Zondag of Shabbat?

Vreemd hè! Dat er in zoveel kerken elke zondag de 10 woorden/geboden worden voorgelezen dat de Sabbatdag de dag des Heeren is. Dat is net zoiets als dat iemand roept dat we gezond moeten gaan eten maar zelf elke avond in de snackbar te vinden is…

Hoe kan het toch dat voor de meeste christenen de wekelijkse rustdag op de zondag is terwijl de bijbel het duidelijk over de sabbatdag heeft?


10 geboden/woorden nog geldig?

Er zijn mensen die aangeven dat we tien woorden/geboden niet meer gelden voor ons als heidenen (heidenen zijn niet-Israëlieten). Maar als we concluderen dat het niet meer geldt dan mogen we dus ook vloeken, moorden en stelen en noem het maar op. Vaak meent men dan: Ja, maar omdat de Heilige Geest in mij woont wil ik vanuit mezelf niet meer liegen en vloeken. Dat klopt helemaal! Maar waarom geldt dat dan weer niet voor het vierde gebod?

2 Korintiërs 3:3 Het is immers openbaar geworden dat u een brief van Christus bent, door onze bediening opgesteld, geschreven niet met inkt, maar door de Geest van de levende God, niet op stenen tafelen, maar op tafelen van vlees, van de harten.

We weten allemaal dat op de twee stenen tafelen 10 woorden/geboden van God staan. Het verschil is dat het nu niet meer de letter van buitenaf (op steen) is maar op ons hart geschreven is. Waarom maken we hier dan vaak opeens 9 woorden/geboden van? Als het op ons hart wordt geschreven is het geen moeten maar een hartsverlangen om het voor de Heere te doen:)


Samenkomst op eerste dag van de week in Handelingen

In het boek Handelingen lezen we over acht samenkomsten op de sabbat, slechts één keer lezen we dat men samenkomt met op de eerste dag van de week. Gek genoeg is voor velen deze ene keer leidend en laat men de andere acht samenkomsten (op sabbat) links liggen.

Maar we gaan nu kijken naar die ene keer waar men een keer op de eerste dag van de week samenkomt.

Handelingen 20:7 En op de eerste dag van de week, toen de discipelen bijeengekomen waren om brood te breken, sprak Paulus hen toe, omdat hij de volgende dag wilde vertrekken; en hij liet zijn toespraak voortduren tot middernacht.

Overigens staat er ook gewoon bij waarom ze die dag samenkwamen. Let op het woordje ´omdat´, Paulus wilde een dag later vertrekken.

Is het dan heel raar om de dag ervoor het brood te willen breken met broeders en zusters? Het breken van het brood is trouwens niet verbonden aan een bepaalde dag. Het heeft geen bijbelse gronden dat dit per sé in een kerkdienst moet, Jezus zelf stelde het avondmaal tenslotte gewoon in toen Hij samen was met zijn discipelen, niet tijdens een speciale dienst o.i.d.

Daarnaast begint een dag in de bijbel wanneer het bij ons avond is. En uit de context kunnen we opmaken dat de bijeenkomst zeer waarschijnlijk in de avond is geweest:

Handelingen 20:8 En er waren veel lampen in de bovenzaal waar zij bijeenwaren. 9 En een zekere jongeman, zat in het venster en werd door een diepe slaap overmand, doordat Paulus zo lang sprak. Hij viel, door de slaap overmand, van de derde verdieping naar beneden en werd dood opgetild.

Er waren lampen en iemand valt in slaap nadat Paulus heel lang sprak, hoe logisch is het dat dit overdag gebeurd? Dus mochten we echt consequent willen zijn en onze wekelijkse samenkomst op deze tekst baseren, laten we dan vanaf nu op zaterdagavond bijeenkomen…


Samenkomsten op de sabbat in Handelingen

In het boek Handelingen staan veel meer meldingen over het bijeenkomen op de sabbat in het NT dan het bijeenkomen op de eerste dag van de week:

Handelingen 13:44 En op de volgende sabbat kwam bijna heel de stad samen om het Woord van God te horen.

Handelingen 15:21 Want Mozes heeft van oude tijden af in elke stad mensen die hem prediken, want hij wordt elke sabbat in de synagogen voorgelezen.

Handelingen 16:13 En op de dag van de sabbat gingen wij de stad uit, de rivier langs, waar het gebed gewoonlijk plaatsvond; en nadat wij daar waren gaan zitten, spraken wij tot de vrouwen die er samengekomen waren.

Handelingen 17:2 En Paulus ging naar zijn gewoonte bij hen naar binnen en drie sabbatten lang ging hij met hen in gesprek vanuit de Schriften.

Handelingen 18:4 En hij sprak iedere sabbat in de synagoge en probeerde Joden en Grieken te overtuigen.

Let overigens ook op de landen/steden waar christenen samenkwamen op de sabbat:

Handelingen 13:14 En zij gingen vanuit Perge het land door en kwamen in Antiochië in Pisidië; en zij gingen op de dag van de sabbat de synagoge binnen en gingen daar zitten.

Pisidië ligt in het huidige (Zuid-Westen van) Turkije, zeker niet in Israël dus.

Handelingen 16: 12 En vandaar gingen wij naar Filippi, de eerste stad van dit deel van Macedonië, een kolonie. En wij verbleven een aantal dagen in die stad.

Het zal voor niemand onbekend zijn dat Macedonië niet in Israël ligt.

Handelingen 17:1 En zij namen de weg door Amfipolis en Apollonia en kwamen in Thessalonica, waar een synagoge van de Joden was.  

Handelingen 17:4 En sommigen van hen raakten overtuigd en sloten zich bij Paulus en Silas aan, en van de godvrezende Grieken een grote menigte, en van de vooraanstaande vrouwen niet weinigen.

Thessalonica ligt in het noorden van het huidige Griekenland, overigens waren er hier niet alleen Joden aanwezig, zoals u hierboven in vers 4 kunt lezen.


Er staat in het NT nergens een sabbatsgebod.

Dit is helemaal waar. Maar het is goed om te beseffen dat de apostelen toen alleen het eerste/oude testament hadden en daaruit predikten. De brieven van de apostelen waren afhankelijk van de situatie in de gemeentes. Zolang de kwestie van sabbat of zondag niet speelt wordt er ook niks over gezegd dus het is vrij logisch dat er niet over gesproken werd door de apostelen.

Daarnaast staat er ook nergens dat de sabbatdag is afgeschaft, en dat de sabbatdag niet is afgeschaft als rustdag kunnen we opmaken uit o.a. de volgende verzen.

Lucas 23:56 En toen zij teruggekeerd waren, maakten zij specerijen en mirre gereed. En op de sabbat rustten ze overeenkomstig het gebod.

Overeenkomstig het sabbatsgebod rustte men, en dit werd gedaan door gelovigen in Jezus. Het is goed om te beseffen dat men rustte op de sabbat nadat Jezus aan het kruis riep: ´Het is volbracht!´


Rom. 14: Elke dag is gelijk?

Romeinen 14:5 De een acht de ene dag boven de andere dag, maar de ander acht al de dagen gelijk. Laat ieder in zijn eigen geest ten volle overtuigd zijn.

Voor velen is deze tekst een bewijs dat het niet meer uitmaakt of het nu sabbat of zondag is. Op het eerste gezicht is dat ook best begrijpelijk. Helaas wordt er in de meeste gevallen niet naar de context in dit hoofdstuk gekeken.

Het hele hoofdstuk gaat over eten en verdraagzaamheid, zodra het woordje ´dag´ erin voorkomt is men plotseling van mening dat dit dan wel over de wekelijkse rustdag moet gaan.

Het is een mogelijkheid dat dit over vastendagen gaat, dan hebben we namelijk de combinatie van eten en dagen te pakken, deze combinatie is goed te zien in het volgende vers:

Romeinen 14:6 Wie de dag in ere houdt, houdt hem in ere voor de Heere, en wie de dag niet in ere houdt, houdt hem niet in ere voor de Heere. Wie eet, eet voor de Heere, want hij dankt God. En wie niet eet, eet niet voor de Heere, en ook hij dankt God.

Het vasten is geen specifiek gebod (ook niet slecht om te doen) en was vaker een discussiepunt/vraagstuk:

Matteüs 9:14 Toen kwamen de discipelen van Johannes bij Hem en zeiden: Waarom vasten wij en de Farizeeën veel en vasten Uw discipelen niet?

Het zou logisch zijn dat dit over vastendagen gaat maar de eerlijkheid gebied ook te zeggen dat dit geen zekerheidje is. Het is in ieder geval logischer gezien de context dat het over vasten gaat dan over de wekelijkse rustdag.

Overigens zijn er maar weinig mensen die deze tekst als bewijs van afschaffing van de sabbat zien die echt consequent zijn. Vaak doet men wel mee aan niet door de bijbel ingestelde feesten zoals Kerst, dankdag, biddag etc. Als men dan toch van mening is dat alle dagen gelijk zijn zou het een goed idee zijn om dan ook echt alle dagen als gelijk te beschouwen.

Verder gaat het hoofdstuk vooral om elkaar te verdragen en niet te veroordelen:

Romeinen 14:4 Wie bent u, dat u de huisslaaf van een ander oordeelt? Of hij staat of valt, gaat alleen zijn eigen heer aan. Hij zal echter staande gehouden worden, want God is bij machte hem staande te houden.


Sabbat: Een lust of een last?

Als het voor mensen een verplichting is of een moeten dan is de bijbel er duidelijk over, laat jezelf niets opleggen.

Kolossenzen 2: 16 Laat dus niemand u veroordelen inzake eten of drinken, of op het punt van een feestdag, een nieuwe maan of de sabbatten. 20 Als u dan met Christus de grondbeginselen van de wereld bent afgestorven, waarom laat u zich dan, alsof u nog in de wereld leeft, bepalingen opleggen 

Voor velen is deze tekst een bewijs dat de sabbat is afgeschaft, maar dat staat er echter niet. Als men de sabbat gaat vieren vanuit een hartsverlangen om Jezus te volgen is dat hartstikke goed, dan zal de sabbat voor diegenen een lust worden.

Als het voor u een verplichting is, een moeten in plaats van een willen dan zou de sabbat nog wel is een last kunnen worden, de Bijbel zegt hier duidelijk dat we ons dit niet op moeten laten leggen. Vier dan ook alleen de sabbat vanuit een hartsverlangen voor de Heere, nooit uit wetticisme! We mogen onszelf geen ander juk op laten leggen dan het juk van Jezus.

Marcus 2:27 En Hij zei tegen hen: De sabbat is gemaakt ter wille van de mens, niet de mens ter wille van de sabbat.

Voor velen (en ook voor mijzelf) die is de sabbat op zaterdag echter een lust, elke week weer is het een feestdag. De sabbat is gemaakt voor de mens, een prachtig geschenk van God wat we elke week weer uit mogen pakken. Wanneer we zo de sabbat benaderen is het duidelijk dat we niet kunnen spreken van wetticisme.


Voorspelling dat de sabbat (bijna) niet meer gevierd zou worden

Er staat voorspelt in de bijbel dat de bijbelse feesten (hier valt de sabbat ook onder) niet meer gevierd zou worden, het vierde beest uit Daniël zou proberen de tijden en wet van God te veranderen, in het Hebreeuws is het woordje voor feesten/vastgezette tijden van God ´Moadim´

Daniël 7:25b Hij zal erop uit zijn bepaalde tijden en de wet te veranderen

In de grondtekst staat ´Moadim´ in bovenstaand vers. Al in de tweede eeuw na Christus ging men de mist in. In de vierde eeuw kwam het zelfs tot een verbod door de voorgangers van de Rooms-Katholieke kerk. Ze geven dit overigens ook gewoon eerlijk toe:

Twee voorbeelden (er zijn er veel meer) waarin de Rooms Katholieke Kerk het zelf bevestigd:

 1. Van dezelfde kardinaal Gibbons is ook de uitspraak: “De Katholieke Kerk heeft uit hoofde van haar goddelijke zending de dag veranderd van Zaterdag naar Zondag.”
 2. In een Roomse catechismus, die de apostolische zegen van paus Pius X meekrijgt, staat te lezen: “Vraag: Wat is de Sabbatdag? Antwoord: De zaterdag is de Sabbatdag. Vraag: Waarom vieren wij zondag in plaats van de Sabbatdag? Antwoord: We vieren zondag in plaats van de Sabbatdag, omdat de Katholieke Kerk op het Concilie van Laodicea (in het jaar 364) de plechtigheid van de zaterdag op de zondag heeft overgebracht” (Rev. Peter Geiermann; The Convert’s Catechismus of Catholic Doctrine; blz. 659 uit A. de Linge, Daniël een profeet voor onze tijd, blz. 122)

Voor ons gelden maar een paar geboden?

Handelingen 15:29 dat u zich onthoudt van afgodenoffers, van bloed, van het verstikte en van hoererij. Als u zich ver van deze dingen houdt, zult u juist handelen. Vaarwel.

Bovenstaand vers wordt ook nog wel is gebruikt als ´argument´. Meestal vergeten we hier ook de context bekijken:

Handelingen 15:1 En enigen die uit Judea gekomen waren, leerden de broeders: Als u niet besneden wordt volgens het gebruik van Mozes, kunt u niet zalig worden.

Men had het hier over dat de besnijdenis noodzakelijk is om zalig te worden, dit is natuurlijk onzin en het is dan ook logisch dat Paulus hier sterk tegen ageert.

Handelingen 15:5 Maar, zeiden zij, er zijn er enigen opgestaan onder de aanhangers van de sekte van de Farizeeën die gelovig zijn geworden, die zeggen dat men hen moet besnijden en moet gebieden de wet van Mozes in acht te nemen.

Sektarische neigingen zijn elkaar de dingen opleggen. Men is gelovig geworden maar had een tijdje in een sekte gezeten, ze namen hun achtergrond met zich mee. En dat was uiteraard niet helemaal de bedoeling.

Handelingen 15:19 Daarom ben ik van oordeel dat men het hun die zich uit de heidenen tot God bekeren, niet lastig moet maken

Ook dit is een heel belangrijk stukje context en ook heel logisch. Het gaat over mensen die kort geleden zich hebben bekeert.

Als er iemand tot geloof komt is het toch logisch dat je niet met een heel wetboek aan komt zetten? Laat diegene eerst rustig groeien in het gelovig en zorgen dat Jezus een heel stevig fundament is geworden voordat je met dit soort zaken aan komt. Die wijsheid is in het tweede testament niet veel anders dan vandaag de dag.

Als dit voor ons leidend zou zijn moeten we overigens ook de conclusie trekken dat het voor ons is toegestaan om te vloeken, te moorden, te stelen enz.


Sabbatdag: De enige dag die van God een aparte naam krijgt.

Overigens zou het ons tot nadenken moeten stemmen dat de sabbatdag de enige dag van de week is die van God een naam krijgt. In het Hebreeuws wordt gesproken over dag één, dag twee, dag drie, dag vier, dag vijf, dag zes, en dan geen dag zeven maar Sabbat!

Blijkbaar is de sabbat voor God zo belangrijk dat deze een aparte naam krijgt.


Sabbatsprincipes toegepast op andere dagen

Hebben we er ook wel is over nagedacht hoe krom het is dat veel mensen die niet achter de sabbat staan wel de sabbatsprincipes hanteren zoals: Niet kopen/verkopen of rusten. Als men vrij is van de sabbat is men ook vrij van de wetten/principes. Die gelden alleen op de sabbat. In geen enkel geval op een andere dag.

Waarom denkt men wel vrij van de sabbat te zijn maar niet van de principes?


Mogen we ons niet meer aan dagen houden?

Galaten 4:10 U houdt zich aan dagen, maanden, tijden en jaren. 11 Ik vrees voor u dat ik mij misschien tevergeefs voor u heb ingespannen.

Bovenstaand vers wordt ook vaak gebruikt als ´argument´. Maar als we de context bekijken is er niets minder waar dat dit een argument is.

Galaten 4:8 Maar destijds, toen u God niet kende, diende u hen die van nature geen goden zijn;

De vergelijking wordt getrokken met de tijd waarin men God nog niet kende en de afgoden diende.

Galaten 4:9 en nu u God kent, ja wat meer is, door God gekend bent, hoe kunt u weer terugkeren naar de zwakke en arme grondbeginselen, die u weer van voren af aan wilt dienen?

Het gaat over terugkeren naar wat men deed voordat men tot geloof kwam. Deze tekst zou eerder een argument moeten zijn om ons te onthouden van dagen met een occulte oorsprong, zoals kerst, sinterklaas, halloween etc.


Ging Jezus de mist in?

Jezus heeft het over moeilijkheden die gaan komen in Mattheus 24, moeilijkheden die na de opstanding van Jezus zouden plaatsvinden:

Matteüs 24:20 En bid dat uw vlucht niet zal plaatsvinden in de winter en ook niet op een sabbat.

Ongeacht de discussie of dit over de jaren 70 gaat of dat dit nog moet gaan gebeuren, wat vaststaat is dat dit veel later zou gebeuren dan de dag dat Jezus opstond uit de dood. Dus Jezus ging er gewoon vanuit de sabbat geldig bleef, dit in tegenstelling tot aannames waar veel christenen zich heden ten dage op baseren

Velen mensen willen doen laten geloven dat de reden van de zondagsviering is is dat Jezus opgestaan zou zijn op de eerste dag. In dat geval moet men ook eerlijk zijn en hier concluderen dat Jezus de mist in ging en hier een fout maakte door het hier over de sabbat te hebben en niet over de zondag.

Sommigen willen doen geloven dat deze tekst dan alleen voor Joden geld, in dat geval moet je dus concluderen dat er een verschil zit tussen een messiaanse Jood en een christen wat voor 100 procent in strijd is met Efeze 2, Romeinen 11 en Romeinen 9 i.c.m. Hosea 1.

Is de Sabbat Joods?

De sabbat is niet Joods (2 stammen), wel in eerste instantie aan Israël (12 stammen) gegeven. De sabbat is van God en niet van de Joden.

Het is voor Jood en heiden, dit wordt bevestigd in de volgende teksten:

Jesaja 56

3 Laat de vreemdeling die zich bij de HEERE gevoegd heeft, niet zeggen:
De HEERE heeft mij geheel en al van Zijn volk gescheiden;
laat de ontmande niet zeggen:
Zie, ik ben maar een dorre boom.
4 Want zo zegt de HEERE
over de ontmanden die Mijn sabbatten in acht nemen,
verkiezen wat Mij behaagt,
en vasthouden aan Mijn verbond:
5 Ik zal hun in Mijn huis en binnen Mijn muren een plaats en een naam geven,
beter dan die van zonen en dan die van dochters;
een eeuwige naam zal Ik ieder van hen geven,
een naam die niet uitgewist zal worden.
6 En de vreemdelingen die zich bij de HEERE voegen
om Hem te dienen en om de Naam van de HEERE lief te hebben,
om Hem tot dienaren te zijn;
allen die de sabbat in acht nemen, zodat zij hem niet ontheiligen,
en die aan Mijn verbond vasthouden:
7 hen zal Ik ook brengen naar Mijn heilige berg,
en Ik zal hen verblijden in Mijn huis van gebed.
Hun brandoffers en hun slachtoffers zullen welgevallig zijn op Mijn altaar.
Want Mijn huis zal een huis van gebed genoemd worden voor alle volken.

Daarnaast wordt het duidelijk dat de Sabbat genade is, gemaakt voor de mens, niet voor alleen de Jood dus:

Markus 2
27 En Hij zei tegen hen: De sabbat is gemaakt ter wille van de mens, niet de mens ter wille van de sabbat.

 

25 Comments

 1. Ik ben het bijna met alles eens . Maar van dat Paulus de volgende dag op reis gaat. Is gewoon op zondag. Op zaterdagavond begint de eerste dag . Daarom viel ook die jongen door slaap overmand uit het raam. Paulus sprak ‘avonds en ging de volgende morgen op reis.

  Liked by 1 persoon

    1. Nee. Want ik ben bezig met een nieuwe updaten en die komt ook op de site. anders circuleren er teveel versies.
     je mag een link leggen naar de pagina.zodat mensen steeds de laatste versie kunnen downloaden.
     Misschien ga ik nog boekversies drukken. volgend jaar. voorlopig ontbreekt het mij aan financiën

     Like

   1. Goed lezen:
    Handelingen 20:7
    ‭Toen wij nu op de eerste dag van de week vergaderd waren om brood te breken, sprak Paulus, die de volgende dag zou vertrekken, hen toe en rekte zijn rede tot middernacht.‭

    Ze waren op de 1e dag samen en Paulus zou de volgende dag (dat is de 2e) vertrekken. Dus niet pas na middernacht werd het de 1e dag, maar daarvoor al. Ik snap niet zo goed hoe men het anders wil lezen.

    Like

    1. in de Bijbel begint de dag bij zonsondergang en eindigt bij zonsondergang van de volgende dag. Naar Genesis 1 ” het was avond geweest …”
     De bijeenkomst begon kennelijk bij zonsondering en ging de hele nacht door. Paulus vertrok in de morgenstond (vs 11) – dus nog steeds de 1e dag der week, zondag.
     Als voor Paulus zondag de sabbat geworden was, dan had hij zijn reis afgelast tot zonsondergang, want joden reisden niet op sabbat.
     In de eerste christrngemeente waren de gelovigen gewend “dagelijks” bijeenkomsten te houden en “het brood te breken” , maar sabbat was voor eredienst en evangelisatie, immers het was “naar het gebod” een werkvrije dag. Zoek in Handelingen met zoekwoord dagelijks en sabbat.
     De RK kerk klaagt de protestantse kerken aan vanwege de geschiedvervalsing die zij plegen. De kerk claimt immers de verandering van Gods vierde gebod en beweert dat juist vanwege het zich houden aan de katholieke instelling van de zondag, de Reformatie geen geloofwaardigheid heeft gehad. En je ziet het: op 31 oktober jl. is de Reformatie tot ordinaire kerk rebellie verklaard. Zondag is de heilige dag van de kerk van Rome (zoals er nog meer heilige dagen door de kerk zijn benoemd); DE zaterdag is de dag van de God, die hemel en aarde gemaakt heeft. Welke God dien je?
     lees mijn boek als je een beetje onvoorbeoordeeld kunt zijn.
     De geschiedenis van de christelijke kerk en de seculiere geschiedenis bewijzen de onrechtmatigheid van zondagsheiliging.
     Ik wens je een gezegende Sabbat van de Heer.

     Like

     1. Dat de bijeenkomst voor christenen van de eerste gemeenten in het boek Handelingen ‘kennelijk bij zonsondergang begon’ is misschien iets te kort door de bocht (uitzonderingen daargelaten)? Wanneer je kijkt naar de Messiaanse gemeenten (en Zevendedagsadventisten) of de diensten van orthodox- en liberale joodse gemeenschappen dan vinden deze plaats op de zaterdag(ochtend). Alleen al vanuit praktisch oogpunt voor mensen met gezinnen. Breng jij je kinderen mee naar een avonddienst welke wel 3 uur kan duren. En wanneer heb je als man tijd om te eten na een lange werkdag? Alleen bij de joden geldt op shabbat een korte vrijdagavonddienst met de zegeningen (Mincha), inwijding van de rustdag (Kabbalat Shabbat) en de Shema. Pas op de zaterdag beginnen de sjachariet (de lange dienst; lees Handelingen 13:14-15) en afsluitend de haftara.

      Like

      1. @ Willem. Ik kan het net als jou ook niet uit de tekst halen dat de dienst na zonsondergang begint maar verder is deze tekst hoe je het ook wend of keert nooit een argument voor de zondagsheiliging, ook al wordt het wel als argument gebruikt…

       Like

      2. Hoi Willem ik wil ingaan op twee uitspraken van jou”:
       “Alleen bij de joden geldt op shabbat een korte vrijdagavonddienst met de zegeningen (Mincha), inwijding van de rustdag (Kabbalat Shabbat) en de Shema. Pas op de zaterdag beginnen de sjachariet (de lange dienst; lees Handelingen 13:14-15) en afsluitend de haftara”

       Ook in Israël kon het volk niet elke vrijdagavond een bijeenkomst bezoeken. Dat neemt niets weg van het tijdstip waarop de Dag der Voorbereiding eindigde en de sabbat aanbrak (zie Lucas23:54). “Sabbatopening”, zoals de joden en sabbatvierende christenen het noemen (ik ben zevendedagsadventist), vond en vindt in het gezin plaats, en in de morgen ging en ga je naar de tempel/synagoge/kerk, zoals ook Jezus dat elke sabbat pleegde te doen. Hij is voorbeeld geweest voor de discipelen en apostelen – Paulus “leerde het evangelie aan de joden, elke sabbat in de tempel of de synagoge. Hij is voorbeeld voor ons.

       “En wanneer heb je als man tijd om te eten na een lange werkdag?” Als christen leer je je leven in te richten met God en Zijn aanspraken op jou, in het middelpunt. Dan organiseer je je werk zodanig dat je op vrijdag in de winter eerder vrij bent, en de zomer bv langer doorwerkt – ik weet niet iedereen heeft de luxe van flexibele werktijden, maar je moet er als gelovige alles aan doen om Gods eisen en geboden op de eerste plaats et zeten, zoals je het ook met de andere 9 doet.

       Ik raad je nogmaals aan mijn gratis E-book te lezen. Het is puur “wat staat er, hoe leest gij”.

       Like

     2. Handelingen 20:7
      ‭Toen wij nu op de eerste dag van de week vergaderd waren om brood te breken, sprak Paulus, die de volgende dag zou vertrekken, hen toe en rekte zijn rede tot middernacht.‭

      Als je je lezing van dagen op het eerste gedeelte toepast, dan ook op het tweede. Er staat dat Paulus de volgende dag zou vertrekken. Dus niet nog steeds de 1e dag van de week, maar de 2e. Volgende dag is toch niet dezelfde dag? Verder heb ik niet beweerd dat Paulus de zondag als shabbat zag. Dat zie ik namelijk zelf ook niet zo. De shabbat is nooit veranderd, maar is in de eerste plaats aan Israël gegeven.

      Like

      1. @Jelle. Sluit me hierbij aan. De volgende dag is duidelijk niet dezelfde dag. Maar gelukkig zie je zelf in dat de zondagsheiliging niet bijbels is, dan ben je aan een heel eind. Wat betreft dat het aan Israël is gegeven heb je gelijk maar ik heb je ook wel is verwezen naar Jesaja 56, die tekst maakt duidelijk dat het niet alleen voor Israël is. Ik denk dat het vergelijkbaar is met het hele evangelie. Dat was eerst voor de Jood en later ook voor de Griek. Overigens zullen we in Zijn Koninkrijk allemaal sabbat vieren dus wat houd een mens tegen om daar nu al vast niet mee te beginnen?

       Like

     3. @Ingrid, Je hebt helemaal gelijk dat de zondag afkomstig is van Rome, en de sabbat van de Allerhoogste!:) Je hoeft alleen maar te googelen wanneer men over is gegaan van zondag en sabbat en op welke manier. Hoeveel sabbatsvierders zijn er op de brandstapels beland? Dan weet je al direct dat dit niet van God is…

      Like

 2. Maar waarom onderscheidt je de 10 geboden van de rest van de wet uit het oude testament? Er is niks wat al deze(honderden) wetten onderscheidt van de 10 geboden. De 10 geboden zijn niet specialer dan de rest van de wetten. Als je de wet zo belangrijk vindt dat moet je zelf ook geen onderscheidt maken. Dit zou niet betekenen dat je je bijv ook moet houden aan wetten zoals stenigen?

  Ten tweede vraag ik mij af wat je neemt als definite van Zondag. De astronomische definitie zoals we die nu kennen was helemaal niet dezelfde definitie als in de tijd toen de bijbel geschreven werd. Dus onze zaterdag nu zouden helemaal uit syncroom kunnen lopen met zaterdag van de bijbelse tijd. Wat hanteer je als definitie?

  Like

  1. Beste SDF,

   Bedankt voor je reactie.

   De 10 woorden hebben duidelijk wel een specialere rol dan de andere wetten.
   God schreef deze niet voor niets eigenhandig in de 2 stenen.
   Daarnaast werden alleen de 10 geboden meegenomen in de ark des verbonds.

   Verder onderzoek ik de overige wetten gewoon beetje bij beetje i.c.m. het Nieuwe testament.
   Sommige zijn niet meer geldig volgens het NT
   Sommige zijn geen must voor God als je iets laat ten behoeve van Evangelisatie
   Sommige mag je zelfs niet doen als je daarmee geen aanstoot bent voor een ander.
   Sommige zijn niet meer van toepassing omdat we in een situatie zitten waar de wetten geen functie meer hebben.
   Sommige wetten zijn alleen voor een bepaalde doelgroep in het OT (bijv. priesters)

   Je hebt gelijk dat onze kalender niet 100 procent synchroon loopt met de bijbelse kalender.
   Alleen al dat toen een dag voorbij was na zonsondergang en bij ons pas om 0:00 uur.
   Ik probeer zo dicht mogelijk bij het bijbelse te blijven dus ik vier shabbat van vrijdagavond tot en met zaterdagavond.
   Verder is het een punt van gehoorzaamheid aan God, dat is het belangrijkste.

   Als het goed is worden de wetten in je hart geschreven. Dan wil je niets anders meer dan ze opvolgen.
   Bij de één gaat het sneller dan de ander of in een andere volgorde.
   Alles op Zijn tijd!

   Like

 3. Goed om te horen dat je op de hoogte bent van het verschil van de zaterdag van nu en vroeger.

  Wat betreft de 10 geboden. De wet van Mozus was ook gewoon in de Ark. Je zou kunnen beargumenteren dat God de wet van Mozus ook indirect geschreven heeft via Mozus. Maar nog belangrijker is dat het niet om het materialistische van de wetten gaat in steen of boek maar om de ontologische waarde van de wetten.

  Zelf denk ik dat we in PKN kerken de 10 geboden nog voorlezen omdat deze praktisch zijn. In het NT wordt benoemd dat we vrij zijn van de wet. Dit betekend dat er geen wetten meer zijn voor christenen. Echter zijn de 10 geboden behouden omdat 9 van de 10 wetten herhaald worden in het nieuwe testament. Echter wordt over de zondagswet niks expliciet gezegd in het NT, daarom wordt deze wet flexibel geinterpreteerd.

  Like

  1. Als het goed is is de wet voor ons niet meer in steen maar in ons hart geschreven, daar zul je ongetwijfeld over op de hoogte zijn. De twee stenen tafelen zullen in ons hart worden gegrift, niet door de letter maar door de Geest van God, zie bijv. 2 Korinthe 3:
   3 Het is immers openbaar geworden dat u een brief van Christus bent, door onze bediening opgesteld, geschreven niet met inkt, maar door de Geest van de levende God, niet op stenen tafelen, maar op tafelen van vlees, van de harten.
   Over de zondagswet wordt inderdaad niets gezegd, dat is ook logisch want de zondag is helemaal geen bijbelse wet.

   Kolossenzen 2 is echter heel duidelijk.
   Als we de waarschuwingen voor de menselijke bepalingen in acht hadden genomen waren we nooit van de shabbat afgeweken en hadden de christenen het gezag van Rome niet boven het gezag van de bijbel gezet. Het zelfde geldt voor de zogenaamde christelijke feesten die gevierd worden en de meeste bijbelse feesten laten we voor wat het is.

   Verder is de bijbel erg duidelijk dat we ons moeten afhouden van hoererij (ontrouw) t.o. God. De zondagsheiliging is heel duidelijk het maken van eigen wetten en die van God in de wind slaan. Hoe ontrouw kan een mens zijn?

   Verder hoop ik dat je enigszins op de hoogte bent over de verantwoordelijken voor het veranderen van de shabbat naar zondag. Er ligt niets anders dan pure haat t.o. God aan ten grondslag. Daar dienen we ons verre van te houden

   Like

 4. Wellicht is het verstandig om de ideologie van een ander niet te bestempelen als haat en ontrouw naar dezelfde God. Jammer dat jouw ideologie verdrijf opzoekt door over haat en ontrouw te spreken van iemand anders zijn opvattingen over de bijbel. Het zou toch mooier zijn als we elkaar accepteren als christenen en samen op zoek gaan naar dezelfde God.

  Like

  1. Heb je er wel is in verdiept? Welke redenen er aan ten grondslag liggen? Dat is niet anders dan het werk van de hoer van babylon waar Openbaringen het over heeft. Dit is goed om is mee te beginnen: https://www.youtube.com/watch?v=wWEznpaBPuo&t=6s

   Verder kan dit ook aangeraden worden: Van shabbat naar zondag: https://www.bol.com/nl/p/van-sjabbat-naar-zondag/1001004001991450/
   De schrijver heeft gestudeerd aan het vaticaan en heeft dus inside information.

   Ben benieuwd of je na dit boek en filmpje en evt. nog ander studiemateriaal dezelfde mening hebt.

   Onderzoekt alles en behoud het goede.
   Niet onderzoekt alles en doet u maar wat u goed en/of fijn lijkt

   Like

 5. Hoi Tobias,

  Een korte reactie nav bovenstaande post. Met dit soort onderwerpen neem ik als uitgangspunt: in hoofdzaken eenheid, in bijzaken vrijheid, in alles liefde. Zie het dus niet als een aanval.

  Wat betreft je hermeneutiek kloppen er een aantal dingen niet.

  1. Zie je Israël (Gods verbondsvolk) en de Gemeente als aparte dispensaties?

  2. De Gemeente is ontstaan op Pinksterdag. We staan onder een nieuw verbond welke lijnrecht tegenover de bediening van de letter en de dood staat (Rom. 7:6, 2 Kor. 3:6-8, Gal. 3:1-2, Joh. 1:7).

  3.Je uitleg over Hand. 20:7 is wat suggestief. Lees nog eens Hand. 20:7-11. Zonder hier al te diep op in te gaan kunnen we vaststellen dat de 7e dag de rustdag/sabbat (zaterdag) is, de 1e van de week de zondag. De discipelen kwamen op de 1e dag van de week samen om het brood te breken, de dag dat onze Verlosser is opgestaan (Matth. 28:1-7;Mark. 16:1-8; Luk. 23:56-24:6). Op de opstandingsdag kwamen de eerste christenen in Handelingen bij elkaar om te denken aan hun Heer die zijn leven gegeven had, maar die ook de dood had overwonnen. Bij de tekenen van brood en wijn dachten ze aan Zijn lijden en sterven en aan Zijn opstanding. Zo kwam Paulus in Troas met de discipelen samen op de 1e dag van de week om het brood te breken (zondag) en hen toe te spreken (omdat hij de volgende dag, op maandag, wilde vertrekken opdat hij haast had omdat hij op de Pinksterdag in Jeruzalem wilde zijn). Het breken van het brood in vers 11 is niet het avondmaal (dat doen we tenslotte samen). Het brood werd hier door Paulus persoonlijk gebruikt om weer op krachten te komen. Vervolgens heeft hij zijn toespraak vervolgd tot aan de dageraad en is toen vertrokken. Vergeet niet dat de zondag voor veel gelovigen een gewone werkdag was. Het is best mogelijk dat Eutychus er al een dag van hard werken op had zitten en erg vermoeid was tijdens de toespraak van Paulus. Daarnaast vind ik je uitleg van v. 8 wat kort door de bocht. Wellicht was het een tochtige, slecht verlichte ruimte. Daarnaast kon het in die tijd van het jaar nog aardig koud zijn.

  4. We hebben geen sabbatsgebod, maar bezitten wel een bijzondere dag die we aan God mogen wijden: de 1e dag van de week. Op die dag komen christenen wereldwijd samen om te denken aan onze opgestane HEER. Dan wijden we die dag aan Hem. Wanneer we in landen als NL leven waar we op die dag vrij hebben dan mogen we dat als een bijzondere zegen van de HEER ervaren en die dag op gepaste wijze doorbrengen. Christenen die bijv. leven in een moslimland zullen gedwongen zijn op die dag gewoon hun werk te doen. Er zijn er die dan ‘s morgens vroeg of ‘s avonds na het werk samenkomen om de christelijke bijeenkomst te houden tot eer van God en tot zegen van henzelf.

  5. In het Nieuwe Testament worden alle geboden herhaald behalve het sabbatsgebod. Lees Kor. 2:16 en idd ook Rom. 14: 5, 6 + Gal. 4:10. In het Nieuwe Testament wordt de nadruk gelegd op de 1e van de week, de zondag. Op die dag stond Christus op (Mk. 16:9); op die dag verscheen Hij te midden van de discipelen (Joh, 20:19, 26), op die dag brak men het brood (vieren van het avondmaal Hand. 20: 7, 1, 1 Kor. 11:20) en ook Paulus erkent het bijzondere karakter van die dag door te bepalen dat men het geld voor een collecte op die dag moest klaarleggen of afzonderen (1 Kor. 16:2). Vandaar dus dat veel christenen de zondag ‘vieren’. Wij houden die niet als een wettische sabbat, maar als de dag aan de HEER gewijd.  Je schrijft: “Joden zamelden geen geld op de dag des Heeren”. Hoe kom je tot deze conclusie? En wist je dat er een groot verschil is tussen “de dag des Heeren” en “des Heeren dag”?

  Een hartelijke groet,
  Willem

  Like

  1. Dag Willem.
   Dank voor je moeite om een reactie te plaatsen.
   Ik loop echter tegen een aantal aannames in uw reactie maar ik zal eerst op uw punten ingaan.

   1. Ik zie ze als in eerste instantie apart maar dat ze bijgevoegd worden, zie hiervoor mijn blog: Zo zal heel Israel zalig worden, wat mij betreft heeft dit niet zoveel met het vieren van de sabbat te maken. Jesaja 56 is duidelijk dat de vreemdeling ook mee mag doen met de sabbat

   2. Het nieuwe verbond: U bent zelf op de hoogte dat de wet/onderwijzing niet is afgeschaft. We leven niet meer onder de wet maar onder Jezus. Dat wil zeggen dat we niet door gehoorzaamheid aan de wet gerechtvaardigd kunnen worden. Betekent niet dat het opeens niet meer geldig is, dat is wat anders. Leest u anders mijn blog: God ziet jou als volmaakt, daarin laat ik doorschemeren of de shabbat voor mij vieren of wettisch houden is.

   3. Om eerlijk te zijn vind ik u degene die behoorlijk suggestief is over handelingen 20:7. Waar staat dat de reden is dat ze bij elkaar kwamen om de opstandingsdag van Jezus te vieren. In puntje 5 zegt u: Er staat nergens dat het sabbatsgebod herhaalt wordt. Alsof er wel ergens staat dat we opeens van dag moeten wisselen naar de opstandingsdag van Jezus. Vindt u dit zelf niet een gevalletje: Pot verwijt de ketel?

   4. Sinds wanneer is de bijbel niet meer ons uitgangspunt maar hetgeen wat praktisch is? Dat christenen wereldwijd op zondag samenkomen tegenwoordig hebben we te danken aan Rome. Als er in het NT al zondag gevierd werd dan had Rome dit niet meer hoeven te veranderen toch in de 4e eeuw? Dan waren we in de 1e eeuw al over.

   5. U zegt dat het sabbatsgebod niet herhaalt wordt. Hiervoor verwijs ik naar wat ik schrijf over dit argument: Vaak wordt er gezegd dat er 9 geboden van de 10 worden herhaald en dat het sabbatsgebod niet voorkomt. Enerzijds is dat waar maar als je zegt dat het daarmee af is geschaft kan je de volgende tekst doorstrepen in je bijbeltje:
   2 Korintiërs 3:3 Het is immers openbaar geworden dat u een brief van Christus bent, door onze bediening opgesteld, geschreven niet met inkt, maar door de Geest van de levende God, niet op stenen tafelen, maar op tafelen van vlees, van de harten.
   Wat staat er op de stenen tafelen? De hele thora? Nee! Staan er 9 woorden/geboden op? Nee! Staan er 10 woorden/geboden op? Ja! We gaan het doen door de Geest van God en niet uit wetticisme. De 10 woorden van God worden als het goed is in ons hart geschreven. Dan komt het van binnenuit en is het geen moeten maar een niets liever willen! (Ik heb dit toegevoegd na uw reactie dus het is logisch dat u dat nog niet hebt kunnen lezen op het moment dat u uw reactie plaatste).
   Uw grootste aanname vind ik dat sabbat wettisch is. Dat is hoe je er zelf mee omgaat: Voor mij is de sabbat een geweldig vreugdevol iets. Als het moet ga ik op sabbat gewoon naar de Albert Heijn, Jezus liet zijn discipelen bij uitzondering ook gewoon werken op de sabbat. Het lijkt er wel op alsof u denkt dat ik net zo omga met de sabbat zoals de gemiddelde ultra-orthodoxe Jood dat doet.

   Ik weet het verschil met des Heeren dag en de dag des Heeren, heb het aangepast om verwarring te voorkomen. Bedankt. Geldt ook voor het argument dat Joden geen geld inzamelen op de wekelijkse rustdag. Daar zijn goede aanwijzingen voor maar zeker weten doe ik het niet, heb het zinnetje daarom geschrapt

   In Gods eeuwige Koninkrijk zullen we Sabbat vieren, voor altijd. Waarom is dit niet de Zondag? Heeft u daar wel is over nagedacht?

   Like

 6. Hoi Tobias, met veel interesse heb ik zojuist je bovenstaande blog gelezen en uiteraard ook de reacties eronder. Hoewel ik zelf nog geen ‘eindoordeel’ gevormd heb, begrijp ik je gedachtegang volkomen.
  Wat ik echter niet begrijp is de dagindeling die jij/jullie gebruiken. Vooral in de reacties komt naar voren dat de volgende dag bij zonsondergang begint, maar in mijn ogen (en volgens mij ook van de Bijbel) duurt een dag toch echt van zonsopgang tot zonsopgang. Dat begint al bij het scheppingsverhaal: ,,God keek naar alles wat Hij had gemaakt en zag dat het goed was. Het werd avond en het werd morgen. De zesde dag.” (NBV)
  De opmerking ‘de zesde dag’ slaat duidelijk op de dag die geweest is, aangezien direct daarna de rust van de zevende dag wordt uitgelegd. De scheppingsdag begon dus bij zonsopgang en eindigde bij zonsopgang! Dit komt ook terug bij de opstanding van Jezus. Maria gaat immers direct de volgende dag naar het graf…. in de ochtend!

  Terugkomend op het onderwerp van discussie: Paulus sprak dus op zondagavond ”tot middernacht” en vertrok op maandagochtend (de volgende dag) nadat de zon was opgekomen.

  Ik wens je veel succes en Gods zegen en wijsheid met het bijhouden van deze website. Ik ga proberen om ook de rest te lezen… al zal dat wel even duren, haha

  Met broederlijke groet,

  Reinier Zijl

  Like

  1. Beste Reinier,

   Bedankt voor je bericht.
   Bedankt voor je punt, ik heb het nog niet eerder gehoord. Ik ga proberen tijd te maken om het te onderzoeken wat je zegt.
   Misschien heb je wel gelijk!

   Bedankt en jij ook succes met alles;)

   Broedergroet, Tobias

   Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s