Zo zal HEEL Israël zalig worden!

Aan Abraham (en dus Israël) is een stuk land beloofd en aan de rest de hemel toch? Dit is mij geleerd, 24 jaar lang. Het Koninkrijk wat alleen al in Mattheüs, Markus en Lukas meer dan 100 (!) keer wordt aangehaald hebben we vergeestelijkt naar een hemel. Jezus is zelfs uitgezonden om het evangelie van het Koninkrijk te prediken. Aan Abraham is een stuk land beloofd wat bestemd is voor zijn nageslacht. Zie voor een aparte blog hierover. De vergeten toekomst van de kinderen van Abraham. De kerk heeft zich helaas al in de vroege eeuwen losgesneden van haar Hebreeuwse wortels, het antisemitisme stak al vroeg de kop op. Één van de gevolgen is dat Israel gescheiden zou zijn van het christendom. Veel mensen denken dat dit waar is omdat ze hun hele leven voorgehouden is. Laten we alles wat ons geleerd is is even buiten beschouwing laten en de bijbel laten spreken, wellicht komen we dan tot conclusies die 100% anders zijn. De God die dien is plat gezegd niet schizofreen en houdt er geen twee gedachtes op na.

 

Beloften voor Israël

Romeinen 11

 1. Ik zeg dan: Heeft God Zijn volk verstoten? Volstrekt niet!  Ik ben immers ook een Israëliet, uit het nageslacht van Abraham, van de stam Benjamin.
  • Israël verstoten? Volstrekt niet! Duidelijke taal waar verder geen uitleg bij nodig is.
 2. God heeft Zijn volk, dat Hij van tevoren kende, niet verstoten. Of weet u niet wat de Schrift zegt in de geschiedenis van Elia, hoe hij God aanspreekt over Israël en zegt
 3. Heere, Uw profeten hebben zij gedood en Uw altaren afgebroken, en ik ben alleen overgebleven. Ook staan zij mij naar het leven.
 4. Maar wat zegt het Goddelijk antwoord tegen hem? Ik heb voor Mijzelf nog zevenduizend mannen overgelaten, die de knie voor het beeld van Baäl niet gebogen hebben.
  • Vers 2-4: Gods volk is niet verstoten.
 5. Zo is er dan ook in deze tegenwoordige tijd een overblijfsel ontstaan, overeenkomstig de verkiezing van de genade.
 6. Maar als het door genade is, is het niet meer uit de werken, anders is genade geen genade meer. En als het uit de werken is, is het geen genade meer, anders is het werk geen werk meer.
  • Zaligheid door genade, niet uit de goede werken. (Neemt niet weg dat uit een ware gelovige goede werken voortkomen die een gelovige uit liefde gaat doen omdat zijn innerlijk veranderd wordt)
 7. Wat dan? Wat Israël zoekt, dat heeft het niet verkregen, maar het uitverkoren deel heeft het verkregen en de anderen zijn verhard.
  • Vele Joden zoeken maar vinden het niet, simpelweg omdat ze Jezus niet erkennen als zaligmaker. Velen zijn verhard. In vers 8 staat waarom.
 8. zoals geschreven staat: God heeft hun een geest van diepe slaap gegeven,  ogen om niet te zien en oren om niet te horen, tot op de dag van heden.
  • God heeft Israël dus bewust in slaap laten sukkelen, ze zijn blind, tot op de dag van vandaag
 9. En David zegt: Laat hun tafel voor hen worden tot een strik, tot een valkuil, tot een struikelblok en tot vergelding
 10. Laat hun ogen verduisterd worden, zodat zij niet zien en maak hun rug voor altijd krom.
  • Bevestiging van o.a. vers 8: De Joden zijn blind maar ook: Maak hun rug voor altijd krom: De Joden worden  jaar in jaar uit verdrukt. Dat gaat in volle vaart door. De holocaust van 6 miljoen doden is slechts een topje van de ijsberg, velen denken dat dit de ultieme verdrukking was. Over alle doden die de Roomse kerk op zijn geweten heeft wordt gezwegen. Hoeveel Joden er op de brandstapels of onder de guillotine zijn beland. Schrikbarend. Uit Antisemitisme is door Rome de zondag ingesteld en zijn de Bijbelse feesten veelal afgeschaft. Slechts een paar worden er nog gevierd.
 11. Ik zeg dan: Zijn zij soms gestruikeld met de bedoeling dat zij vallen zouden? Volstrekt niet! Door hun val echter is de zaligheid tot de heidenen gekomen om hen tot jaloersheid te verwekken.
  • Als je na deze tekst nog een hekel kunt hebben aan Joden kan je jezelf gewoonweg geen christen meer noemen: Zonder de val van de Joden hadden wij, de oorspronkelijke heidenen, nooit zaligheid kunnen verkrijgen door het bloed van Yeshua (de echte/Hebreeuwse naam van Jezus).
 12. Als dan hun val voor de wereld rijkdom betekent en hun verlies rijkdom voor de heidenen, hoeveel te meer hun volheid!
  • De volheid van de Joden koppelt God dus aan hun val, omdat wij daardoor mogelijkheid hebben om door Yeshua tot de Vader te komen!
 13. Want tegen u, de heidenen, zeg ik: Voor zover ik de apostel van de heidenen ben, maak ik mijn bediening heerlijk.om daardoor zo mogelijk mijn verwanten wat betreft het vlees tot jaloersheid te verwekken en enigen uit hen te behouden.
  • Een opdracht voor ons, het jaloers maken van de Joden met als doel dat er een gedeelte van hun uiteindelijk de Messias zal gaan aannemen als hun Redder!
 14. Want als hun verwerping verzoening voor de wereld betekent, wat betekent dan hun aanneming anders dan leven uit de doden?
  • De aanneming van Israël is dat er leven uit de dood mogelijk is. Ook hier de koppeling naar de mogelijkheid voor het zalig worden van de heidenvolken
 15. En als de eerstelingen heilig zijn, dan het deeg ook, en als de wortel heilig is, dan de takken ook.
  • Wie is de wortel? Dat vinden we o.a. in Openbaringen 22:16: Ik, Jezus, heb Mijn engel gezonden om bij u in de gemeenten van deze dingen te getuigen.  Ik ben de Wortel en het Nageslacht van David,  de blinkende Morgenster. Als Jezus heilig is, zijn de takken (Gods volk) dat ook.
 16. Als nu enige van die takken afgerukt zijn, en u, die een wilde olijfboom bent, in hun plaats bent geënt en mede deel hebt gekregen aan de wortel en de vettigheid  van de olijfboom,
  • Van de Joden/takken zijn er dus een aantal afgerukt, zij horen niet meer bij de Wortel! Wie zijn er in plaats van de ongelovige Joden bijgekomen? De wilde olijfboom/de heidenvolken. Sterker nog: We zijn geënt en we zijn dus bij het volk van God gaan horen. Er is geen onderscheid tussen Israël en de gemeente!!!
 17. beroem u dan niet tegenover de takken. En als u zich beroemt: U draagt de wortel niet, maar de wortel u.
  • Beroem je niet tegenover de Joden, wij zijn namelijk niet degenen die de Messias dragen! Maar de Messias draagt Zijn volk!
 18. U zult dan zeggen: De takken zijn afgerukt, opdat ik zou worden geënt.
 19. Dat is waar. Door ongeloof zijn zij afgerukt en u staat door het geloof. Heb geen hoge dunk van uzelf, maar vrees.
  • Het is waar dat wij (door geloof) geënt zijn doordat er Joodse takken afgerukt zijn door ongeloof! Wees niet arrogant tegenover het Joodse volk, voelt u zich niet verheven! Haar val is namelijk tot een zaligheid voor ons!
 20. Want als God de natuurlijke takken niet gespaard heeft, dan is het ook mogelijk dat Hij u niet spaart.
 21. Zie dan de goedertierenheid en de strengheid van God: strengheid over hen die gevallen zijn, over u echter goedertierenheid, als u in de goedertierenheid blijft. Anders zult ook u afgehouwen worden.
  • Het is mogelijk dat u niet gespaard wordt, zoals ook niet alle Joden zalig zullen worden.
 22. En ook zij zullen, als zij niet in het ongeloof blijven, geënt worden, want God is machtig hen opnieuw te enten.
 23. Want als u afgehouwen bent uit de olijfboom die van nature wild was, en tegen de natuur in op de tamme olijfboom geënt bent, hoeveel te meer zullen zij die natuurlijke takken zijn, geënt worden op hun eigen olijfboom.
  • God gaat ze opnieuw enten! Tenminste degene van de Joden die niet in ongeloof blijven!
 24. Want ik wil niet, broeders, dat u geen weet hebt van dit geheimenis (opdat u niet wijs zou zijn in eigen oog), dat er voor een deel verharding over Israël is gekomen, totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan.
  • Het mag geen geheim blijven dat de verharding van een deel van Gods volk gekomen is totdat er een volheid is van ware gelovigen onder de heidenvolken!
 25. En zo zal heel Israël zalig worden, zoals geschreven staat: De Verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob.
  • Hoe zal HEEL Israël zalig worden? Zo zal heel Israël zalig worden. Belijd jij niet dat jij door geloof bij Israël hoort? Dan moet je je afvragen wat je dan eigenlijk zelf zegt over je eeuwige bestemming. (Niet dat dit zaligmakend is maar het moge duidelijk zijn: Of je hoort bij het volk van God of je hoort er niet bij) Een gelovige is geënt bij Israël zoals we hebben kunnen lezen.
 26. En dit is het verbond van Mij met hen, wanneer Ik hun zonden zal wegnemen.
 27. Zij zijn weliswaar wat het Evangelie betreft vijanden vanwege u, maar wat de verkiezing betreft geliefden vanwege de vaderen.
  • Met Jezus hoef je bij de meeste Joden niet aan te komen. Maar als we het over de verkiezing hebben zijn het geliefden van ons!
 28. Want de genadegaven en de roeping van God zijn onberouwelijk.
 29. Zoals ook u immers voorheen God ongehoorzaam was, maar nu ontferming verkregen hebt door hun ongehoorzaamheid,
 30. zo zijn ook zij nu ongehoorzaam geworden, opdat ook zij door de ontferming die u bewezen is, ontferming zouden verkrijgen.
  • Zoals wij mochten gaan geloven zo gaat dat ook gebeuren met de Joden.
 31. Want God heeft hen allen in hun ongehoorzaamheid opgesloten om Zich over allen te ontfermen.
  • God heeft ze zelfs opgesloten in ongehoorzaamheid ter ontferming van ons allemaal!
 32. O, diepte van rijkdom, zowel van wijsheid als van kennis van God, hoe ondoorgrondelijk zijn Zijn oordelen en onnaspeurlijk Zijn wegen!
 33. Want wie heeft de gedachten van de Heere gekend? Of wie is Zijn raadsman geweest?
 34. Of wie heeft Hem eerst iets gegeven en het zal hem vergolden worden?
 35. Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen.
  • Prachtig hoe God zijn plan heeft uitgestippeld! Hoe geweldig is dat! Wij zijn maar nietige mensjes, van onszelf tot niet in staat. Prijs God voor Zijn ondoorgrondelijke genade. Hem zij alle eer! Voor nu en tot in Eeuwigheid! AMEN!

Een duidelijke tekst is overigens ook:

 • Efeze 2:12 dat u in die tijd zonder Christus was, vervreemd van het burgerschap van Israël en vreemdelingen wat betreft de verbonden van de belofte. U had geen hoop en was zonder God in de wereld.
  • Christus niet kennen is vervreemd zijn van het burgerschap van Israël, hoe duidelijk kan het zijn?
 • Efeze 2:19 Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God

Dit wordt bevestigd in Romeinen 9 en Hosea 1:

 • Hosea 1
  • 6 Zij werd opnieuw zwanger, en zij baarde een dochter. Daarop zei Hij tegen hem: Geef haar de naam Lo-Ruchama, want Ik zal Mij voortaan niet meer ontfermen over het huis van Israël, want Ik zal hen zeker wegvoeren.
   7 Maar over het huis van Juda zal Ik Mij ontfermen, en Ik zal hen verlossen door de HEERE, hun God. Ik zal hen echter niet verlossen door boog, door zwaard, door strijd, door paarden of door ruiters.
  • 9 En Hij zei: Geef hem de naam Lo-Ammi, want u bent niet Mijn volk
  • 10 Toch zal het aantal Israëlieten zijn als het zand van de zee, dat niet gemeten en niet geteld kan worden. En het zal gebeuren dat in de plaats waar tegen hen gezegd is: U bent niet Mijn volk, tegen hen gezegd zal worden: Kinderen van de levende God.
  • 11 Dan zullen de Judeeërs bijeengebracht worden samen met de Israëlieten. Zij zullen voor zich één Hoofd aanstellen en uit het land oprukken; want groot zal de dag van Jizreël zijn.
  • 12 Zeg tegen uw broeders: Ammi,
   en tegen uw zusters: Ruchama.

   • Uit bovenstaande kunnen we concluderen dat
    • Er onderscheid gemaakt wordt tussen het huis van Israël (Dit zijn de 10 stammen) en het huis van Juda (Dit zijn de 2 stammen).
    • Huis van Israël krijgt de namen Lo-Ammi, Lo Ammi betekent: Niet mijn volk en Lo-Ruchama, Lo-Ruchama betekent: Geen ontferming/Niet geliefde 
    • Er wordt niet gesproken over de heidenvolken
 • Romeinen 9:
  • 24 Hen heeft Hij ook geroepen, namelijk ons, niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen.
  • 25 Zoals Hij ook in Hosea zegt: Ik zal Niet-Mijn-volk noemen: Mijn volk, en de Niet-geliefde: Geliefde.
   • Degenen die geroepen zijn komen niet alleen voort uit de Joden maar ook uit de heidenen, waarmee wordt terugverwezen naar Hosea waar gesproken wordt over Israël en Juda. Gelovigen uit de heidenvolken vallen dus onder Israël.
 • Jesaja 56:3
  • 3 Laat de vreemdeling die zich bij de HEERE gevoegd heeft, niet zeggen:
   De HEERE heeft mij geheel en al van Zijn volk gescheiden;
   laat de ontmande niet zeggen: Zie, ik ben maar een dorre boom.

   • Het is zelfs letterlijk opgeschreven. Een vreemde/heiden die moet niet zeggen dat hij gescheiden is van Gods volk
 • Ezechiël 47
  • 21 Dit land nu moet u voor uzelf verdelen over de stammen van Israël.
  • 22 En het zal gebeuren dat u het als erfelijk bezit zult doen toevallen aan u en aan de vreemdelingen die in uw midden verblijven, die in uw midden kinderen verwekt hebben. Zij zullen voor u zijn als een ingezetene onder de Israëlieten. Hun zal het met u in erfelijk bezit toevallen, te midden van de stammen van Israël.
  • 23 Het zal gebeuren dat in de stam waarbij de vreemdeling verblijft, u daar zijn erfelijk bezit moet geven, spreekt de Heere HEERE.
 • Zacharia 2:
  • 10 Juich en verblijd u, dochter van Sion,
   want, zie, Ik kom,en zal in uw midden wonen, spreekt de HEERE.
  • 11 Veel heidenvolken zullen op die dag bij de HEERE gevoegd worden
   en zij zullen Mij tot een volk zijn,
   en Ik zal in uw midden wonen.
   Dan zult u weten dat de HEERE van de legermachten Mij tot u gezonden heeft.

De gelovigen uit de heidenvolken (wij dus) zijn dus niet in plaats van Israël maar bijgevoegd bij Israël, geen vervangingstheologie maar toevoegingstheologie!

Ook Johannes 10 spreekt over hetzelfde, een erg goede en interessante studie is:

 

 

 

 

4 Comments

 1. Pingback: Zondag of Shabbat?
 2. Pingback: Opname of aanname?

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s