nog boekversies drukken. volgend jaar. voorlopig ontbreekt het mij aan financiën

     Like

   1. Goed lezen:
    Handelingen 20:7
    ‭Toen wij nu op de eerste dag van de week vergaderd waren om brood te breken, sprak Paulus, die de volgende dag zou vertrekken, hen toe en rekte zijn rede tot middernacht.‭

    Ze waren op de 1e dag samen en Paulus zou de volgende dag (dat is de 2e) vertrekken. Dus niet pas na middernacht werd het de 1e dag, maar daarvoor al. Ik snap niet zo goed hoe men het anders wil lezen.

    Like

    1. in de Bijbel begint de dag bij zonsondergang en eindigt bij zonsondergang van de volgende dag. Naar Genesis 1 ” het was avond geweest …”
     De bijeenkomst begon kennelijk bij zonsondering en ging de hele nacht door. Paulus vertrok in de morgenstond (vs 11) – dus nog steeds de 1e dag der week, zondag.
     Als voor Paulus zondag de sabbat geworden was, dan had hij zijn reis afgelast tot zonsondergang, want joden reisden niet op sabbat.
     In de eerste christrngemeente waren de gelovigen gewend “dagelijks” bijeenkomsten te houden en “het brood te breken” , maar sabbat was voor eredienst en evangelisatie, immers het was “naar het gebod” een werkvrije dag. Zoek in Handelingen met zoekwoord dagelijks en sabbat.
     De RK kerk klaagt de protestantse kerken aan vanwege de geschiedvervalsing die zij plegen. De kerk claimt immers de verandering van Gods vierde gebod en beweert dat juist vanwege het zich houden aan de katholieke instelling van de zondag, de Reformatie geen geloofwaardigheid heeft gehad. En je ziet het: op 31 oktober jl. is de Reformatie tot ordinaire kerk rebellie verklaard. Zondag is de heilige dag van de kerk van Rome (zoals er nog meer heilige dagen door de kerk zijn benoemd); DE zaterdag is de dag van de God, die hemel en aarde gemaakt heeft. Welke God dien je?
     lees mijn boek als je een beetje onvoorbeoordeeld kunt zijn.
     De geschiedenis van de christelijke kerk en de seculiere geschiedenis bewijzen de onrechtmatigheid van zondagsheiliging.
     Ik wens je een gezegende Sabbat van de Heer.

     Like

     1. Dat de bijeenkomst voor christenen van de eerste gemeenten in het boek Handelingen ‘kennelijk bij zonsondergang begon’ is misschien iets te kort door de bocht (uitzonderingen daargelaten)? Wanneer je kijkt naar de Messiaanse gemeenten (en Zevendedagsadventisten) of de diensten van orthodox- en liberale joodse gemeenschappen dan vinden deze plaats op de zaterdag(ochtend). Alleen al vanuit praktisch oogpunt voor mensen met gezinnen. Breng jij je kinderen mee naar een avonddienst welke wel 3 uur kan duren. En wanneer heb je als man tijd om te eten na een lange werkdag? Alleen bij de joden geldt op shabbat een korte vrijdagavonddienst met de zegeningen (Mincha), inwijding van de rustdag (Kabbalat Shabbat) en de Shema. Pas op de zaterdag beginnen de sjachariet (de lange dienst; lees Handelingen 13:14-15) en afsluitend de haftara.

      Like

      1. @ Willem. Ik kan het net als jou ook niet uit de tekst halen dat de dienst na zonsondergang begint maar verder is deze tekst hoe je het ook wend of keert nooit een argument voor de zondagsheiliging, ook al wordt het wel als argument gebruikt…

       Like

      2. Hoi Willem ik wil ingaan op twee uitspraken van jou”:
       “Alleen bij de joden geldt op shabbat een korte vrijdagavonddienst met de zegeningen (Mincha), inwijding van de rustdag (Kabbalat Shabbat) en de Shema. Pas op de zaterdag beginnen de sjachariet (de lange dienst; lees Handelingen 13:14-15) en afsluitend de haftara”

       Ook in Israël kon het volk niet elke vrijdagavond een bijeenkomst bezoeken. Dat neemt niets weg van het tijdstip waarop de Dag der Voorbereiding eindigde en de sabbat aanbrak (zie Lucas23:54). “Sabbatopening”, zoals de joden en sabbatvierende christenen het noemen (ik ben zevendedagsadventist), vond en vindt in het gezin plaats, en in de morgen ging en ga je naar de tempel/synagoge/kerk, zoals ook Jezus dat elke sabbat pleegde te doen. Hij is voorbeeld geweest voor de discipelen en apostelen – Paulus “leerde het evangelie aan de joden, elke sabbat in de tempel of de synagoge. Hij is voorbeeld voor ons.

       “En wanneer heb je als man tijd om te eten na een lange werkdag?” Als christen leer je je leven in te richten met God en Zijn aanspraken op jou, in het middelpunt. Dan organiseer je je werk zodanig dat je op vrijdag in de winter eerder vrij bent, en de zomer bv langer doorwerkt – ik weet niet iedereen heeft de luxe van flexibele werktijden, maar je moet er als gelovige alles aan doen om Gods eisen en geboden op de eerste plaats et zeten, zoals je het ook met de andere 9 doet.

       Ik raad je nogmaals aan mijn gratis E-book te lezen. Het is puur “wat staat er, hoe leest gij”.

       Like

     2. Handelingen 20:7
      ‭Toen wij nu op de eerste dag van de week vergaderd waren om brood te breken, sprak Paulus, die de volgende dag zou vertrekken, hen toe en rekte zijn rede tot middernacht.‭

      Als je je lezing van dagen op het eerste gedeelte toepast, dan ook op het tweede. Er staat dat Paulus de volgende dag zou vertrekken. Dus niet nog steeds de 1e dag van de week, maar de 2e. Volgende dag is toch niet dezelfde dag? Verder heb ik niet beweerd dat Paulus de zondag als shabbat zag. Dat zie ik namelijk zelf ook niet zo. De shabbat is nooit veranderd, maar is in de eerste plaats aan Israël gegeven.

      Like

      1. @Jelle. Sluit me hierbij aan. De volgende dag is duidelijk niet dezelfde dag. Maar gelukkig zie je zelf in dat de zondagsheiliging niet bijbels is, dan ben je aan een heel eind. Wat betreft dat het aan Israël is gegeven heb je gelijk maar ik heb je ook wel is verwezen naar Jesaja 56, die tekst maakt duidelijk dat het niet alleen voor Israël is. Ik denk dat het vergelijkbaar is met het hele evangelie. Dat was eerst voor de Jood en later ook voor de Griek. Overigens zullen we in Zijn Koninkrijk allemaal sabbat vieren dus wat houd een mens tegen om daar nu al vast niet mee te beginnen?

       Like

     3. @Ingrid, Je hebt helemaal gelijk dat de zondag afkomstig is van Rome, en de sabbat van de Allerhoogste!:) Je hoeft alleen maar te googelen wanneer men over is gegaan van zondag en sabbat en op welke manier. Hoeveel sabbatsvierders zijn er op de brandstapels beland? Dan weet je al direct dat dit niet van God is…

      Like

 2. Maar waarom onderscheidt je de 10 geboden van de rest van de wet uit het oude testament? Er is niks wat al deze(honderden) wetten onderscheidt van de 10 geboden. De 10 geboden zijn niet specialer dan de rest van de wetten. Als je de wet zo belangrijk vindt dat moet je zelf ook geen onderscheidt maken. Dit zou niet betekenen dat je je bijv ook moet houden aan wetten zoals stenigen?

  Ten tweede vraag ik mij af wat je neemt als definite van Zondag. De astronomische definitie zoals we die nu kennen was helemaal niet dezelfde definitie als in de tijd toen de bijbel geschreven werd. Dus onze zaterdag nu zouden helemaal uit syncroom kunnen lopen met zaterdag van de bijbelse tijd. Wat hanteer je als definitie?

  Like

  1. Beste SDF,

   Bedankt voor je reactie.

   De 10 woorden hebben duidelijk wel een specialere rol dan de andere wetten.
   God schreef deze niet voor niets eigenhandig in de 2 stenen.
   Daarnaast werden alleen de 10 geboden meegenomen in de ark des verbonds.

   Verder onderzoek ik de overige wetten gewoon beetje bij beetje i.c.m. het Nieuwe testament.
   Sommige zijn niet meer geldig volgens het NT
   Sommige zijn geen must voor God als je iets laat ten behoeve van Evangelisatie
   Sommige mag je zelfs niet doen als je daarmee geen aanstoot bent voor een ander.
   Sommige zijn niet meer van toepassing omdat we in een situatie zitten waar de wetten geen functie meer hebben.
   Sommige wetten zijn alleen voor een bepaalde doelgroep in het OT (bijv. priesters)

   Je hebt gelijk dat onze kalender niet 100 procent synchroon loopt met de bijbelse kalender.
   Alleen al dat toen een dag voorbij was na zonsondergang en bij ons pas om 0:00 uur.
   Ik probeer zo dicht mogelijk bij het bijbelse te blijven dus ik vier shabbat van vrijdagavond tot en met zaterdagavond.
   Verder is het een punt van gehoorzaamheid aan God, dat is het belangrijkste.

   Als het goed is worden de wetten in je hart geschreven. Dan wil je niets anders meer dan ze opvolgen.
   Bij de één gaat het sneller dan de ander of in een andere volgorde.
   Alles op Zijn tijd!

   Like

 3. Goed om te horen dat je op de hoogte bent van het verschil van de zaterdag van nu en vroeger.

  Wat betreft de 10 geboden. De wet van Mozus was ook gewoon in de Ark. Je zou kunnen beargumenteren dat God de wet van Mozus ook indirect geschreven heeft via Mozus. Maar nog belangrijker is dat het niet om het materialistische van de wetten gaat in steen of boek maar om de ontologische waarde van de wetten.

  Zelf denk ik dat we in PKN kerken de 10 geboden nog voorlezen omdat deze praktisch zijn. In het NT wordt benoemd dat we vrij zijn van de wet. Dit betekend dat er geen wetten meer zijn voor christenen. Echter zijn de 10 geboden behouden omdat 9 van de 10 wetten herhaald worden in het nieuwe testament. Echter wordt over de zondagswet niks expliciet gezegd in het NT, daarom wordt deze wet flexibel geinterpreteerd.

  Like

  1. Als het goed is is de wet voor ons niet meer in steen maar in ons hart geschreven, daar zul je ongetwijfeld over op de hoogte zijn. De twee stenen tafelen zullen in ons hart worden gegrift, niet door de letter maar door de Geest van God, zie bijv. 2 Korinthe 3:
   3 Het is immers openbaar geworden dat u een brief van Christus bent, door onze bediening opgesteld, geschreven niet met inkt, maar door de Geest van de levende God, niet op stenen tafelen, maar op tafelen van vlees, van de harten.
   Over de zondagswet wordt inderdaad niets gezegd, dat is ook logisch want de zondag is helemaal geen bijbelse wet.

   Kolossenzen 2 is echter heel duidelijk.
   Als we de waarschuwingen voor de menselijke bepalingen in acht hadden genomen waren we nooit van de shabbat afgeweken en hadden de christenen het gezag van Rome niet boven het gezag van de bijbel gezet. Het zelfde geldt voor de zogenaamde christelijke feesten die gevierd worden en de meeste bijbelse feesten laten we voor wat het is.

   Verder is de bijbel erg duidelijk dat we ons moeten afhouden van hoererij (ontrouw) t.o. God. De zondagsheiliging is heel duidelijk het maken van eigen wetten en die van God in de wind slaan. Hoe ontrouw kan een mens zijn?

   Verder hoop ik dat je enigszins op de hoogte bent over de verantwoordelijken voor het veranderen van de shabbat naar zondag. Er ligt niets anders dan pure haat t.o. God aan ten grondslag. Daar dienen we ons verre van te houden

   Like

 4. Wellicht is het verstandig om de ideologie van een ander niet te bestempelen als haat en ontrouw naar dezelfde God. Jammer dat jouw ideologie verdrijf opzoekt door over haat en ontrouw te spreken van iemand anders zijn opvattingen over de bijbel. Het zou toch mooier zijn als we elkaar accepteren als christenen en samen op zoek gaan naar dezelfde God.

  Like

  1. Heb je er wel is in verdiept? Welke redenen er aan ten grondslag liggen? Dat is niet anders dan het werk van de hoer van babylon waar Openbaringen het over heeft. Dit is goed om is mee te beginnen: https://www.youtube.com/watch?v=wWEznpaBPuo&t=6s

   Verder kan dit ook aangeraden worden: Van shabbat naar zondag: https://www.bol.com/nl/p/van-sjabbat-naar-zondag/1001004001991450/
   De schrijver heeft gestudeerd aan het vaticaan en heeft dus inside information.

   Ben benieuwd of je na dit boek en filmpje en evt. nog ander studiemateriaal dezelfde mening hebt.

   Onderzoekt alles en behoud het goede.
   Niet onderzoekt alles en doet u maar wat u goed en/of fijn lijkt

   Like

 5. Hoi Tobias,

  Een korte reactie nav bovenstaande post. Met dit soort onderwerpen neem ik als uitgangspunt: in hoofdzaken eenheid, in bijzaken vrijheid, in alles liefde. Zie het dus niet als een aanval.

  Wat betreft je hermeneutiek kloppen er een aantal dingen niet.

  1. Zie je Israël (Gods verbondsvolk) en de Gemeente als aparte dispensaties?

  2. De Gemeente is ontstaan op Pinksterdag. We staan onder een nieuw verbond welke lijnrecht tegenover de bediening van de letter en de dood staat (Rom. 7:6, 2 Kor. 3:6-8, Gal. 3:1-2, Joh. 1:7).

  3.Je uitleg over Hand. 20:7 is wat suggestief. Lees nog eens Hand. 20:7-11. Zonder hier al te diep op in te gaan kunnen we vaststellen dat de 7e dag de rustdag/sabbat (zaterdag) is, de 1e van de week de zondag. De discipelen kwamen op de 1e dag van de week samen om het brood te breken, de dag dat onze Verlosser is opgestaan (Matth. 28:1-7;Mark. 16:1-8; Luk. 23:56-24:6). Op de opstandingsdag kwamen de eerste christenen in Handelingen bij elkaar om te denken aan hun Heer die zijn leven gegeven had, maar die ook de dood had overwonnen. Bij de tekenen van brood en wijn dachten ze aan Zijn lijden en sterven en aan Zijn opstanding. Zo kwam Paulus in Troas met de discipelen samen op de 1e dag van de week om het brood te breken (zondag) en hen toe te spreken (omdat hij de volgende dag, op maandag, wilde vertrekken opdat hij haast had omdat hij op de Pinksterdag in Jeruzalem wilde zijn). Het breken van het brood in vers 11 is niet het avondmaal (dat doen we tenslotte samen). Het brood werd hier door Paulus persoonlijk gebruikt om weer op krachten te komen. Vervolgens heeft hij zijn toespraak vervolgd tot aan de dageraad en is toen vertrokken. Vergeet niet dat de zondag voor veel gelovigen een gewone werkdag was. Het is best mogelijk dat Eutychus er al een dag van hard werken op had zitten en erg vermoeid was tijdens de toespraak van Paulus. Daarnaast vind ik je uitleg van v. 8 wat kort door de bocht. Wellicht was het een tochtige, slecht verlichte ruimte. Daarnaast kon het in die tijd van het jaar nog aardig koud zijn.

  4. We hebben geen sabbatsgebod, maar bezitten wel een bijzondere dag die we aan God mogen wijden: de 1e dag van de week. Op die dag komen christenen wereldwijd samen om te denken aan onze opgestane HEER. Dan wijden we die dag aan Hem. Wanneer we in landen als NL leven waar we op die dag vrij hebben dan mogen we dat als een bijzondere zegen van de HEER ervaren en die dag op gepaste wijze doorbrengen. Christenen die bijv. leven in een moslimland zullen gedwongen zijn op die dag gewoon hun werk te doen. Er zijn er die dan ‘s morgens vroeg of ‘s avonds na het werk samenkomen om de christelijke bijeenkomst te houden tot eer van God en tot zegen van henzelf.

  5. In het Nieuwe Testament worden alle geboden herhaald behalve het sabbatsgebod. Lees Kor. 2:16 en idd ook Rom. 14: 5, 6 + Gal. 4:10. In het Nieuwe Testament wordt de nadruk gelegd op de 1e van de week, de zondag. Op die dag stond Christus op (Mk. 16:9); op die dag verscheen Hij te midden van de discipelen (Joh, 20:19, 26), op die dag brak men het brood (vieren van het avondmaal Hand. 20: 7, 1, 1 Kor. 11:20) en ook Paulus erkent het bijzondere karakter van die dag door te bepalen dat men het geld voor een collecte op die dag moest klaarleggen of afzonderen (1 Kor. 16:2). Vandaar dus dat veel christenen de zondag ‘vieren’. Wij houden die niet als een wettische sabbat, maar als de dag aan de HEER gewijd.  Je schrijft: “Joden zamelden geen geld op de dag des Heeren”. Hoe kom je tot deze conclusie? En wist je dat er een groot verschil is tussen “de dag des Heeren” en “des Heeren dag”?

  Een hartelijke groet,
  Willem

  Like

  1. Dag Willem.
   Dank voor je moeite om een reactie te plaatsen.
   Ik loop echter tegen een aantal aannames in uw reactie maar ik zal eerst op uw punten ingaan.

   1. Ik zie ze als in eerste instantie apart maar dat ze bijgevoegd worden, zie hiervoor mijn blog: Zo zal heel Israel zalig worden, wat mij betreft heeft dit niet zoveel met het vieren van de sabbat te maken. Jesaja 56 is duidelijk dat de vreemdeling ook mee mag doen met de sabbat

   2. Het nieuwe verbond: U bent zelf op de hoogte dat de wet/onderwijzing niet is afgeschaft. We leven niet meer onder de wet maar onder Jezus. Dat wil zeggen dat we niet door gehoorzaamheid aan de wet gerechtvaardigd kunnen worden. Betekent niet dat het opeens niet meer geldig is, dat is wat anders. Leest u anders mijn blog: God ziet jou als volmaakt, daarin laat ik doorschemeren of de shabbat voor mij vieren of wettisch houden is.

   3. Om eerlijk te zijn vind ik u degene die behoorlijk suggestief is over handelingen 20:7. Waar staat dat de reden is dat ze bij elkaar kwamen om de opstandingsdag van Jezus te vieren. In puntje 5 zegt u: Er staat nergens dat het sabbatsgebod herhaalt wordt. Alsof er wel ergens staat dat we opeens van dag moeten wisselen naar de opstandingsdag van Jezus. Vindt u dit zelf niet een gevalletje: Pot verwijt de ketel?

   4. Sinds wanneer is de bijbel niet meer ons uitgangspunt maar hetgeen wat praktisch is? Dat christenen wereldwijd op zondag samenkomen tegenwoordig hebben we te danken aan Rome. Als er in het NT al zondag gevierd werd dan had Rome dit niet meer hoeven te veranderen toch in de 4e eeuw? Dan waren we in de 1e eeuw al over.

   5. U zegt dat het sabbatsgebod niet herhaalt wordt. Hiervoor verwijs ik naar wat ik schrijf over dit argument: Vaak wordt er gezegd dat er 9 geboden van de 10 worden herhaald en dat het sabbatsgebod niet voorkomt. Enerzijds is dat waar maar als je zegt dat het daarmee af is geschaft kan je de volgende tekst doorstrepen in je bijbeltje:
   2 Korintiërs 3:3 Het is immers openbaar geworden dat u een brief van Christus bent, door onze bediening opgesteld, geschreven niet met inkt, maar door de Geest van de levende God, niet op stenen tafelen, maar op tafelen van vlees, van de harten.
   Wat staat er op de stenen tafelen? De hele thora? Nee! Staan er 9 woorden/geboden op? Nee! Staan er 10 woorden/geboden op? Ja! We gaan het doen door de Geest van God en niet uit wetticisme. De 10 woorden van God worden als het goed is in ons hart geschreven. Dan komt het van binnenuit en is het geen moeten maar een niets liever willen! (Ik heb dit toegevoegd na uw reactie dus het is logisch dat u dat nog niet hebt kunnen lezen op het moment dat u uw reactie plaatste).
   Uw grootste aanname vind ik dat sabbat wettisch is. Dat is hoe je er zelf mee omgaat: Voor mij is de sabbat een geweldig vreugdevol iets. Als het moet ga ik op sabbat gewoon naar de Albert Heijn, Jezus liet zijn discipelen bij uitzondering ook gewoon werken op de sabbat. Het lijkt er wel op alsof u denkt dat ik net zo omga met de sabbat zoals de gemiddelde ultra-orthodoxe Jood dat doet.

   Ik weet het verschil met des Heeren dag en de dag des Heeren, heb het aangepast om verwarring te voorkomen. Bedankt. Geldt ook voor het argument dat Joden geen geld inzamelen op de wekelijkse rustdag. Daar zijn goede aanwijzingen voor maar zeker weten doe ik het niet, heb het zinnetje daarom geschrapt

   In Gods eeuwige Koninkrijk zullen we Sabbat vieren, voor altijd. Waarom is dit niet de Zondag? Heeft u daar wel is over nagedacht?

   Like

 6. Hoi Tobias, met veel interesse heb ik zojuist je bovenstaande blog gelezen en uiteraard ook de reacties eronder. Hoewel ik zelf nog geen ‘eindoordeel’ gevormd heb, begrijp ik je gedachtegang volkomen.
  Wat ik echter niet begrijp is de dagindeling die jij/jullie gebruiken. Vooral in de reacties komt naar voren dat de volgende dag bij zonsondergang begint, maar in mijn ogen (en volgens mij ook van de Bijbel) duurt een dag toch echt van zonsopgang tot zonsopgang. Dat begint al bij het scheppingsverhaal: ,,God keek naar alles wat Hij had gemaakt en zag dat het goed was. Het werd avond en het werd morgen. De zesde dag.” (NBV)
  De opmerking ‘de zesde dag’ slaat duidelijk op de dag die geweest is, aangezien direct daarna de rust van de zevende dag wordt uitgelegd. De scheppingsdag begon dus bij zonsopgang en eindigde bij zonsopgang! Dit komt ook terug bij de opstanding van Jezus. Maria gaat immers direct de volgende dag naar het graf…. in de ochtend!

  Terugkomend op het onderwerp van discussie: Paulus sprak dus op zondagavond ”tot middernacht” en vertrok op maandagochtend (de volgende dag) nadat de zon was opgekomen.

  Ik wens je veel succes en Gods zegen en wijsheid met het bijhouden van deze website. Ik ga proberen om ook de rest te lezen… al zal dat wel even duren, haha

  Met broederlijke groet,

  Reinier Zijl

  Like

  1. Beste Reinier,

   Bedankt voor je bericht.
   Bedankt voor je punt, ik heb het nog niet eerder gehoord. Ik ga proberen tijd te maken om het te onderzoeken wat je zegt.
   Misschien heb je wel gelijk!

   Bedankt en jij ook succes met alles;)

   Broedergroet, Tobias

   Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s