De liefdeloosheid van Jeremia!

In dit blog wil ik jullie meenemen naar Jeremia 7, een hoofdstuk dat er niet om liegt. Hopelijk kunnen wij hier allemaal een persoonlijke les uit halen en brengt het ons dichter bij de Allerhoogste, onze liefdevolle Vader die zeer intens is begaan met ons doen en laten! Er worden korte metten gemaakt met wettelozen en met het vereren van dingen die afkomstig zijn van de Baäl dienst. Veroorzaakt Jeremia hier niet heel veel verwarring mee? Zaait hij geen onrust wat mensen verder van God afbrengt? Is dit niet wel heel liefdeloos? God is toch een God van liefde? Hoe kan Jeremia dan ooit zo van leer trekken? Dit is toch niet de manier?! Oordeelt u zelf waarom Jeremia deze woorden spreekt.

Lees hier het volledige hoofdstuk: https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/jeremia/7/

Wat spreekt God tegen Jeremia? Vers 2: Ga in de poort van het huis van de HEERE staan, en predik daar dit woord, en zeg: Hoor het woord van de HEERE, heel Juda, u die door deze poorten binnengaat om zich voor de HEERE neer te buigen.

Wat moet Jeremia spreken tegen het volk? Vers 3: Zo zegt de HEERE van de legermachten, de God van Israël:   Laat uw wegen en uw daden goed zijn, dan laat Ik u wonen in deze plaats. 4. Stel uw vertrouwen niet op bedrieglijke woorden: De tempel van de HEERE, de tempel van de HEERE, de tempel van de HEERE is dit! 5. Als u echter uw wegen en uw daden werkelijk betert, als u werkelijk   recht doet tussen iemand en zijn naaste, 6 als u de vreemdeling, de wees en de weduwe niet onderdrukt, geen onschuldig bloed in deze plaats vergiet, en geen andere goden achternagaat, uzelf ten kwade, 7. dan zal Ik u in deze plaats, in het land dat Ik uw vaderen gegeven heb, laten wonen, eeuw uit en eeuw in. 

Bovenstaande verzen zijn kort samengevat: Een oproep om het goede te doen, Waarom was deze oproep nodig? Dat blijkt uit de volgende verzen: 8 Zie, u vertrouwt op bedrieglijke woorden, die niet van nut zijn. 9 Stelen, doodslaan, overspel plegen, valse eden afleggen, reukoffers brengen aan de Baäl, andere goden achternagaan, die u niet gekend hebt, 10 en dan voor Mijn aangezicht komen staan in dit huis waarover Mijn Naam is uitgeroepen, en zeggen: Wij zijn gered – om al deze gruweldaden te doen?

God beschuldigd het volk nogal van het e.e.a: 

 1. Het vertrouwen op woorden die niet de waarheid zijn.
 2. Stelen
 3. Doodslaan
 4. Overspel
 5. Afleggen van valse eden
 6. Afgoderij en hier offers aan brengen, onder deze goden is in ieder geval de Baäl
 7. Samenkomen in het huis van God en zeggen: Wij zijn gered!

Wat vindt God hier van en wat zijn de gevolgen? 15 Ik zal u van voor Mijn aangezicht wegwerpen, zoals Ik al uw broeders weggeworpen heb, heel het nageslacht van Efraïm. 16 En u,   bid niet voor dit volk, hef voor hen geen geroep of gebed aan, dring niet bij Mij aan, want Ik zal niet naar u luisteren. 17 Ziet u niet wat zij doen in de steden van Juda en op de straten van Jeruzalem? 18 De kinderen sprokkelen hout, de vaders steken het vuur aan en de vrouwen kneden deeg om offerkoeken te maken voor de   koningin van de hemel. Zij gieten plengoffers uit voor andere goden, zodat zij Mij tot toorn verwekken. 19 Verwekken zij Mij tot toorn? spreekt de HEERE. Doen zij het zichzelf niet aan,   tot schande van hun eigen gezicht? 20 Daarom, zo zegt de Heere HEERE: Zie, Mijn toorn en grimmigheid zullen uitgegoten worden over deze plaats, over de mensen en over de dieren, over de bomen op het veld en over de vruchten van het land. Die zullen branden en niet geblust worden. 21 Zo zegt de HEERE van de legermachten, de God van Israël:   Voeg uw brandoffers toe aan uw slachtoffers, eet vlees, 22 want Ik heb met uw vaderen op de dag dat Ik hen uit het land Egypte leidde, niet gesproken en hun evenmin iets geboden over zaken die betrekking hebben op brandoffers en slachtoffers.

Schrikbarend, God vindt dit zo erg dat Hij het volk o.a. duidelijk maakt dat:

 • God mensen zal wegwerpen van Zijn aangezicht
 • Jeremia niet moet bidden voor het volk omdat Hij het gebed niet zal verhoren, welke redenen noemt God tegen Jeremia hiervoor
  • Het vereren van de koningin van de hemel, wie is dit? Met de koningin van de hemel wordt Astarte, de zonnegodin bedoeld. De vrouw van de oprichter van Babel/Babylon (waar de Baäldienst uit is ontstaat), de tot zonnegod verheven Nimrod. Nimrod, Semiramis (andere naam voor Astarte) en Tammuz(zoon van Nimrod en Astarte) werden door velen gezien als een God. Vandaar dat over koningin van de hemel gesproken wordt, kortom: afgoderij
 • Gods toorn zal komen, het land zal laten branden zonder dat dit geblust wordt.
 • Dat God nergens heeft geboden om deze offers te brengen.

Gelukkig doet God ook een belofte voor degenen die wel doen wat Hij geboden heeft

23 Maar deze zaak heb Ik hun geboden:   Luister naar Mijn stem.   Dan zal Ik u tot een God zijn, en ú zult Mij tot een volk zijn. Bewandel heel de weg die Ik u gebieden zal en het zal u goed gaan.

Gelijk daarna geeft God ook aan dat het volk die belofte in de wind sloeg:

 24 Maar zij hebben niet geluisterd en hun oor niet geneigd, maar ze gingen in hun eigen opvattingen voort overeenkomstig hun   verharde, boosaardige hart.     Zij gingen achterwaarts en niet voorwaarts. 25 Vanaf de dag dat uw vaderen uit het land Egypte vertrokken zijn tot op deze dag, zond Ik elke dag, vroeg en laat   al Mijn dienaren, de profeten, tot u. 26 Uw vaderen hebben echter niet naar Mij geluisterd en hebben hun oor niet geneigd. Zij waren   halsstarrig   en maakten het erger dan hun vaderen.

God zegt gelijk alvast tegen Jeremia dat ze niet naar hem zullen luisteren, en dat zij er niet op in zullen gaan.

27. U moet al deze woorden tot hen spreken, maar zij zullen niet naar u luisteren. U zult wel tegen hen roepen, maar zij zullen u niet antwoorden.

God zegt ook wat Jeremia dan moet zeggen: 28 Zeg daarom tegen hen: Dit is het volk dat naar de stem van de HEERE, zijn God, niet luistert en de vermaning niet aanvaardt. De   waarheid is vergaan, zij is uit hun mond uitgeroeid.

Het hoofdstuk gaat nog een aantal verzen verder over wat het volk nog meer te wachten staat. Leest u het verder zelf mocht het nog niet duidelijk zijn van wat God van afgoderij vindt en wat de gevolgen daarvan zijn.

 

Opzich een duidelijk verhaal toch? Maar wat hebben wij hier nu aan?

Ik heb op de basisschool een heel aantal bijbelverhalen over de Baäldienst gehoord. O.a. over Elia met Baälvereerster Izebel. Dat God een gruwelijke hekel heeft aan de Baäldienst voelde ik wel aan. Maar goed dat was de geschiedenis, lang geleden door het ontrouwe volk van Israël. Dat was ooit gebeurd ergens in het Oude Testament. Lang voordat Jezus naar de aarde kwam…. Schijn bedriegt, Ik schrok me het apezuur toen ik ontdekte dat Baäl nog volop vereerd wordt, ook in mijn directe omgeving. Het boek Openbaringen, ik heb het jarenlang maar links laten liggen, ik snapte er weinig van en was al lang blij als ik dan andere gedeeltes kon lezen die ik wel enigszins begreep, teksten opzich daar kon ik nog wel wat voeding uithalen. Maar het verband zien tussen bijbelboeken en profetieën etc. waren aan mij niet besteed. De bijbel zegt echter dat we dit niet links mogen laten liggen in o.a. 2 Petrus 1: En wij hebben het profetische woord, dat vast en zeker is, en u doet er goed aan daarop acht te slaan  als op een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en  de morgenster opgaat in uw hart.

Het boek Openbaringen doet zijn naam eer aan, als je dat boek beetje bij beetje gaat begrijpen gaat er een wereld voor je open. Je gaat licht en duister van elkaar kunnen onderscheiden dankzij de Heilige Geest.

2 belangrijke teksten met een duidelijke opdracht die ik eruit pik:

De eerste is een opdracht om alles van Babylon te verlaten.

Openbaringen 18:4 En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen:  Ga uit haar weg, Mijn volk, opdat u geen deelhebt aan haar zonden, en opdat u niet van haar plagen zult ontvangen.

De tweede is een opdracht om te strijden tegen Babylon, God verwijt dit aan de gemeente van Thyatira, de 4e van de 7 brieven uit Openbaringen. We weten al dat Izebel een profetes van Baäl/Babylon is.

20 Maar Ik heb enkele dingen tegen u: dat u de vrouw Izebel, die van zichzelf zegt dat zij een profetes is, ongemoeid haar gang laat gaan om te onderwijzen en Mijn dienstknechten te misleiden, zodat zij hoererij bedrijven en afgodenoffers eten. 

Er wordt ook over hoererij en overspel gesproken. Bij de meesten zal dit bekend zijn maar toch wil ik het noemen dat dit staat voor: ontrouw. Deze woorden kennen wij in onze tijd vaak alleen als het gaat over seksuele ontrouw maar in de bijbel wordt er dus vaak ontrouw tegenover God mee bedoeld.

Zoals ik beloofd heb zal ik in een latere blog nog verder ingaan op de werken van Babylon, hoe we deze kunnen herkennen, hoe Babylon in 2017 zichbaar is en wat de invloed is en is geweest en hoe we er blind achteraan lopen en meedoen om de Baäl te vereren. Babylon is bijv. verantwoordelijk voor het invoeren van de kinderdoop, kerst, pasen en nog veel meer vroom lijkende kerkdingen, heel klein tipje van de sluier over bijv. Pasen: De naam Pasen is niets meer en niets meer dan de Zonnegodin zelf. In het Engels is pasen Easter, in het Grieks is de naam: Astarte. Namen Pasen

Korte samenvatting:

 • God maakt zeer duidelijk wat hij vindt van afgoderij
 • God gebruikt snoeiharde woorden en Zijn oordeel hierover is keihard
 • Baäl verering is nog steeds aan de orde van de dag en helaas veel dichterbij dan we beseffen.
 • Het kan van levensbelang zijn om de profetieën te onderzoeken en te bidden om de Heilige Geest zodat we licht en duister beter van elkaar kunnen scheiden.

Om over na te denken:

Zou Jeremia tegendraads willen zijn en anderen willen ´veroordelen´ of luistert Hij naar wat God Hem opdraagt? En kunnen die keiharde woorden misschien ook een waarschuwing zijn om je verre te houden van verzinsels die God absoluut niet geboden heeft? Kan het ook goed zijn om erg scherp te zijn als het gaat om leven en dood?

 

 

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s