Geloofsdoop of ‘Kinderdoop’?

Baby’s besprenkelen of het dopen van gelovigen? Het is een eeuwige discussie. Er is bijna geen onderwerp dat tot zoveel verdeeldheid heeft geleid binnen het christendom. Waar baseren beide partijen zich op en wat zegt de Bijbel eigenlijk?

Het besprenkelen van baby’s gebeurd op basis van een formulier. Hieronder worden enkele hoofdpunten uit dit formulier behandeld en vergeleken met de Bijbel.
Voor het volledige formulier, zoals hij in vele kerken voorgelezen wordt: Formulier babybesprenkeling

Het doopformulier

Het verbond met Abraham

Hoewel onze kleine kinderen dit alles niet begrijpen, mogen we hen toch niet van de doop uitsluiten. Want zonder dat zij het weten, hebben zij ook deel aan de verdoemenis in Adam en zo worden zij ook zonder het te weten in Christus weer tot genade aangenomen. Immers, wat God zegt tot Abraham, de vader van alle gelovigen, geldt ook voor ons en onze kinderen: ”Ik zal Mijn verbond oprichten tussen Mij en tussen u, en tussen uw zaad1 na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God, en uw zaad na u” [Genesis 17:7].

‘Zaad’ betekent hier ‘nageslacht’.om u te zijn tot een God, en uw zaad na u” [Genesis 17:7]. 1) Zaad’ betekent hier ‘nageslacht’. Wat zegt het doopformulier dus. De kinderen worden gedoopt omdat het verbond met Abraham ook voor ons en onze kinderen geldt. Dat het verbond nog steeds geldig is is kloppend, echter is er nergens in de hele Bijbel een tekst te vinden waaruit blijkt dat het verbond met Abraham met het besprenkelen van baby’s te maken heeft. Abraham is de vader van alle gelovigen en niet van alle baby’s die besprenkeld zijn.

Gen 15:3 Toen leidde Hij hem naar buiten en zei: Kijk toch naar de hemel en tel de sterren, als u ze kunt tellen. En Hij zei tegen hem:  Zo talrijk zal uw nageslacht zijn.
Dit is verbond is dus een belofte over een talrijk nageslacht uit Abraham, de Bijbel geeft geen enkele aanwijzing dat dit iets met de babybesprenkeling te maken zou hebben.

Galaten 3:29 En als u van Christus bent, dan bent u Abrahams nageslacht en overeenkomstig de belofte erfgenamen.
Bovenstaande tekst geeft duidelijkheid wie onder het nageslacht van Abraham vallen: Wanneer men van Christus is, oftewel: wedergeboren

Wanneer wij dit bij de babybesprenkeling betrekken dan zeggen we dus eigenlijk dat het kind al wedergeboren is, de gedachte die hieruit voortvloeit is dat je het kind een teken meegeeft na de geboorte en dat het dan wel goed gaat komen. Eigenlijk zeggen wee dus: Ik laat mijn baby besprenkelen dopen zodat hij/zij opgenomen wordt in het verbond met Abraham en dus is mijn kind wedergeboren. De babybesprenkeling is dus eigenlijk zaligmakend. Dat staat natuurlijk niet letterlijk in het formulier maar daar komt het wel op neer.

‘Kinderdoop’ in plaats van de besnijdenis?

In veel gevallen meent men dan de babybesprenkeling in plaats is gekomen van de besnijdenis.

JEZUS
Dit kan niet kloppend zijn, Jezus werd namelijk zowel besneden als gedoopt. Mocht de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen zijn dan was Jezus of alleen besneden of alleen gedoopt maar niet allebei.

BESNIJDENIS IN HET NIEUWE TESTAMENT
Kolossenzen 2
11 In Hem bent u ook besneden met een besnijdenis die niet met handen plaatsvindt, door het uittrekken van het lichaam van de zonden van het vlees, door de besnijdenis van Christus.

Volgens deze tekst bestaat de besnijdenis nog steeds maar heeft deze een verandering ondergaan: Van fysieke besnijdenis naar de besnijdenis van Christus. Dit verklaart ook dat de symbolische betekenis van de fysieke besnijdenis. Het afsnijden van een stukje menselijk vlees.

Wanneer men besneden is in Christus (=wedergeboren) volgt pas de doop:
Kolossenzen 2
12 U bent immers met Hem begraven in de doop, waarin u ook met Hem bent opgewekt, door het geloof van de werking van God, Die Hem uit de doden heeft opgewekt.

13 En Hij heeft u, toen u dood was in de overtredingen en het onbesneden zijn van uw vlees, samen met Hem levend gemaakt door u al uw overtredingen te vergeven,

HET BESPRENKELEN VAN MEISJES
Wanneer men de overtuiging heeft dat het besprenkelen van baby’s in plaats van de besnijdenis is gekomen en ook baby’s van het vrouwelijk geslacht besprenkelt spreekt zichzelf tegen. Nergens in de bijbel wordt namelijk een meisje besneden.

HOE VAAK WORDT EEN BABY BESPRENKELD IN DE BIJBEL?

Je zou mogen verwachten dat wanneer men overtuigd is van de babybesprenkeling er minstens één voorbeeld in de Bijbel te vinden zou zijn waarbij een baby besprenkeld werd. Dit is echter niet het geval. In geen enkele Bijbeltekst is dit terug te vinden, zie ook onderstaand overzicht.

Dedoop

Huisgezinnendoop

Voor velen is dit een groot argument om baby´s te besprenkelen. Het is zeker waar dat er ca. 5 situaties in het NT zijn dat er kinderen gedoopt worden. De oplettende lezer ziet echter een overeenkomst tussen alle situaties: De kinderen geloofden! Dit kunt u ook lezen in bovenstaande overzicht. Ik zal één voorbeeldje pakken

Handelingen 18:8 En Crispus, het hoofd van de synagoge, geloofde met heel zijn huis in de Heere; en velen van de Korinthiërs die Paulus hoorden, geloofden en werden gedoopt.

Dit is een heel duidelijk voorbeeld van een compleet huisgezin wat gedoopt werd. Ze geloofden met zijn allen en werden met zijn allen gedoopt. Een kind mag dus zeker gedoopt worden wanneer deze echt gelooft.

Laat de kinderen tot mij komen.

Vaak haalt men ook het tekstgedeelte uit de Bijbel aan waarin Jezus zegt:
´Laat de kinderen tot mij komen´
Wanneer een besprenkeling of doop nodig is voor een kind om tot Jezus te komen kunnen we ons afvragen wat voor een dubieuze theorie we aanhangen.

Overigens zijn de woorden van Jezus totaal uit de context gehaald, het gaat in dit Bijbelgedeelte namelijk helemaal niet over dopen of besprenkelen. Het gaat hier over het opleggen van handen en geenszins over een besprenkeling.

Matteüs 19:13 Toen werden kinderen bij Hem gebracht, opdat Hij de handen op hen zou leggen en zou bidden; maar de discipelen bestraften hen. 14 Maar Jezus zei: Laat de kinderen begaan en verhinder hen niet bij Mij te komen, want voor zodanigen is het Koninkrijk der hemelen. 15 En nadat Hij de handen op hen gelegd had, vertrok Hij vandaar.

Er is maar één doop

Nu kan het voorkomen dat men overtuigd is dat beide soorten prima zijn, zowel het dopen van gelovigen als het besprenkelen van baby’s. Er is dan sprake van twee soorten dopen. Voor deze overtuiging is geen Bijbelse grond te vinden, sterker nog, de Bijbel is er duidelijk in dat er slechts één doop bestaat:

Efeziërs 4:5 één Heere, één geloof, één doop,

Bijzaak of niet?

Ook kan men de overtuiging hebben dat de doop slechts een bijzaak is, vaak komt dit voort uit het feit men het eeuwige gekibbel zat is over de doop, hoewel het begrijpelijk is is het niet Bijbels.

Uiteraard is de hoofdzaak dat we wedergeboren zijn en dus onder het nageslacht van Abraham vallen. We kunnen de doop echter niet opzij schuiven als een bijzaak, er zijn 25 tot 50 voorbeelden in het nieuwe testament dat er iemand of meerdere personen gedoopt worden. Iets wat zo vaak voorkomt kunnen we niet zomaar negeren.

Daarnaast is het dopen van gelovigen een ´opdracht´ van Jezus zelf, een opdracht van Jezus kan nooit en te nimmer als onbelangrijk worden gezien.

Matteüs 28:19 Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.

De doop volgt gelijk op de wedergeboorte, iets wat zo nauw verbonden is met de  meest belangrijke en Goddelijke verandering in het leven van een mens kan nooit en te nimmer als bijzaak worden gezien.

‘Overdopen’

Gelovigen die als baby besprenkelt zijn en zich na hun wedergeboorte laten dopen krijgen nogal eens te horen dat ze zich geen twee keer kunnen laten dopen volgens de Bijbel. Aangezien het besprenkelen van baby’s onbijbels is is dit uiteraard geen argument. Daarnaast is een besprenkeling geen onderdompeling wat een doop wel is.

Nooit hebben we kritiek waneer een Jood, die als baby besneden is, zich laat dopen. Dan spreken we niet over ‘overdopen’ terwijl we wel belijden dat de babybesprenkeling gelijk staat aan de besnijdenis. Hiermee spreken we onszelf nogal tegen.

Kinderdoop of babybesprenkeling

DOOP OF BESPRENKELING

De titel kinderdoop die meestal gebruikt wordt is erg misleidend, wanneer we het over kinderdoop hebben en dan in ons achterhoofd de teksten over huisgezinnen die gedoopt worden denken we dat het wel oké is om baby´s te besprenkelen.
Wat er echt gebeurd is geen doop maar een besprenkeling. Een doop is een onderdompeling, dat is totaal wat anders dan een besprenkeling.

BABY’S OF KINDEREN

Als we het over kinderbesprenkeling hebben dan zouden we het dus hebben over iedereen die nog een kind is. In Nederland ben je officieel een kind wanneer je onder de 18 bent. Bijbels gezien is dat als je onder de 12/13 jaar bent.
Het punt is dat we helemaal geen kinderen besprenkelen in de leeftijd tot en met 11 of 17 jaar, in de praktijk besprenkelen we baby´s. Elke baby is immers een kind maar niet elk kind is een baby! Hier zit dus een wezenlijk verschil in.

Geheiligd in de ouders

Velen denken ook dat het geheiligd zijn in de ouders ook maar iets met de besprenkeling te maken heeft. Dit zou dan moeten blijken uit de volgende Bijbeltekst:

1 Korintiërs 7:14 Want de ongelovige man is geheiligd door zijn vrouw en de ongelovige vrouw is geheiligd door haar man. Anders waren immers uw kinderen onrein, maar nu zijn zij heilig.

Inderdaad zijn kinderen geheiligd in de ouders. Dus wanneer een kind bijv. op jonge leeftijd verongelukt en de ouders gelovig zijn dan mogen we weten dat ook deze kinderen aanwezig zullen zijn in Gods Koninkrijk.

Echter is er wel een behoorlijk stukje creativiteit voor nodig om te zeggen dat dit ook maar iets met de besprenkeling te maken. De Bijbel geeft hiertoen geen enkele aanleiding. Ook deze Bijbeltekst wordt erg uit zijn verband gerukt.

Ja, maar het kinderdoopformulier zegt dat het wel zo is

Ook dit is dikwijls een ‘argument’: “Ja maar zo staat het in het formulier toch?”
Er staan inderdaad de nodige zaken in het formulier.
Probleem is wel dat ons formulier overeen moet komen met de bijbel.
Ons  doopformulier zou te vinden moeten zijn tussen Genesis en Openbaring en nooit gebaseerd mogen zijn op menselijke overtuigingen.
De onwaarheden die in een kinderdoopformulier staan zijn woorden van mensen en niet van God.

HOE DAN WEL?

De Bijbel is zeer duidelijk over de volgorde: Eerst geloven en daarna dopen, dus niet eerst besprenkelen of dopen en dan maar hopen/bidden dat de baby later tot geloof komt.

Handelingen 2:38a En Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus. 

Waarom is het vaak zo moeilijk om ons aan deze volgorde te houden?


Romeinen 6:
3 Of weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in Zijn dood gedoopt zijn?

4. Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen.

Kolossenzen 2:12 U bent immers met Hem begraven in de doop, waarin u ook met Hem bent opgewekt, door het geloof van de werking van God, Die Hem uit de doden heeft opgewekt.

Het mogelijke duidelijk zijn dat het hier om wedergeboren personen gaat. Een doop is voor iemand die geestelijk gestorven en weer opgestaan is in Christus. Het symbool daarvan is de geloofsdoop.

Handelingen 8:12 Maar toen zij Filippus geloofden, die het Evangelie van het Koninkrijk van God en van de Naam van Jezus Christus verkondigde, werden zij gedoopt, zowel mannen als vrouwen.

Handelingen 8:13 En Simon geloofde zelf ook en nadat hij gedoopt was, bleef hij voortdurend bij Filippus; en toen hij de tekenen en grote krachten zag die er gebeurden, stond hij versteld.

Handelingen 2:41 Zij nu die zijn woord met vreugde aannamen, werden gedoopt; en ongeveer drieduizend zielen werden er op die dag aan hen toegevoegd.

Toen het Evangelie werd geloofd werd men gedoopt, niet andersom.

Handelingen 2:38 En Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen.

Bekeer je en laat je dopen, de opdracht klonk een kleine 2000 jaar geleden en klinkt vandaag nog steeds, wat doet u hiermee?

De vraag is: Zijn wij God en Zijn Woord meer gehoorzaam dan formulieren van mensen? (Hand. 5:29) en geven we gehoor aan Zijn Goddelijke opdracht om ons haastiglijk te laten dopen? (Hand. 22:16)

5 Comments

 1. Elk Evangelie begint met de doop.. Kan niet duidelijker.. de 1e drie hoofdstukken daar doet de Here voor het Hij het wil. Hij is het voorbeeld.. Dat voorbeeld doet het overduidelijk voor. Om precies te zijn gaat het om Math 3, Marcus 1, Lukas 3 en Johannes 1. (vast geen toeval). Alle andere teksten over de doop bevestigen het Voorbeeld alleen maar. Jammer, want het is een serieuze zaak. Wie gelooft zal hebben EN gedoopt zal zijn, DIE is behouden.. Vanzelfsprekend de doop die de Here Zelf voordeed.

  Like

  1. Dag Elisa,

   Bedankt voor jouw reactie.
   Zeer zeker is de doop een serieuze zaak, zeer zeker is het de doop die Jezus voordeed.
   Baby’s besprenkelen is niet Bijbels te onderbouwen.

   Je zegt echter: Wie gelooft zal hebben en gedoopt zal zijn die wordt behouden, je citeert hiermee Markus 16:16a.
   Maar je impliceert (op zijn minst) dat de geloofsdoop nodig is voor je behoud. Daar ben ik het niet mee eens en ik kan het niet waarderen dat je niet ook Markus 16:16b citeert.

   De hele tekst is:
   Markus 16:16 Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden, maar wie niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden.

   Er staat niet geschreven dat wie niet gedoopt is verdoemd zal worden.

   Dat is een belangrijke nuance en vandaar ook mijn reactie.

   Veel zegen toegewenst verder!

   Like

 2. Nog een punt.. het gezin, dat gedoopt werd, dat zou … misschien… een baby bij zijn. De tekst meteen erna laat al zien dat dat niet zo was, er staat dat ze verheugd waren, dat ze met het hele gezin tot geloof waren gekomen en het spreekt voor zich, dat een baby niet tot geloof kan komen. Onbegrijpelijk, hoe de babydoop gedaan wordt, compleet tegen God in, want het Woord is God, staat in Johannes 1,1

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s